SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 107 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 107 из 162
– 9
Obrázok
Adaptér v prípade potreby nasa
ď
te s nožom do pri-
pojovacieho otvoru elektrického náradia.
Adaptér nasu
ň
te na rukovä
ť
vysávacej hadice a
spojte s prípojkou elektrického náradia.
Zasu
ň
te sie
ť
ovú vidlicu elektrického náradia do vy-
sáva
č
a.
Obrázok
Vysáva
č
prepnite do
Poloha II
a za
č
nite s prácou.
Upozornenie:
Pokia
ľ
sa zapne elektrický nástroj, beží
sacia turbína s oneskorením 0,5 sekundy. Po vypnutí
elektrického náradia beží sacia turbína ešte asi 5 se-
kúnd, aby boli vysaté aj zvyšné ne
č
istoty v sacej hadici.
Č
istenie
ť
ažko prístupných miest alebo tam, kde vysá-
vanie nie je možné, napr. lístie zo štrkového lôžka.
Obrázok
Do vyfukovacej prípojky zasu
ň
te vysávaciu hadicu.
Tým sa aktivuje funkcia vyfukovania.
Prístroj vypnite.
Obrázok
Trysku na podlahu zaveste do parkovacej polohy.
Spotrebi
č
vypnite a vytiahnite sie
ť
ovú vidlicu.
Obrázok
Odoberte hlavu prístroja a nádobu vyprázdnite.
Obrázok
Vedenie pripojenia elektrickej siete a príslušenstvo
uložte do prístroja. Prístroj usklad
ň
ujte v suchých
priestoroch.
Spotrebi
č
a diely príslušenstva vyrobené z umelej
hmoty ošetrujte použitím bežne dostupných
č
istia-
cich prostriedkov na plasty.
Nádobu a príslušenstvo v prípade potreby vyplách-
nite vodou a pred opätovným použitím nechajte vy-
suši
ť
.
Obrázok
Bombi
č
kový filter v prípade potreby
č
istite len pod
te
č
úcou vodou. Neoškrabujte alebo nekefujte.
Pred nasadením ho nechajte úplne vysuši
ť
.
Ak sa zníži výkon vysávania prístroja, skontrolujte na-
sledovné body.
Ak sú príslušenstvo, vysávacia hadica alebo vysá-
vacia rúrka upchaté, odstrá
ň
te upchatie pomocou
palice.
Obrázok
Filtra
č
né vrecko je plné. Nasa
ď
te nové filtra
č
vrecko.
Obrázok
Bombi
č
kový filter je zne
č
istený. Oklepte ho a v prí-
pade potreby ho vy
č
istite pod te
č
úcou vodou.
Poškodený bombi
č
kový filter vyme
ň
te.
Technické údaje sa nachádzajú na strane IV. Za nimi
nasleduje vysvetlenie tam použitých symbolov.
Technické zmeny vyhradené!
Práca s elektrickým náradím
Ofukovanie
Prerušenie prevádzky
Ukon
č
enie práce
Vyprázdnenie nádoby
Uskladnenie prístroja
Starostlivos
ť
a údržba
Pomoc pri poruchách
Pokles sacieho výkonu
Technické údaje
Napätie
Výkon P
men
.
Max. výkon pripojenej zásuvky prístroja
Sie
ť
ový isti
č
(pomalý)
Objem nádrže
Nádoba na vodu s rukovä
ť
ou
Nádoba na vodu s tryskou na podlahu
Siet'ový kábel
Hladina akustického tlaku (EN 60704-1)
Hmotnost' (bez príslušenstva)
107
SK
Образец
Мануал подходит для устройств