SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 108 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 108 из 162
– 5
Poštovani kup
č
e,
Prije prve uporabe Vašeg ure
đ
aja pro
č
i-
tajte ove originalne radne upute, postu-
pajte prema njima i sa
č
uvajte ih za kasniju
uporabu ili za sljede
ć
eg vlasnika.
Ure
đ
aj se smije koristiti kao višenamjenski usisava
č
uz
poštivanje opisa i sigurnosnih naputaka ovih uputa za
rad.
Ovaj ure
đ
aj je konstruiran za privatnu uporabu i nije
predvi
đ
en za optere
ć
enja profesionalne primjene.
Aparat zaštitite od kiše. Nekada ga ne
č
uvajte na
otvorenom.
Njime se ne smiju usisavati pepeo i
č
a
đ
.
Višenamjenski usisava
č
se smije koristiti samo s:
originalnom filtarskom vre
ć
icom.
originalnim pri
č
uvnim dijelovima, priborom i poseb-
nim priborom.
Proizvo
đ
a
č
ne preuzima odgovornost za eventualne
štete nastale nenamjenskim korištenjem ili pogrešnim
opsluživanjem aparata.
Materijali ambalaže se mogu reciklirati. Molimo
Vas da ambalažu ne odlažete u ku
ć
ne otpatke,
ve
ć
ih predajte kao sekundarne sirovine.
Stari ure
đ
aji sadrže vrijedne materijale koji se
mogu reciklirati te bi ih stoga trebalo predati kao
sekundarne sirovine. Stoga Vas molimo da sta-
re ure
đ
aje zbrinete preko odgovaraju
ć
ih sabirnih
sustava.
Filtar i filtarska vre
ć
ica su izra
đ
eni od materijala koji ne
štete okolišu.
Ako ne sadrže nikakve usisane tvari, koje se ne smiju
odlagati u ku
ć
anski otpad, može ih se zbrinuti kao obi-
č
an ku
ć
anski otpad.
Napomene o sastojcima (REACH)
Aktualne informacije o sastojcima možete prona
ć
i na
stranici:
www.kaercher.com/REACH
U svakoj zemlji vrijede uvjeti jamstva koje je izdala naša
zadužena udruga za marketing. Sve smetnje nastale
unutar jamstvenog roka otklanjamo besplatno ukoliko je
uzrok smetnje greška u materijalu ili se radi o greški pro-
izvo
đ
a
č
a. U slu
č
aju jamstva s priborom i ra
č
unom se
obratite svome prodava
č
u ili sljede
ć
oj
ovlaštenoj servisnoj službi.
U slu
č
aju pitanja ili smetnji rado
ć
e Vam pomo
ć
i naša
podružnica KÄRCHER.
Pregled naj
č
ć
e potrebnih pri
č
uvnih dijelova na
ć
i
ć
ete
na kraju ovih radnih uputa.
Pri
č
uvne dijelove i pribor možete nabaviti kod Vašeg
prodava
č
a ili u Vašoj KÄRCHER podružnici.
±
OPASNOST
Ure
đ
aj priklju
č
ujte samo na
izmjeni
č
nu struju. Napon se
mora podudarati s ozna
č
nom
plo
č
icom ure
đ
aja.
Mrežni utika
č
i uti
č
nicu nika-
da ne dodirujte mokrim ruka-
ma.
Ne vucite za priklju
č
ni kabel
kako biste ga izvadili iz uti
č
ni-
ce.
Prije svakog rada provjerite
ima li na priklju
č
nom kabelu s
utika
č
em ošte
ć
enja. Ošte
ć
eni
priklju
č
ni kabel odmah dajte
na zamjenu ovlaštenoj servi-
snoj službi/elektri
č
aru.
Za izbjegavanje elektri
č
nih
nezgoda preporu
č
ujemo upo-
rabu uti
č
nica s predspojenom
sklopkom za zaštitu od struje
kvara (maks. 30 mA nazivne
ja
č
ine okidne struje).
Prije svakog
č
ć
enja i održa-
vanja isklju
č
ite ure
đ
aj i strujni
utika
č
izvucite iz uti
č
nice.
Popravke i radove na elektri
č
-
nim sastavnim dijelovima
smije izvoditi samo ovlaštena
servisna služba.
Pregled sadržaja
Op
ć
e napomene
HR
5
Opis ure
đ
aja
HR
7
Rukovanje
HR
8
Njega i održavanje
HR
9
Otklanjanje smetnji
HR
9
Tehni
č
ki podaci
HR
9
Op
ć
e napomene
Namjensko korištenje
Zaštita okoliša
Zbrinjavanje filtra i filtarske vre
ć
ice
Jamstvo
Servisna služba
Naru
č
ivanje pri
č
uvnih dijelova i posebnog
pribora
Sigurnosni napuci
108
HR
Образец
Мануал подходит для устройств