SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 109 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 109 из 162
– 6
±
UPOZORENJE
Ure
đ
aj nije namijenjen za
upotrebu od strane osoba s
ograni
č
enim tjelesnim, osjetil-
nim ili psihi
č
kim sposobnosti-
ma, nedostatnim iskustvom i/
ili znanjem, osim ako ih ne
nadzire osoba nadležna za
njihovu sigurnost ili im je ta
osoba dala upute o na
č
inu
primjene ure
đ
aja i eventual-
nim opasnostima.
Djeca smiju rukovati ure
đ
a-
jem samo ako su starija od 8
godina i ako ih osoba koja je
nadležna za njihovu sigurnost
neprestano nadzire i upu
ć
uje
u na
č
in primjene ure
đ
aja i
eventualne opasnosti.
Djeca se ne smiju igrati ure-
đ
ajem.
Nadzirite djecu kako biste bili
sigurni da se ne igraju s ure-
đ
ajem.
Djeca ne smiju obavljati po-
slove održavanja i
č
ć
enja
ure
đ
aja bez nadzora.
Folije za pakiranje
č
uvajte
van dosega djece, jer postoji
opasnost od gušenja!
Ure
đ
aj isklju
č
ite nakon svake
primjene te prije svakog
č
i-
š
ć
enja/održavanja.
Opasnost od požara. Nemoj-
te usisavati zapaljene ili uža-
rene predmete.
Zabranjen je rad u podru
č
ji-
ma ugroženim eksplozijom.
U slu
č
aju stvaranja pjene ili
izbijanja teku
ć
ine odmah is-
klju
č
ite ure
đ
aj i izvucite strujni
utika
č
!
Nemojte rabiti nagrizaju
ć
a
sredstva, sredstva za
č
ć
e-
nje stakla ni univerzalna sred-
stva za
č
ć
enje! Ure
đ
aj nikad
ne uranjajte u vodu.
Kovitlanjem i miješanjem odre-
đ
enih tvari s usisnim zrakom
mogu se formirati eksplozivna
isparenja i smjese!
Nikada nemojte usisavati sljede-
ć
e:
Eksplozivne ili zapaljive plino-
ve, teku
ć
ine i prašinu (reak-
tivnu prašinu)
Reaktivnu metalnu prašinu
(od npr. aluminija, magnezija,
cinka) u spoju s jako alkalnim
i kiselim sredstvima za
č
ć
e-
nje
Nerazrije
đ
ene jake kiseline i
lužine
Organska otapala (npr. ben-
zin, razrje
đ
iva
č
e za boje, ace-
ton, lož ulje)
Ove tvari dodatno mogu nagristi
materijale od kojih je sa
č
injen
ure
đ
aj.
±
OPASNOST
Napomena koja upu
ć
uje na ne-
posredno prijete
ć
u opasnost
koja za posljedicu ima teške tje-
lesne ozljede ili smrt.
²
UPOZORENJE
Napomena koja upu
ć
uje na
eventualno opasnu situaciju
koja može prouzro
č
iti teške tje-
lesne ozljede ili smrt.
Stupnjevi opasnosti
109
HR
Образец
Мануал подходит для устройств