SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 110 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 110 из 162
– 7
²
OPREZ
Napomena koja upu
ć
uje na
eventualno opasnu situaciju
koja može prouzro
č
iti lakše oz-
ljede.
PAŽNJA
Napomena koja upu
ć
uje na
eventualno opasnu situaciju
koja može prouzro
č
iti materijal-
nu štetu.
Slike pogledajte na preklopnoj stranici!
Ove upute opisuju rad višenamjen-
skog usisava
č
a koji je naveden na
prednjem omotu.
Na slikama je prikazana maksimalna oprema.
Opremljenost i isporu
č
eni pribor konkretnog ure
đ
a-
ja razlikuju se ovisno o modelu.
Kod va
đ
enja iz ambalaže provjerite manjka li u sadržaju
paketa pribor i ima li ošte
ć
enja. U slu
č
aju transportnih
ošte
ć
enja odmah se obratite svome prodava
č
u.
u opsegu isporuke
mogu
ć
i pribor
Slika
Za priklju
č
ivanje usisnog crijeva prilikom usisava-
nja.
Slika
Položaj I
: Usisavanje ili puhanje.
Položaj 0
: Ure
đ
aj je isklju
č
en.
Slika
Položaj I
: Usisavanje ili puhanje.
Položaj II
: Automatsko usisavanje s priklju
č
enim
elektri
č
nim alatom
Položaj 0
: Ure
đ
aj i priklju
č
en elektri
č
ni alat su is-
klju
č
eni
Napomena
: Imajte u vidu maksimalnu priklju
č
nu snagu
(vidi poglavlje "Tehni
č
ki podaci").
Slika
Za priklju
č
ivanje elektri
č
nog alata.
Za nošenje ure
đ
aja ili za skidanje bloka ure
đ
aja na-
kon deblokiranja.
Slika
Za odlaganje priklju
č
nog strujnog kabela.
Slika
Utaknite usisno crijevo u priklju
č
ak za puhanje,
č
ime
ć
e se aktivirati funkcija puhanja.
Slika
Za otvaranje povucite prema van, a za zabravljiva-
nje pritisnite prema unutra.
Slika
Za odlaganje podnog nastavka pri prekidima rada.
Slika
Odjeljak za odlaganje pribora omogu
ć
uje držanje
usisnih cijevi i usisnih nastavaka na ure
đ
aju.
Slika
Upravlja
č
ki kota
č
i
ć
i se pri isporuci nalaze u spre-
mniku. Montirajte ih prije puštanja u rad.
Napomena
: Za mokro usisavanje ne smije biti umetnu-
ta filtarska vre
ć
ica!
Slika
Preporuka
: Za usisavanje fine prašine umetnite fil-
tarsku vre
ć
icu.
Slika
Uložni se filtar mora uvijek koristiti - kako pri mo-
krom, tako i pri suhom usisavanju.
Napomena
: Mokar uložni filtar ostavite da se osuši prije
daljnjeg suhog usisavanja.
Slika
Usisno crijevo utisnite u priklju
č
ak na ure
đ
aju tako
da dosjedne.
Kako biste ga izvadili, rezu pritisnite pal
č
evima i
izvucite usisno crijevo.
Napomena:
Pribor, kao što su usisne
č
etke (opcija),
može se nataknuti i izravno na spojni dio te se tako spo-
jiti s usisnim crijevom.
Za ugodan rad i u tijesnim prostorima.
Odvojivi rukohvat se prema potrebi može postaviti iz-
me
đ
u pribora i usisnog crijeva.
Vidi položaj 14.
Opis ure
đ
aja
Priklju
č
ak usisnog crijeva
Sklopka na ure
đ
aju (ON/OFF)
(bez ugra
đ
ene uti
č
nice)
Sklopka na ure
đ
aju (ON/OFF)
(s ugra
đ
enom uti
č
nicom)
Uti
č
nica ure
đ
aja
Rukohvat
Kukica za kva
č
enje kabela
Priklju
č
ak za ispuhivanje
Bravica spremnika
Položaj za odlaganje
Odjeljak za odlaganje pribora
Kota
č
i
ć
i
Filtarska vre
ć
ica
Uložni filtar
Usisno crijevo sa spojnim dijelom
110
HR
Образец
Мануал подходит для устройств