SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 111 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 111 из 162
– 8
Preporuka:
Za usisavanje podova nataknite rukohvat
na usisno crijevo.
Slika
Spojite rukohvat s usisnim crijevom tako da dosjed-
ne.
Slika
Kako biste izvadili rukohvat iz usisnog crijeva, rezu
pritisnite pal
č
evima pa ga izvucite.
Napomena:
Nakon što se rukohvat skine, pribor se
može nataknuti i izravno na usisno crijevo.
Preporuka:
Za usisavanje podova nataknite rukohvat
na usisno crijevo.
Vidi položaj 13.
Slika
Obje usisne cijevi sastavite i spojite s rukohvatom.
Za rubove, fuge, radijatore i teško pristupa
č
na mje-
sta.
Slika
Kod ure
đ
aja sa samo jednim uloškom:
Napomena:
Za usisavanje suhe prljavštine ili vode
s podova uvijek koristite uložak (
č
etke i gumena
traka) u podnom nastavku.
Kod ure
đ
aja s dva uloška:
Za usisavanje suhe prljavštine s podova, uložak s
dvije
č
etke pri
č
vrstite u podni nastavak.
Za usisavanje vode s podova, uložak s dvije gume-
ne trake pri
č
vrstite u podni nastavak.
Slika
Za spajanje usisnog crijeva s elektri
č
nim alatom
Prilagodnik po potrebi nožem izrežite tako da odgo-
vara promjeru priklju
č
ka elektri
č
nog alata.
PAŽNJA
Uvijek radite s umetnutim uložnim filtrom, kako pri mo-
krom tako i pri suhom usisavanju!
Slika
Prije puštanja u rad montirajte nespojene dijelove
koji su priloženi uz ure
đ
aj.
Slika
Priklju
č
ite pribor.
Slika
Utaknite strujni utika
č
.
Slika
Uklju
č
ite ure
đ
aj.
PAŽNJA
Prije rada provjerite je li filtar neošte
ć
en te ga prema po-
trebi zamijenite.
Radite samo sa suhim uložnim filtrom!
Slika
Preporuka
: Za usisavanje fine prašine umetnite fil-
tarsku vre
ć
icu.
Napunjenost filtarske vre
ć
ice ovisi o vrsti usisane
prljavštine.
Kod fine prašine, pijeska i sli
č
nog filtarska se vre
ć
i-
ca mora
č
ć
e mijenjati.
Za
č
epljena filtarska vre
ć
ica može pu
ć
i pa je stoga
pravovremeno zamijenite!
PAŽNJA
Hladni pepeo usisavajte samo uz primjenu predodvaja-
č
a.
Kataloški br. osnovne izvedbe: 2.863-139.0, izvedba
Premium: 2.863-161.0.
Za usisavanje mokre ili vlažne prljavštine pazite da
koristite odgovaraju
ć
i podni nastavak i da priklju
č
i-
te odgovaraju
ć
i pribor.
PAŽNJA
Ne koristite filtarsku vre
ć
icu!
Napomena:
Ako je spremnik pun, plovak zatvara usisni
otvor, a ure
đ
aj radi s pove
ć
anim brojem okretaja. Od-
mah isklju
č
ite ure
đ
aj i ispraznite spremnik.
Slika
Prilagodnik po potrebi nožem izrežite tako da odgo-
vara promjeru priklju
č
ka elektri
č
nog alata.
Nataknite prilagodnik na rukohvat usisnog crijeva
pa ga spojite s priklju
č
kom elektri
č
nog alata.
Utaknite strujni utika
č
elektri
č
nog alata u usisava
č
.
Slika
Usisava
č
prebacite u
položaj II
te po
č
nite s radom.
Napomena:
Č
im se elektri
č
ni alat uklju
č
i, usisna turbina
po
č
inje raditi sa zakašnjenjem od 0,5 s. Kada se elek-
tri
č
ni alat isklju
č
i, usisna turbina nastavlja raditi još oko
5 s, kako bi se usisala preostala prljavština iz usisnog
crijeva.
Č
ć
enje teško dostupnih mjesta ili tamo gdje usisava-
nje nije mogu
ć
e, npr. opalo liš
ć
e iz šljunkovitih površina.
Slika
Utaknite usisno crijevo u priklju
č
ak za puhanje,
č
ime
ć
e se aktivirati funkcija puhanja.
Isklju
č
ite ure
đ
aj.
Slika
Objesite podni nastavak u položaj za odlaganje.
Odvojivi rukohvat
Usisne cijevi 2 x 0,5 m
Mlaznica za fuge
Podni nastavak
(s uglavcima)
Adapter
Rukovanje
Prije stavljanja u pogon
Stavljanje u pogon
Suho usisavanje
Napomene uz filtarsku vre
ć
icu:
Mokro usisavanje
Radovi s elektri
č
nim alatom
Funkcija ispuhivanja
Prekid rada
111
HR
Образец
Мануал подходит для устройств