SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 115 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 115 из 162
– 7
²
OPREZ
Napomena koja ukazuje na
eventualno opasnu situaciju,
koja može izazvati lakše telesne
povrede.
PAŽNJA
Napomena koja ukazuje na
eventualno opasnu situaciju
koja može izazvati materijalne
štete.
Slike pogledajte na preklopnoj
stranici!
Ovo uputstvo opisuje rad
višenamenskog usisiva
č
a navedenog na prednjem
omotu.
Na slikama je prikazana maksimalna oprema.
Opremljenost i isporu
č
eni pribor konkretnog
ure
đ
aja razlikuju se u zavisnosti od modela.
Pre va
đ
enja iz ambalaža proverite ima li u sadržini
paketa delova koji nedostaju ili ošte
ć
enja. U slu
č
aju
transportnih ošte
ć
enja obavestite Vašeg prodavca.
u obimu isporuke
mogu
ć
pribor
Slika
Za priklju
č
ivanje usisnog creva prilikom usisavanja.
Slika
Položaj I
: Usisavanje ili duvanje.
Položaj 0
: Ure
đ
aj je isklju
č
en.
Slika
Položaj I
: Usisavanje ili duvanje.
Položaj II
: Automatsko usisavanje sa priklju
č
enim
elektri
č
nim alatom
Položaj 0
: Ure
đ
aj i priklju
č
en elektri
č
ni alat su
isklju
č
eni
Napomena
: Imajte u vidu maksimalnu priklju
č
nu snagu
(vidi poglavlje "Tehni
č
ki podaci").
Slika
Za priklju
č
ivanje elektri
č
nog alata.
Za nošenje ure
đ
aja ili za skidanje bloka ure
đ
aja
nakon deblokiranja.
Slika
Za odlaganje strujnog priklju
č
nog kabla.
Slika
Utaknite usisno crevo u priklju
č
ak za duvanje,
č
ime
ć
e se aktivirati funkcija duvanja.
Slika
Za otvaranje povucite prema spolja, a za
zaklju
č
avanje pritisnite na unutra.
Slika
Za odlaganje podnog nastavka pri prekidima rada.
Slika
Odeljak za odlaganje pribora omogu
ć
ava držanje
usisnih cevi i usisnih nastavaka na ure
đ
aju.
Slika
Upravlja
č
ki to
č
ki
ć
i se pri isporuci nalaze u posudi.
Montirajte ih pre puštanja u rad.
Napomena
: Za mokro usisavanje se ne sme koristiti
filterska vre
ć
ica!
Slika
Preporuka
: Za usisavanje fine prašine koristite
filtersku vre
ć
icu.
Slika
Uložni filter se mora uvek koristiti - kako pri
mokrom, tako i pri suvom usisavanju.
Napomena
: Mokar uložni filter ostavite da se osuši pre
daljeg koriš
ć
enja pri suvom usisavanju.
Slika
Usisno crevo utisnite u priklju
č
ak na ure
đ
aju tako
da dosedne.
Kako biste ga izvadili, rezu pritisnite pal
č
evima i
izvucite usisno crevo.
Napomena:
Pribor, kao što su usisne
č
etke (opcija),
može se nataknuti i direktno na spojni deo i tako se
spojiti sa usisnim crevom.
Za ugodan rad i u uzanim prostorima.
Odvojivi rukohvat prema potrebi može da se postavi
izme
đ
u pribora i usisnog creva.
Vidi položaj 14.
Opis ure
đ
aja
Priklju
č
ak usisnog creva
Prekida
č
ure
đ
aja (ON/OFF)
(bez ugra
đ
ene uti
č
nice)
Prekida
č
ure
đ
aja (ON/OFF)
(s ugra
đ
enom uti
č
nicom)
Uti
č
nica ure
đ
aja
Ru
č
ka za nošenje
Kuka za ka
č
enje kabla
Priklju
č
ak za izduvavanje
Bravica posude
Položaj za odlaganje
Odeljak za odlaganje pribora
Upravlja
č
ki to
č
ki
ć
Filter-kesa
Uložni filter
Usisno crevo sa spojnim delom
115
SR
Образец
Мануал подходит для устройств