SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 116 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 116 из 162
– 8
Preporuka:
Za usisavanje podova nataknite rukohvat
na usisno crevo.
Slika
Spojite rukohvat sa usisnim crevom tako da
dosedne.
Slika
Kako biste izvadili rukohvat iz usisnog creva, rezu
pritisnite pal
č
evima pa ga izvucite.
Napomena:
Nakon što se rukohvat skine, pribor može
da se natakne i direktno na usisno crevo.
Preporuka:
Za usisavanje podova nataknite rukohvat
na usisno crevo.
Vidi položaj 13.
Slika
Obe usisne cevi sastavite i spojite sa rukohvatom.
Za ivice, fuge, radijatore i teško pristupa
č
na mesta.
Slika
Kod ure
đ
aja sa samo jednim uloškom:
Napomena:
Za usisavanje suve prljavštine ili vode
s podova uvek koristite uložak (
č
etke i gumena
traka) u podnom nastavku.
Kod ure
đ
aja s dva uloška:
Za usisavanje suve prljavštine s podova, uložak s
dve
č
etke pri
č
vrstite u podni nastavak.
Za usisavanje vode s podova, uložak s dve
gumene trake pri
č
vrstite u podni nastavak.
Slika
Za spajanje usisnog creva sa elektri
č
nim alatom
Adapter po potrebi nožem izrežite tako da
odgovara pre
č
niku priklju
č
ka elektri
č
nog alata.
PAŽNJA
Uvek radite sa umetnutim uložnim filterom, kako pri
mokrom tako i pri suvom usisavanju!
Slika
Pre puštanja u rad montirajte nespojene delove koji
su priloženi uz ure
đ
aj.
Slika
Priklju
č
ite pribor.
Slika
Utaknite strujni utika
č
.
Slika
Uklju
č
ite ure
đ
aj.
PAŽNJA
Pre rada proverite da li je filter neošte
ć
en pa ga prema
potrebi zamenite.
Radite samo sa suvim uložnim filterom!
Slika
Preporuka
: Za usisavanje fine prašine koristite
filtersku vre
ć
icu.
Napunjenost filterske vre
ć
ice zavisi od vrste
usisane prljavštine.
Kod fine prašine, peska i sli
č
nog filterska vre
ć
ica se
mora
č
ć
e menjati.
Za
č
epljena filterska vre
ć
ica može pu
ć
i, pa je stoga
pravovremeno zamenite!
PAŽNJA
Hladni pepeo usisavajte samo uz koriš
ć
enje
predodvaja
č
a.
Kataloški br. osnovne verzije: 2.863-139.0, verzija
Premium: 2.863-161.0.
Za usisavanje mokre ili vlažne prljavštine pazite da
koristite odgovaraju
ć
i podni nastavak i da
priklju
č
ite odgovaraju
ć
i pribor.
PAŽNJA
Ne upotrebljavajte filtersku vre
ć
icu!
Napomena:
Ako je posuda puna, plovak zatvara usisni
otvor, a ure
đ
aj radi uz pove
ć
an broj obrtaja. Odmah
isklju
č
ite ure
đ
aj i ispraznite posudu.
Slika
Adapter po potrebi nožem izrežite tako da
odgovara pre
č
niku priklju
č
ka elektri
č
nog alata.
Nataknite adapter na dršku usisnog creva pa ga
spojite sa priklju
č
kom elektri
č
nog alata.
Utaknite strujni utika
č
elektri
č
nog alata u usisiva
č
.
Slika
Usisiva
č
prebacite u
položaj II
i po
č
nite sa radom.
Napomena:
Č
im se elektri
č
ni alat uklju
č
i, usisna turbina
po
č
inje da radi sa zakašnjenjem od 0,5 s. Kada se
elektri
č
ni alat isklju
č
i, usisna turbina nastavlja da radi
još oko 5 s, kako bi se usisala preostala prljavština iz
usisnog creva.
Č
ć
enje teško dostupnih mesta ili tamo gde usisavanje
nije mogu
ć
e, npr. opalo liš
ć
e iz šljunkovitih površina.
Slika
Utaknite usisno crevo u priklju
č
ak za duvanje,
č
ime
ć
e se aktivirati funkcija duvanja.
Isklju
č
ite ure
đ
aj.
Slika
Obesite podni nastavak u položaj za odlaganje.
Odvojivi rukohvat
Usisne cevi 2 x 0,5 m
Mlaznica za fuge
Podni nastavak
(sa umecima)
Adapter
Rukovanje
Pre upotrebe
Stavljanje u pogon
Suvo usisavanje
Napomene uz filtersku vre
ć
icu:
Mokro usisavanje
Radovi sa elektri
č
nim alatom
Funkcija izduvavanja
Prekid rada
116
SR
Образец
Мануал подходит для устройств