SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 117 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 117 из 162
– 9
Isklju
č
ite ure
đ
aj i izvadite utika
č
.
Slika
Skinite blok ure
đ
aja i ispraznite posudu.
Slika
Priklju
č
ni kabl i pribor odložite na odgovaraju
ć
a
mesta na ure
đ
aju. Ure
đ
aj
č
uvajte u suvim
prostorijama.
Ure
đ
aj i plasti
č
ne komade pribora
č
istite normalnim
sredstvom za
č
ć
enje plastike.
Posudu i pribor po potrebi isperite vodom i osušite
pre ponovne upotrebe.
Slika
Uložni filter
č
istite po potrebi samo pod mlazom
vode; nemojte ga ribati niti
č
etkati. Pre ugradnje ga
ostavite da se potpuno osuši.
Pri smanjenju usisne snage ure
đ
aja molimo proverite
slede
ć
e.
Eventualno za
č
epljenje pribora, usisnog creva ili
usisne cevi otklonite štapom odgovaraju
ć
e
veli
č
ine.
Slika
Filterska vre
ć
ica je puna, umetnite novu.
Slika
Uložni filter je zaprljan - isprašite ga i po potrebi
operite pod mlazom vode.
Zamenite ošte
ć
eni uložni filter.
Tehni
č
ki podaci se nalaze na stranici 4. U nastavku su
navedena objašnjenja simbola koji se tamo koriste.
Zadržavamo pravo na tehni
č
ke promene!
Završetak rada
Pražnjenje posude
Skladištenje ure
đ
aja
Nega i održavanje
Otklanjanje smetnji
Smanjivanje usisne snage
Tehni
č
ki podaci
Napon
Snaga P
nominalna
Maks. priklju
č
na snaga uti
č
nice ure
đ
aja
Mrežni osigura
č
(inertan)
Volumen spremnika
Vodozahvat sa drškom
Vodozahvat sa podnim nastavkom
Strujni kabal
Nivo zvu
č
nog pritiska (EN 60704-2-1)
Težina (bez pribora)
117
SR
Образец
Мануал подходит для устройств