SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 118 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 118 из 162
– 5
Уважаеми
клиенти
,
Преди
първото
използване
на
Вашия
уред
прочетете
това
оригинално
ин
-
струкцуя
упътване
за
работа
,
дейст
-
вайте
според
него
и
го
запазете
за
по
-
късно
използ
-
ване
или
за
следващия
притежател
.
Уредът
е
предназначен
за
употреба
като
много
-
функционална
прахосмукачка
съгласно
посочените
в
настоящото
упътване
за
работа
описания
и
указа
-
ния
за
безопасност
.
Този
уред
е
разработен
за
частна
употреба
и
не
е
предвиден
за
натоварванията
на
промишлената
употреба
.
Пазете
уреда
от
дъжд
.
Не
го
съхранявайте
на
открито
.
Пепел
и
сажди
не
бива
да
се
изсмукват
с
този
уред
.
Многофункционалната
прахосмукачката
да
се
из
-
ползва
само
с
:
Оригинална
филтърна
торбичка
.
Оригинални
резервни
части
,
принадлежности
или
специални
принадлежности
.
Производителят
не
поема
гаранция
за
евентуални
повреди
,
които
са
причинени
поради
използване
не
по
предназначението
или
неправилно
обслужване
.
Опаковъчните
материали
могат
да
се
ре
-
циклират
.
Моля
не
хвърляйте
опаковките
при
домашните
отпадъци
,
а
ги
предайте
на
вто
-
рични
суровини
с
цел
повторна
употреба
.
Старите
уреди
съдържат
ценни
материали
,
подлежащи
на
рециклиране
,
които
могат
да
бъдат
употребени
повторно
.
Поради
това
моля
отстранявайте
старите
уреди
,
използ
-
вайки
подходящи
за
целта
системи
за
съби
-
ране
.
Филтърът
и
филтърната
торба
са
произведени
от
материали
,
които
не
са
опасни
за
околната
среда
.
Ако
те
не
съдържат
засмукани
субстанции
,
които
са
забранени
за
домакинските
отпадъци
,
могат
да
бъ
-
дат
отстранени
заедно
с
нормалните
домакински
от
-
падъци
.
Указания
за
съставките
(REACH)
Актуална
информация
за
съставките
ще
намерите
на
:
www.kaercher.com/REACH
Във
всяка
страна
са
валидни
издадените
условия
за
гаранция
от
страна
на
наше
оторизирано
дружество
за
разпространение
на
продуктите
ни
.
Евентуални
повреди
в
уреда
в
рамките
на
срока
на
гаранцията
се
отстраняват
безплатно
,
ако
причината
за
тях
е
в
материала
или
при
производството
.
В
случай
на
из
-
ползване
на
правото
на
гаранция
се
обръщайте
,
мо
-
ля
,
към
Вашия
търговец
или
най
-
близкия
оторизи
-
ран
сервиз
,
като
представите
борудването
и
доку
-
мента
за
покупка
.
При
въпроси
и
повреди
Вашият
дистрибутор
на
KÄRCHER
ще
Ви
помогне
с
удоволствие
.
Списък
на
най
-
често
необходимите
резервни
части
ще
намерите
в
края
на
упътването
за
експлоатация
.
Резервни
части
и
принадлежности
це
получите
от
Вашия
търговец
или
във
филиала
на
KÄRCHER.
±
ОПАСНОСТ
Свръзвайте
уреда
само
към
променлив
ток
.
Напре
-
жението
трябва
да
съот
-
ветства
на
цитираното
върху
табелката
на
уреда
напрежение
.
Никога
не
докосвайте
кон
-
такта
и
щепсела
с
влажни
ръце
.
Щепселите
да
не
се
изваж
-
дат
посредством
издърп
-
ване
на
присъединителния
кабел
от
контакта
.
Преди
всяко
свързване
на
кабела
с
контакта
на
електрозахранването
,
проверявайте
кабела
за
повреди
.
Незабавно
пре
-
дайте
повредените
свърз
-
ващи
кабели
за
подмяна
на
оторизиран
сервиз
/
елек
-
тротехник
.
Съдържание
Общи
указания
BG
5
Описание
на
уреда
BG
7
Обслужване
BG
8
Грижи
и
поддръжка
BG
9
Помощ
при
неизправности
BG
9
Технически
данни
BG
10
Общи
указания
Употреба
по
предназначение
Опазване
на
околната
среда
Отстраняване
като
отпадък
на
филтъра
и
филтърната
торба
Гаранция
Служба
за
работа
с
клиенти
Поръчка
на
резервни
части
и
специални
принадлежности
Указания
за
безопасност
118
BG
Образец
Мануал подходит для устройств