SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 120 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 120 из 162
– 7
Реактивните
метални
прахови
(
напр
.
алуминий
,
магнезий
,
цинк
)
във
връзка
със
силно
активни
и
кисели
почистващи
препарати
Неразредени
силни
кисели
-
ни
и
основи
органични
разтворители
(
напр
.
бензин
,
разредите
-
ли
за
бои
,
ацетон
,
нафта
).
Освен
това
тези
вещества
могат
да
повредят
матери
-
алите
,
използвани
при
изра
-
ботката
на
уреда
.
±
ОПАСНОСТ
Указание
за
непосредствено
грозяща
опасност
,
която
води
до
тежки
телесни
нара
-
нявания
или
до
смърт
.
²
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Указание
за
възможна
опасна
ситуация
,
която
може
да
до
-
веде
до
тежки
телесни
нара
-
нявания
или
до
смърт
.
²
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Указание
за
възможна
опасна
ситуация
,
която
може
да
до
-
веде
до
леки
наранявания
.
ВНИМАНИЕ
Указание
за
възможна
опасна
ситуация
,
която
може
да
до
-
веде
до
материални
щети
.
Вижте
схемите
на
разгънатата
стра
-
ница
!
Това
упътване
за
работа
описва
посочените
на
предната
обложка
многофунк
-
ционални
прахосмукачки
.
Фигурите
показват
максималното
оборудване
,
според
модела
има
разлики
в
оборудването
и
доставените
принадлежности
.
При
разопаковане
проверете
дали
в
опаковката
липсват
принадлежности
от
окомплектовката
или
има
повредени
елементи
.
При
повреди
при
транс
-
порта
уведомете
търговеца
,
от
когото
сте
закупили
уреда
.
включен
в
обема
на
доставка
възможна
принадлежност
Фигура
За
свързване
на
маркуча
за
засмукване
при
из
-
смукване
.
Фигура
Положение
I
:
Изсмукване
или
издухване
.
Положение
0
:
Уредът
е
изключен
.
Фигура
Положение
I
:
Изсмукване
или
издухване
.
Положение
II
:
Автоматично
изсмукване
със
свързан
електрически
инструмент
Положение
0
:
Уредът
и
включеният
електриче
-
ски
инструмент
са
изключени
Указание
:
Спазвайте
максималната
присъедини
-
телна
мощност
(
виж
глава
Технически
данни
“).
Фигура
За
свързване
на
електрически
инструмент
.
За
носене
на
уреда
или
за
сваляне
на
главата
на
уреда
след
деблокиране
.
Фигура
За
съхранение
на
мрежовия
захранващ
кабел
.
Фигура
Поставете
смукателния
маркуч
в
отвора
за
из
-
духване
,
така
функцията
на
издухване
е
активи
-
рана
.
Степени
на
опасност
Описание
на
уреда
Връзка
за
всмукателния
маркуч
Ключ
на
уреда
(
Включване
/
Изключване
)
(
без
вграден
контакт
)
Ключ
на
уреда
(
Включване
/
Изключване
)
(
с
вграден
контакт
)
Контакт
на
уреда
Дръжка
за
носене
Кука
на
кабела
Връзка
за
издухване
120
BG
Образец
Мануал подходит для устройств