SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 121 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 121 из 162
– 8
Фигура
За
отваряне
изтеглете
навън
,
за
блокиране
на
-
тиснете
навътре
.
Фигура
За
сваляне
на
подовата
дюза
при
прекъсване
на
работа
.
Фигура
Мястото
за
съхранение
на
принадлежностите
позволява
съхранението
на
всмукателните
тръ
-
би
и
смукателните
дюзи
на
самия
уред
.
Фигура
При
доставката
водещите
колела
са
поставени
в
резервоара
,
монтирайте
ги
преди
да
пуснете
уреда
в
експлоатация
.
Указание
:
За
мокро
изсмукване
не
бива
да
се
поста
-
вя
филтърна
торбичка
!
Фигура
Препоръка
:
За
засмукване
на
фин
прах
поста
-
вете
филтърната
торбичка
.
Фигура
Филтърният
патрон
трябва
да
бъде
поставен
винаги
,
както
при
мокро
така
и
при
сухо
изсмук
-
ване
.
Указание
:
Оставете
мокрия
филтърен
патрон
да
из
-
съхне
преди
да
продължите
да
го
използвате
за
сухо
изсмукване
.
Фигура
Притиснете
всмукателния
маркуч
в
извода
на
уреда
,
той
се
фиксира
.
За
сваляне
натиснете
фиксатора
с
палец
и
из
-
теглете
всмукателния
маркуч
.
Указание
:
Принадлежностите
,
като
напр
.
всмука
-
телни
четки
(
опция
)
могат
да
бъдат
поставени
ди
-
ректно
на
свързващия
елемент
и
свързани
по
този
начин
с
всмукателния
маркуч
.
За
удобна
работа
и
в
тесни
помещения
.
При
необходимост
свалящата
се
дръжка
може
да
бъде
поставена
между
принадлежностите
и
всмука
-
телния
маркуч
.
Вижте
позиция
14.
Препоръка
:
За
изсмукване
на
пода
поставете
дръжката
на
всмукателния
маркуч
.
Фигура
Свържете
дръжката
с
всмукателния
маркуч
,
до
-
като
се
фиксира
.
Фигура
За
сваляне
на
дръжката
от
всмукателния
мар
-
куч
натиснете
фиксатора
с
палец
и
изтеглете
дръжката
.
Указание
:
Посредством
сваляне
на
дръжката
при
-
надлежностите
могат
да
бъдат
поставени
и
директ
-
но
на
всмукателния
маркуч
.
Препоръка
:
За
изсмукване
на
пода
поставете
дръжката
на
всмукателния
маркуч
.
Вижте
позиция
13.
Фигура
Поставете
двете
всмукателни
тръби
една
в
дру
-
га
и
ги
свържете
с
дръжката
.
За
ръбове
,
фуги
,
радиатори
и
трудно
достъпни
места
.
Фигура
При
уреди
само
с
една
наставка
:
Указание
:
За
изсмукване
на
под
от
сухи
замър
-
сявания
или
вода
-
работете
винаги
с
наставка
(
ивица
с
четки
и
гумена
фаска
)
в
подовата
чет
-
ка
.
При
уреди
с
две
наставки
:
За
изсмукване
на
под
от
сухи
замърсявания
за
-
щипете
с
клипс
наставката
с
две
ивици
с
четки
в
подовата
дюза
.
За
изсмукване
на
под
от
вода
защипете
с
клипс
наставката
с
две
гумени
фаски
в
подовата
дю
-
за
.
Фигура
За
свързване
на
маркуча
за
засмукване
с
елек
-
трически
инструмент
При
нужда
пригодете
адаптора
с
нож
към
диа
-
метъра
на
свързване
на
електрическия
инстру
-
мент
.
ВНИМАНИЕ
Работете
винаги
с
поставения
патронен
фил
-
тър
,
както
при
мокро
,
така
и
при
сухо
изсмукване
!
Фигура
Монтирайте
приложените
свободно
към
уреда
части
преди
пускане
в
експлоатация
.
Тапи
на
резервоара
Позиция
за
паркиране
Място
за
съхранение
/
свързване
на
принад
-
лежностите
от
окомплектовката
Водеща
ролка
Филтърна
торбичка
Филтърен
патрон
Всмукателен
маркуч
със
свързващ
елемент
Сваляща
се
дръжка
Всмукателни
тръби
2
х
0,5
м
Дюза
за
почистване
на
фуги
Подова
дюза
(
с
вложки
)
Адаптер
Обслужване
Преди
пускане
в
експлоатация
121
BG
Образец
Мануал подходит для устройств