SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 122 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 122 из 162
– 9
Фигура
Прикрепване
на
принадлежности
Фигура
Включете
щепсела
в
електрическата
мрежа
.
Фигура
Да
се
включи
уреда
.
ВНИМАНИЕ
Преди
използване
проверете
филтъра
за
увреж
-
дания
и
при
необходимост
го
сменете
.
Работете
само
със
сух
патронен
филтър
!
Фигура
Препоръка
:
За
засмукване
на
фин
прах
поста
-
вете
филтърната
торбичка
.
Степента
на
пълнене
на
филтърната
торбичка
е
зависима
от
мръсотията
,
която
се
изсмуква
.
При
фин
прах
,
пясък
и
т
.
н
. ...
филтърната
тор
-
бичка
трябва
да
се
сменя
по
-
често
.
Поставените
допълнително
филтърни
торбички
могат
да
се
спукат
,
поради
това
сменяйте
свое
-
временно
филтърната
торбичка
!
ВНИМАНИЕ
Засмукване
на
студена
пепел
само
с
филтър
за
грубо
пречистване
.
Номер
за
поръчки
изпълнение
Basic: 2.863-139.0,
изпълнение
Premium: 2.863-161.0.
За
изсмукване
на
влага
или
течности
внимавай
-
те
за
правилното
използване
на
подови
дюзи
и
свързвайте
съответните
принадлежности
.
ВНИМАНИЕ
Не
използвайте
филтърни
торбички
!
Указание
:
Ако
резервоарът
е
пълен
,
поплавък
за
-
тваря
всмукателния
отвор
и
уредът
работи
с
пови
-
шени
обороти
.
Веднага
изключете
уреда
и
изпраз
-
нете
резервоара
.
Фигура
При
нужда
пригодете
адаптора
с
нож
към
диа
-
метъра
на
свързване
на
електрическия
инстру
-
мент
.
Поставете
адаптер
върху
ръкохватката
на
всмукателния
маркуч
и
го
свържете
с
извода
на
електрическия
инструмент
.
Щепсела
на
електрическия
инструмент
да
се
пъхне
в
прахосмукачката
.
Фигура
Включете
изсмукатела
на
Положение
II
и
за
-
почнете
работата
.
Указание
:
Щом
се
включи
електрическият
инстру
-
мент
,
смукателната
турбина
потегля
с
0,5
секунди
закъснение
.
Щом
се
изключи
електрическият
ин
-
струмент
,
смукателната
турбина
работи
още
прибл
.
5
секунди
,
за
да
се
засмуче
остатъчната
мръсотия
в
смукателния
маркуч
.
Почистване
на
трудно
достъпни
места
и
там
,
където
не
е
възможно
изсмукване
,
напр
.
шума
от
алеята
с
баластра
.
Фигура
Поставете
смукателния
маркуч
в
отвора
за
из
-
духване
,
така
функцията
на
издухване
е
активи
-
рана
.
Изключете
уреда
.
Фигура
Закачете
дюзата
за
под
в
позицията
за
паркиране
.
Изключете
уреда
и
изтеглете
щепсела
от
конта
-
кта
.
Фигура
Свалете
главата
на
уреда
и
изпразнете
резер
-
воара
.
Фигура
Приберете
мрежовия
захранващ
кабел
и
при
-
надлежностите
в
уреда
.
Съхранявайте
уреда
в
сухи
помещения
.
Поддържайте
уреда
и
пирнадлежностите
му
от
пластмаса
с
обичайните
,
намиращи
се
в
търгов
-
ската
мрежа
препарати
за
почистване
на
пласт
-
маса
.
резервоаро
и
принадлежностите
при
необх
.
да
се
изплакнат
с
вода
и
да
се
подсушат
преди
да
се
употребят
отново
.
Фигура
При
нужда
почистете
филтърния
патрон
под
те
-
чаща
вода
;
не
го
търкайте
или
четкайте
.
Преди
да
го
монтирате
го
оставете
да
изсъхна
напъл
-
но
.
Ако
мощността
на
всмукване
на
уреда
се
понижи
,
моля
да
се
проверят
следните
точки
.
Принадлежностите
от
окомплектовката
,
смука
-
телният
маркуч
или
всмукателните
тръби
са
за
-
пушени
,
молим
,
отстранете
с
пръчка
това
,
което
ги
запушва
.
Фигура
Филтърната
торбичка
е
пълна
,
поставете
нова
филтърна
торбичка
.
Фигура
Филтърният
патрон
е
замърсен
,
изтупайте
фил
-
търния
патрон
и
при
нужда
го
почистете
с
теча
-
ща
вода
.
Сменете
повредения
филтърен
патрон
.
Пускане
в
експлоатация
Сухо
изсмукване
Указания
филтърна
торбичка
Мокро
изсмукване
Работа
с
електрически
инструменти
Работа
като
духалка
Прекъсване
на
работа
Край
на
работата
Изпразване
на
резервоара
Съхранение
на
уреда
Грижи
и
поддръжка
Помощ
при
неизправности
Недостатъчен
ефект
от
изсмукването
122
BG
Образец
Мануал подходит для устройств