SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 124 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 124 из 162
– 5
Väga austatud klient,
Enne sesadme esmakordset kasutusele-
võttu lugege läbi algupärane kasutusju-
hend, toimige sellele vastavalt ja hoidke
see hilisema kasutamise või uue omaniku tarbeks alles.
Seade on vastavalt käesolevas kasutusjuhendis toodud
kirjeldustele ja ohutusnõuetele ette nähtud kasutami-
seks mitmeotstarbelise imurina.
See seade töötati välja erakasutuseks ega ole ette näh-
tud professionaalse kasutamisega kaasnevaks koor-
museks.
Kaitske seadet vihma eest. Ärge ladustage seadet
väljas.
Seadmega ei tohi imeda tuhka ega nõge.
Kasutage mitmeotstarbelist imurit ainult:
originaalfiltrikotiga.
originaal-varuosadega, -tarvikute või -erivarustuse-
ga.
Tootja ei vastuta võimalike kahjude eest, mis on tingitud
seadme mittesihipärasest kasutamisest või valest käita-
misest.
Pakendmaterjalid on taaskasutatavad. Palun
ärge visake pakendeid majapidamisprahi hulka,
vaid suunake need taaskasutusse.
Vanad seadmed sisaldavad taaskasutatavaid
materjal, mis tuleks suunata taaskasutusse. Pa-
lun likvideerige vanad seadmed seetõttu vasta-
vate kogumissüsteemide kaudu.
Filter ja filtrikott on valmistatud keskkonnasõbralikest
materjalidest.
Kui need ei sisalda sisseimetud aineid, mida on keela-
tud panna majapidamisjäätmete hulka, võib need utili-
seerida tavaliste majapidamisjäätmetena.
Märkusi koostisainete kohta (REACH)
Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt:
www.kaercher.com/REACH
Igas riigis kehtivad vastava volitatud müügiesindaja an-
tud garantiitingimused. Seadmel esinevad tõrked kõr-
valdame garantiiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali-
või valmistusviga. Garantiijuhtumi korral palun pöördu-
da müüja või lähima volitatud hooldustöökoja poole, esi-
tades ostu tõendava dokumendi.
Küsimuste ja rikete korral aitab teid KÄRCHER’i filiaal.
Valiku kõige sagedamini vajaminevatest varuosadest
leiate te kasutusjuhendi lõpust.
Varuosi ja lisaseadmeid saate seadme müüjalt või oma
piirkonna KÄRCHERi filiaalist.
±
OHT
Seadet tohib ühendada ainult
vahelduvvoolutoitega. Pinge
peab vastama seadme tüübi-
sildil esitatud pingele.
Võrgupistikut ega pistikupesa
ei tohi kunagi puutuda niiske-
te kätega.
Võrgupistikut pistikupesast
välja tõmmates ärge hoidke
kinni ühenduskaablist.
Enne igakordset kasutamist
tuleb kontrollida, et võrgupis-
tikuga toitejuhe oleks kahjus-
tusteta. Kahjustatud toitejuhe
lasta viivitamatult volitatud
hooldustöökojal/elektrikul väl-
ja vahetada.
Elektriõnnetuste vältimiseks
soovitame kasutada ettelüli-
tatud rikkevoolu-kaitselülitiga
(max 30 mA rakendumise ni-
mivoolutugevusega) pistiku-
pesi.
Lülitage enne kõiki hooldus-
töid masin välja ja tõmmake
võrgupistik välja.
Remonditöid ja töid elektrilis-
te komponentide juures tohib
teha ainult volitatud hooldus-
töökoda.
Sisukord
Üldmärkusi
ET
5
Seadme osad
ET
7
Käsitsemine
ET
8
Korrashoid ja tehnohooldus
ET
9
Abi häirete korral
ET
9
Tehnilised andmed
ET
9
Üldmärkusi
Sihipärane kasutamine
Keskkonnakaitse
Filtri ja filtrikoti utiliseerimine
Garantii
Klienditeenindus
Varuosade ja lisaseadmete tellimine
Ohutusalased märkused
124
ET
Образец
Мануал подходит для устройств