SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 125 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 125 из 162
– 6
±
HOIATUS
Seda seadet ei tohi kasutada
piiratud füüsiliste, sensoorse-
te või vaimsete võimetega ini-
mesed või kogemuste ja/või
teadmisteta isikud; kui siis ai-
nult nende ohutuse eest vas-
tutava isiku järelevalve all või
kui neid on õpetatud seadet
kasutama ja nad on mõistnud
sellest tulenevaid ohtusid.
Lastel on lubatud kasutada
seadet vaid juhul, kui nad on
üle 8 aasta vanad ja kui nen-
de üle teostab järelvalvet
mõni nende ohutuse eest
vastutav isik või on lapsed
saanud temalt juhiseid sead-
me kasutamise kohta ja
mõistnud sellega kaasnevaid
ohtusid.
Lapsed ei tohi seadmega
mängida.
Laste üle peab olema järele-
valve tagamaks, et nad sead-
mega ei mängiks.
Puhastamist ja kasutajahool-
dust ei tohi teostada lapsed
ilma järelevalveta.
Hoidke pakendikiled lastele
kättesaamatuna - lämbumis-
oht!
Lülitage masin pärast iga ka-
sutamists ja enne iga puhas-
tamist/hooldust välja.
Tuleoht. Ärge imege masi-
nasse põlevaid ega hõõgu-
vaid esemeid.
Plahvatusohtlikes piirkonda-
des kasutamine on keelatud.
Vahu tekkimise või vedeliku
lekkimise korral lülitage ma-
sin kohe välja või tõmmake
välja toitepistik!
Ärge kasutage küürimisva-
hendeid ega klaasi- või uni-
versaalpuhastusvahendeid!
Ärge sukeldage seadet kuna-
gi vette.
Mõned ained võivad imiõhu kee-
rises moodustada plahvatusoht-
liku auru või gaasisegu!
Ärge kunagi kasutage imurit järg-
miste ainete eemaldamiseks:
Plahvatusohtlikud või kerges-
tisüttivad gaasid, vedelikud ja
tolm (reaktiivne tolm)
Reaktiivne metallitolm (nt alu-
miinium, magneesium, tsink)
ühenduses tugevasti leelise-
liste ja happeliste puhastus-
vahenditega
Lahjendamata kanged hap-
ped ja alused
Orgaanilised lahused (nt ben-
siin, värvilahustid, atsetoon,
kütteõli).
Lisaks võivad need ained kah-
justada seadme valmistamisel
kasutatud materjale.
±
OHT
Osutab vahetult ähvardavale
ohule, mis võib põhjustada tõsi-
seid kehavigastusi või lõppeda
surmaga.
²
HOIATUS
Osutab võimalikule ohtlikule olu-
korrale, mis võib põhjustada tõ-
siseid kehavigastusi või lõppeda
surmaga.
Ohuastmed
125
ET
Образец
Мануал подходит для устройств