SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 129 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 129 из 162
– 5
God
ā
jamais klient,
Pirms ier
ī
ces pirm
ā
s lietošanas izlasiet
instrukcijas ori
ģ
in
ā
lvalod
ā
, r
ī
kojieties sa-
ska
ņā
ar nor
ā
d
ī
jumiem taj
ā
un uzglab
ā
jiet
to v
ē
l
ā
kai izmantošanai vai turpm
ā
kiem lietot
ā
jiem.
Atbilstoši šaj
ā
lietošanas instrukcij
ā
dotajam aprakstam
un droš
ī
bas nor
ā
d
ī
jumiem apar
ā
ts ir paredz
ē
ts izman-
tošanai k
ā
univers
ā
lais putek
ļ
us
ū
c
ē
js.
Šis apar
ā
ts tika izstr
ā
d
ā
ts priv
ā
tai lietošanai un nav pa-
redz
ē
ts profesion
ā
l
ā
s lietošanas pras
ī
b
ā
m.
Aizsarg
ā
jiet ier
ī
ci no lietus iedarb
ī
bas. Neuzglab
ā
-
jiet ier
ī
ci
ā
rpus telp
ā
m.
Ar šo ier
ī
ci nedr
ī
kst s
ū
kt pelnus un sodr
ē
jus.
Univers
ā
lo putek
ļ
us
ū
c
ē
ju izmantojiet tikai ar:
ori
ģ
in
ā
lo filtra maisu.
ori
ģ
in
ā
laj
ā
m rezerves da
ļā
m, piederumiem vai se-
viš
ķ
o apr
ī
kojumu.
Ražot
ā
js neatbild par iesp
ē
jamiem boj
ā
jumiem, kas ra-
dušies noteikumiem neatbilstošas izmantošanas vai ne-
pareizas lietošanas rezult
ā
t
ā
.
Iepakojuma materi
ā
lus ir iesp
ē
jams atk
ā
rtoti
p
ā
rstr
ā
d
ā
t. L
ū
dzu, neizmetiet iepakojumu kop
ā
ar m
ā
jsaimniec
ī
bas atkritumiem, bet gan nog
ā
-
d
ā
jiet to viet
ā
, kur tiek veikta atkritumu otrreiz
ē
j
ā
p
ā
rstr
ā
de.
Nolietot
ā
s ier
ī
ces satur noder
ī
gus materi
ā
lus,
kurus iesp
ē
jams p
ā
rstr
ā
d
ā
t un izmantot atk
ā
rto-
ti. T
ā
d
ēļ
l
ū
dzam utiliz
ē
t vec
ā
s ier
ī
ces ar atbilsto-
šu sav
ā
kšanas sist
ē
mu starpniec
ī
bu.
Filtri un to maisi
ņ
i ir izgatavoti no videi nekait
ī
g
ā
m izej-
viel
ā
m.
Ja filtr
ā
un t
ā
maisi
ņā
nav ies
ū
ktas vielas, kuru kl
ā
tb
ū
tne
m
ā
jsaimniec
ī
bas atkritumos ir aizliegta, tos var utiliz
ē
t
kop
ā
ar parastajiem m
ā
jsaimniec
ī
bas atkritumiem.
Inform
ā
cija par sast
ā
vda
ļā
m (REACH)
Aktu
ā
lo inform
ā
ciju par sast
ā
vda
ļā
m atrad
ī
siet:
www.kaercher.com/REACH
M
ū
su pilnvarot
ā
s tirdzniec
ī
bas sabiedr
ī
bas izsniegt
ā
s
garantijas saist
ī
bas ir sp
ē
k
ā
katr
ā
valst
ī
. Garantijas pe-
rioda laik
ā
m
ē
s bez maksas nov
ē
rs
ī
sim iesp
ē
jamos
darb
ī
bas trauc
ē
jumus J
ū
su apar
ā
t
ā
, ja to c
ē
lonis ir ma-
teri
ā
la vai ražošanas defekts. Ja nepieciešams garanti-
jas remonts, l
ū
dzam griezieties pie J
ū
su p
ā
rdev
ē
ja vai
tuv
ā
kaj
ā
pilnvarotaj
ā
klientu apkalpošanas dienesta ies-
t
ā
d
ē
, uzr
ā
dot pirkumu apliecinošu dokumentu.
Jaut
ā
jumu un apar
ā
ta darb
ī
bas trauc
ē
jumu gad
ī
jum
ā
Jums labpr
ā
t sniegs padomu firmas KÄRCHER fili
ā
les
darbinieki.
Visbiež
ā
k piepras
ī
to rezerves da
ļ
u kl
ā
stu J
ū
s atrad
ī
siet
lietošanas rokasgr
ā
matas gal
ā
.
Rezerves deta
ļ
as un piederumus J
ū
s varat ieg
ā
d
ā
ties
pie sava tirdzniec
ī
bas p
ā
rst
ā
vja vai sav
ā
firmas KÄRC-
HER fili
ā
l
ē
.
±
B
Ī
STAMI
Apar
ā
tu piesl
ē
dziet tikai
mai
ņ
str
ā
vai. Spriegumam j
ā
-
atbilst uz apar
ā
ta r
ū
pn
ī
cas
pl
ā
ksn
ī
tes nor
ā
d
ī
tajam.
Nekad neaizskariet t
ī
kla
spraudni un kontaktligzdu ar
mitr
ā
m rok
ā
m.
Neatvienojiet kontaktdakšu,
izraujot to aiz piesl
ē
gšanas
kabe
ļ
a
ā
r
ā
no kontaktligzdas.
Pirms katras lietošanas rei-
zes p
ā
rbaudiet, vai nav boj
ā
ts
piesl
ē
gšanas kabelis ar t
ī
kla
spraudni. Boj
ā
tu piesl
ē
gša-
nas kabeli nekav
ē
joties lieciet
nomain
ī
t pilnvarot
ā
klientu
apkalpošanas dienest
ā
vai
profesion
ā
l
ā
elektromeh
ā
nis-
k
ā
darbn
ī
c
ā
.
Lai izvair
ī
tos no elektrotrau-
m
ā
m, m
ē
s iesak
ā
m kontakt-
ligzdas apr
ī
kot ar iepriekš ie-
sl
ē
dzamu nopl
ū
des str
ā
vas
drošin
ā
t
ā
jsl
ē
dzi (nomin
ā
lais
nostr
ā
des str
ā
vas stiprums
maks. 30 mA).
Pirms jebkuru t
ī
r
ī
šanas un ap-
kopes darbu veikšanas apa-
r
ā
tu izsl
ē
dziet un atvienojiet
kontaktdakšu.
Satura r
ā
d
ī
t
ā
js
Visp
ā
r
ē
jas piez
ī
mes
LV
5
Apar
ā
ta apraksts
LV
7
Apkalpošana
LV
8
Kopšana un tehnisk
ā
apkope
LV
9
Pal
ī
dz
ī
ba darb
ī
bas trauc
ē
jumu gad
ī
jum
ā
LV
9
Tehniskie dati
LV
9
Visp
ā
r
ē
jas piez
ī
mes
Noteikumiem atbilstoša lietošana
Vides aizsardz
ī
ba
Filtru un filtra maisi
ņ
u utiliz
ā
cija
Garantija
Klientu apkalpošanas centrs
Rezerves deta
ļ
u un speci
ā
lo piederumu
pas
ū
t
ī
šana
Droš
ī
bas nor
ā
d
ī
jumi
129
LV
Образец
Мануал подходит для устройств