SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 130 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 130 из 162
– 6
Jebkurus elektrisko sast
ā
v-
da
ļ
u remontus dr
ī
kst veikt ti-
kai pilnvarots klientu apkalpo-
šanas dienests.
±
BR
Ī
DIN
Ā
JUMS
Šis apar
ā
ts nav paredz
ē
ts, lai
to lietotu personas ar ierobe-
žot
ā
m fizisk
ā
m, sensorisk
ā
m
un gar
ī
g
ā
m sp
ē
j
ā
m vai perso-
nas, kur
ā
m nav pieredzes un/
vai zin
ā
šanu, ja vien vi
ņ
as uz-
rauga par droš
ī
bu atbild
ī
g
ā
persona vai t
ā
dod instrukci-
jas par to, k
ā
j
ā
lieto apar
ā
ts.
B
ē
rni apar
ā
tu dr
ī
kst lietot tikai
tad, ja tie ir sasnieguši 8 gadu
vecumu un ja tos uzrauga par
vi
ņ
u droš
ī
bu atbild
ī
ga perso-
na vai t
ā
dod instrukcijas par
to, k
ā
j
ā
lieto apar
ā
ts un kuras
apzin
ā
s no ier
ī
ces izrietoš
ā
s
b
ī
stam
ī
bas sekas.
B
ē
rni nedr
ī
kst sp
ē
l
ē
ties ar ie-
r
ī
ci.
Uzraugiet b
ē
rnus, lai p
ā
rlieci-
n
ā
tos, ka tie nesp
ē
l
ē
jas ar ie-
r
ī
ci.
B
ē
rni bez pieaugušo uzrau-
dz
ī
bas nedr
ī
kst veikt ier
ī
ces
t
ī
r
ī
šanu un lietot
ā
ja apkopi.
Nelaidiet b
ē
rnus iepakojuma
pl
ē
vju tuvum
ā
, past
ā
v no-
smakšanas risks!
Izsl
ē
dziet apar
ā
tu p
ē
c katras
lietošanas reizes un ikreiz
pirms t
ī
r
ī
šanas/apkopes.
Uzliesmošanas risks. Neuz-
s
ū
ciet degošus vai kv
ē
lojošus
priekšmetus.
Apar
ā
ta lietošana aizliegta
spr
ā
dzienb
ī
stam
ā
s zon
ā
s.
Ja veidojas putas vai izpl
ū
st
š
ķ
idrums, apar
ā
ts nekav
ē
jo-
ties j
ā
izsl
ē
dz un j
ā
atvieno
kontaktdakša!
Neizmantojiet t
ī
r
ī
šanas l
ī
-
dzek
ļ
us, stikla vai univers
ā
lus
t
ī
r
ī
šanas l
ī
dzek
ļ
us! Apar
ā
tu
nekad neiegremd
ē
jiet
ū
den
ī
.
Sajaucoties ar ies
ū
camo gaisu,
dažas vielas var veidot spr
ā
-
dzienb
ī
stamus tvaikus vai mais
ī
-
jumus!
Nekad neies
ū
kt sekojošas vie-
las:
Spr
ā
dzienb
ī
stamas vai viegli
uzliesmojošas g
ā
zes, š
ķ
idru-
mus un putek
ļ
us (reakt
ī
vie
putek
ļ
i)
Reakt
ī
vie met
ā
la putek
ļ
i (pie-
m
ē
ram, alum
ī
nijs, magnijs,
cinks) savienojumos ar stip-
riem s
ā
rmainiem un sk
ā
biem
mazg
ā
šanas l
ī
dzek
ļ
iem
Neatš
ķ
aid
ī
tas stipras sk
ā
bes
un s
ā
rmi
Organiskie atš
ķ
aid
ī
t
ā
ji (pie-
m
ē
ram, benz
ī
ns, kr
ā
su at-
š
ķ
aid
ī
t
ā
js, acetons, mazuts).
Bez tam, š
ī
s vielas var sa
ē
st
apar
ā
t
ā
izmantotos materi
ā
lus.
±
B
Ī
STAMI
Nor
ā
de par tieši draudoš
ā
m
briesm
ā
m, kuras izraisa smagas
traumas vai n
ā
vi.
²
BR
Ī
DIN
Ā
JUMS
Nor
ā
de par iesp
ē
jami draudo-
š
ā
m briesm
ā
m, kuras var izrais
ī
t
smagas traumas vai n
ā
vi.
Riska pak
ā
pes
130
LV
Образец
Мануал подходит для устройств