SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 132 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 132 из 162
– 8
Att
ē
ls
Savienojiet rokturi ar s
ū
kšanas š
ļū
teni, l
ī
dz tas no-
fiks
ē
jas.
Att
ē
ls
Lai rokturi no
ņ
emtu no s
ū
kšanas š
ļū
tenes, ar
ī
ķ
i
paspiediet fiksatoru un novelciet rokturi.
Nor
ā
de:
No
ņ
emot rokturi, piederumus var uzspraust ar
ī
tieši uz s
ū
kšanas š
ļū
tenes.
Ieteikums:
Lai s
ū
ktu gr
ī
du, rokturi uzlieciet uz s
ū
kša-
nas š
ļū
tenes.
Skat
ī
t 13. poz
ī
ciju.
Att
ē
ls
Salieciet abas s
ū
kšanas caurules kop
ā
un savieno-
jiet ar rokturi.
St
ū
riem, salaiduma viet
ā
m, radiatoriem un gr
ū
ti
aizsniedzam
ā
m viet
ā
m.
Att
ē
ls
Apar
ā
tiem ar vienu ieliktni:
Nor
ā
de:
Lai no gr
ī
das uzs
ū
ktu sausus net
ī
rumus
vai
ū
deni, vienm
ē
r str
ā
d
ā
jiet ar gr
ī
das sprausl
ā
ie-
vietotu ieliktni (suku str
ē
mele un gumijas m
ē
l
ī
te).
Apar
ā
tiem ar diviem ielikt
ņ
iem:
Lai no gr
ī
das uzs
ū
ktu sausus putek
ļ
us, gr
ī
das
sprausl
ā
iestipriniet ieliktni ar div
ā
m suku str
ē
me-
l
ē
m.
Lai no gr
ī
das uzs
ū
ktu
ū
deni, gr
ī
das sprausl
ā
iestip-
riniet ieliktni ar div
ā
m gumijas m
ē
l
ī
t
ē
m.
Att
ē
ls
Lai savienotu s
ū
kšanas š
ļū
teni ar elektroinstru-
mentu
.
Adapteri vajadz
ī
bas gad
ī
jum
ā
, izmantojot nazi, pie-
l
ā
gojiet elektroinstrumenta savienojuma diamet-
ram.
IEV
Ē
R
Ī
BAI
Vienm
ē
r str
ā
d
ā
jiet ar ievietotu patronfiltru, gan mitr
ā
s,
gan saus
ā
s s
ū
kšanas laik
ā
!
Att
ē
ls
Pirms ekspluat
ā
cijas s
ā
kšanas uzmont
ē
jiet apar
ā
-
tam atseviš
ķ
i komplekt
ā
esoš
ā
s da
ļ
as.
Att
ē
ls
Pievienojiet piederumus.
Att
ē
ls
Pievienojiet kontaktspraudni kontaktligzdai.
Att
ē
ls
Iesl
ē
dziet ier
ī
ci.
IEV
Ē
R
Ī
BAI
Pirms filtra izmantošanas p
ā
rbaudiet, vai tas nav boj
ā
ts,
un vajadz
ī
bas gad
ī
jum
ā
nomainiet.
Str
ā
d
ā
jiet tikai ar sausu patronfiltru!
Att
ē
ls
Ieteikums
: Lai uzs
ū
ktu s
ī
kus putek
ļ
us, ievietojiet
filtra maisu.
Filtra maisa uzpildes pak
ā
pe ir atkar
ī
ga no ies
ū
ca-
miem net
ī
rumiem.
Ies
ū
cot smalkos putek
ļ
us, smiltis utt., filtra maiss
j
ā
maina biež
ā
k.
P
ā
rpild
ī
ti filtra maisi var p
ā
rpl
ī
st, t
ā
d
ēļ
laic
ī
gi nomai-
niet filtra maisu!
IEV
Ē
R
Ī
BAI
Aukstus pelnus dr
ī
kst uzs
ū
kt tikai tad, ja ir separators.
Pas
ū
t
ī
juma Nr. Basic variantam: 2.863-139.0, Premium
variantam: 2.863-161.0.
Lai uzs
ū
ktu mitrumu vai slapjumu, izv
ē
lieties parei-
zo gr
ī
das sprauslas ieliktni un pievienojiet atbilsto-
šo piederumdeta
ļ
u.
IEV
Ē
R
Ī
BAI
Neizmantojiet filtra maisi
ņ
u!
Nor
ā
de:
Ja tvertne ir pilna, pludi
ņ
š nosl
ē
dz ies
ū
kšanas
atveri un apar
ā
ts darbojas ar palielin
ā
tu apgriezienu
skaitu. Ier
ī
ci nekav
ē
joties izsl
ē
dziet un iztukšojiet tvert-
ni.
Att
ē
ls
Adapteri vajadz
ī
bas gad
ī
jum
ā
, izmantojot nazi, pie-
l
ā
gojiet elektroinstrumenta savienojuma diamet-
ram.
Komplekt
ā
ietilpstošo adapteru uzspraudiet s
ū
kša-
nas š
ļū
tenes rokturim un savienojiet ar elektrisk
ā
instrumenta savienojumu.
Elektroinstrumenta kontaktdakšu iespraust putek
ļ
u
s
ū
c
ē
j
ā
.
Att
ē
ls
Iesl
ē
gt putek
ļ
u s
ū
c
ē
ju
poz
ī
cij
ā
II
un s
ā
kt darbu.
Nor
ā
de:
Tikl
ī
dz elektroinstruments tiek iesl
ē
gts, s
ū
kša-
nas turb
ī
na tiek palaista ar 0,5 sekunžu aizturi. Ja elek-
troinstruments tiek izsl
ē
gts, turb
ī
na turpina darboties v
ē
l
apm
ē
ram 5 sekundes, lai no s
ū
kšanas š
ļū
tenes ies
ū
ktu
atlikušos net
ī
rumus.
No
ņ
emams rokturis
S
ū
c
ē
jcaurules 2 x 0,5 m
Saduru sprausla
Sprausla gr
ī
das t
ī
r
ī
šanai
(ar ielikt
ņ
iem)
Adapteris
Apkalpošana
Pirms ekspluat
ā
cijas s
ā
kšanas
Ekspluat
ā
cijas s
ā
kums
Saus
ā
s
ū
kšana
Nor
ā
d
ī
jumi par filtra maisiem
Mitr
ā
s
ū
kšana
Darbi ar elektroinstrumentiem
132
LV
Образец
Мануал подходит для устройств