SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 133 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 133 из 162
– 9
Gr
ū
ti aizsniedzamu vietu vai t
ā
du vietu t
ī
r
ī
šana, kur
ā
s
nav iesp
ē
jama s
ū
kšana, piem., lapas no grants pamat-
nes.
Att
ē
ls
Levietojiet s
ū
kšanas š
ļū
teni p
ū
šanas piesl
ē
gum
ā
,
t
ā
d
ē
j
ā
di aktiviz
ē
jot p
ū
šanas funkciju.
Izsl
ē
dziet ier
ī
ci.
Att
ē
ls
Iekabiniet gr
ī
das t
ī
r
ī
šanas sprauslu st
ā
v
ē
šanas po-
z
ī
cij
ā
.
Izsl
ē
dziet apar
ā
tu un iz
ņ
emiet t
ī
kla kontaktdakšu.
Att
ē
ls
No
ņ
emiet apar
ā
ta augšda
ļ
u un iztukšojiet tvertni.
Att
ē
ls
Elektr
ī
bas vadu un piederumus ievietojiet nodal
ī
ju-
mos uz apar
ā
ta. Uzglab
ā
jiet apar
ā
tu saus
ā
telp
ā
.
Apar
ā
tu un piederumu da
ļ
as no plastmasas kopjiet
ar standarta plastmasas t
ī
r
ī
šanas l
ī
dzekli.
Tvertni un piederumus vajadz
ī
bas gad
ī
jum
ā
izska-
lojiet ar
ū
deni un pirms atk
ā
rtotas lietošanas nož
ā
-
v
ē
jiet.
Att
ē
ls
Patronfiltru vajadz
ī
bas gad
ī
jum
ā
izskalojiet tikai
zem tekošas
ū
dens str
ū
klas; neberziet vai net
ī
riet
to ar suku. Pirms mont
ā
žas
ļ
aujiet tam piln
ī
b
ā
izž
ū
t.
Ja apar
ā
ta ies
ū
kšanas jauda samazin
ā
s, j
ā
p
ā
rbauda
sekojoši punkti.
Aizs
ē
r
ē
juši piederumi, s
ū
c
ē
ļū
tene vai s
ū
c
ē
jcau-
rules, likvid
ē
jiet aizs
ē
r
ē
jumu ar n
ū
ju.
Att
ē
ls
Pilns filtra maiss, ievietojiet jaunu filtra maisu.
Att
ē
ls
Net
ī
rs patronfiltrs, izdauziet patronfiltru un vajadz
ī
-
bas gad
ī
jum
ā
izskalojiet zem tekošas
ū
dens str
ū
k-
las.
Nomainiet boj
ā
tu patronfiltru.
Tehniskie dati atrodami IV. lpp. T
ā
l
ā
k seko tajos izman-
toto simbolu skaidrojums.
Rezerv
ē
tas ties
ī
bas veikt tehniskas izmai
ņ
as!
P
ū
tes funkcija
Darba p
ā
rtraukšana
Darba beigšana
Tvertnes iztukšošana
Apar
ā
ta uzglab
ā
šana
Kopšana un tehnisk
ā
apkope
Pal
ī
dz
ī
ba darb
ī
bas trauc
ē
jumu
gad
ī
jum
ā
V
ā
ja s
ū
kšana
Tehniskie dati
Spriegums
Jauda P
nom
Apar
ā
ta kontaktligzdas maks. piesl
ē
gu-
ma jauda
T
ī
kla drošin
ā
t
ā
js (k
ū
stošais)
Tvertnes tilpums
Ar rokturi uz
ņ
emamais
ū
dens daudzums
Ar gr
ī
das t
ī
r
ī
šanas sprauslu uz
ņ
ema-
mais
ū
dens daudzums
T
ī
kla kabelis
Ska
ņ
as spiediena l
ī
menis (EN 60704-2-
1)
Svars (bez pier
ī
c
ē
m)
133
LV
Образец
Мануал подходит для устройств