SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 134 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 134 из 162
– 5
Gerbiamas kliente,
Prieš pirm
ą
kart
ą
pradedant naudotis
prietaisu, b
ū
tina atidžiai perskaityti origi-
nali
ą
instrukcij
ą
, ja vadovautis ir saugoti,
kad ja galima b
ū
t
ų
naudotis v
ė
liau arba perduoti naujam
savininkui.
Remiantis šioje naudojimo instrukcijoje pateiktais apra-
šymais ir saugumo nurodymais prietaisas gali b
ū
ti nau-
dojamas kaip daugiafunkcis siurblys.
Šis prietaisas skirtas naudoti nam
ų
ū
kyje ir n
ė
ra pritai-
kytas pramoniniam naudojimui.
Saugokite prietais
ą
nuo lietaus. Nelaikykite jo lau-
ke.
Jokiu b
ū
du nesiurbkite šiuo prietaisu pelen
ų
ir suo-
dži
ų
.
Daugiafunkc
į
siurbl
į
naudokite tik su:
originaliais dulki
ų
maišeliais;
originaliais priedais, atsargin
ė
mis dalimis ir specia-
liais priedais.
Gamintojas neprisiima atsakomyb
ė
s už galim
ą
žal
ą
, at-
siradusi
ą
naudojant prietais
ą
ne pagal paskirt
į
ar netin-
kamai j
į
valdant.
Pakuot
ė
s medžiagos gali b
ū
ti perdirbamos. Ne-
išmeskite pakuo
č
i
ų
kartu su buitin
ė
mis atlieko-
mis, bet atiduokite jas perdirbimui.
Naudot
ų
prietais
ų
sud
ė
tyje yra verting
ų
, antri-
niam žaliav
ų
perdirbimui tinkam
ų
medžiag
ų
, to-
d
ė
l jie tur
ė
t
ų
b
ū
ti atiduoti perdirbimo
į
mon
ė
ms.
Tod
ė
l naudotus prietaisus šalinkite pagal atitin-
kam
ą
antrini
ų
žaliav
ų
surinkimo sistem
ą
.
Filtrai ir filtr
ų
maišeliai pagaminti iš ekologišk
ų
medžia-
g
ų
Juos galite šalinti kartu su buitin
ė
mis atliekomis, jei
į
juos n
ė
ra
į
siurbti medžiag
ų
, kurias šalinti su buitin
ė
mis
atliekomis yra draudžiama.
Nurodymai apie sudedam
ą
sias medžiagas (REACH)
Aktuali
ą
informacij
ą
apie sudedam
ą
sias dalis rasite
adresu:
www.kaercher.com/REACH
Kiekvienoje šalyje galioja tos garantijos s
ą
lygos, kurias
nustato
į
galioti pardav
ė
jai. Galimus prietaiso gedimus
garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinsime nemoka-
mai, jei toki
ų
gedim
ų
priežastis buvo netinkamos me-
džiagos ar gamybos defektai. D
ė
l garantinio gedim
ų
pa-
šalinimo kreipkit
ė
s
į
pardav
ė
j
ą
arba artimiausi
ą
klient
ų
aptarnavimo tarnyb
ą
. Visuomet pateikite pirkim
ą
patvir-
tinant
į
kasos kvit
ą
.
Iškilus klausimams arba prietaisui sugedus, Jums pa-
d
ė
s m
ū
s
ų
KÄRCHER filialo darbuotojai.
Dažniausia naudojam
ų
atsargini
ų
dali
ų
s
ą
rašas pateik-
tas naudojimo instrukcijos pabaigoje.
Atsargines dalis ir priedus gausite iš pardav
ė
jo arba
J
ū
s
ų
KÄRCHER filiale.
±
PAVOJUS
Prietais
ą
galima jungti tik
į
kintamosios srov
ė
s tinkl
ą
.
Į
tampa turi atitikti prietaiso
skydelyje nurodyt
ą
į
tamp
ą
.
Niekada nelieskite kištuko ir
rozet
ė
s šlapiomis rankomis.
Netraukite tinklo kištuko iš ro-
zet
ė
s laikydami už tinklo ka-
belio.
Kiekvien
ą
kart
ą
prieš prad
ė
-
dami naudoti prietais
ą
pati-
krinkite, ar nepažeistas elek-
tros laidas. Pažeist
ą
elektros
laid
ą
nedelsdami pakeiskite
oficialioje klient
ų
aptarnavimo
tarnyboje/elektros prietais
ų
remonto dirbtuv
ė
se.
Kad išvengtum
ė
te nelaiming
ų
atsitikim
ų
su elektra, reko-
menduojame naudoti rozetes
su jau
į
montuotu apsauginiu
laikinosios srov
ė
s jungikliu
(maks. 30 mA vardinis pradi-
nis srov
ė
s stiprumas).
Prieš prad
ė
dami
į
prastin
ė
s ir
technin
ė
s prieži
ū
ros darbus,
išjunkite prietais
ą
ir ištraukite
iš lizdo tinklo kištuk
ą
.
Remonto darbus ir elektros
į
rangos darbus tinkamai atlikti
gali tik
į
galiota klient
ų
aptar-
navimo tarnyba.
Turinys
Bendrieji nurodymai
LT
5
Prietaiso aprašymas
LT
7
Valdymas
LT
8
Prieži
ū
ra ir aptarnavimas
LT
9
Pagalba gedim
ų
atveju
LT
9
Techniniai duomenys
LT
9
Bendrieji nurodymai
Naudojimas pagal paskirt
į
Aplinkos apsauga
Filtr
ų
ir filtr
ų
maišeli
ų
atliek
ų
tvarkymas
Garantija
Klient
ų
aptarnavimo tarnyba
Atsargini
ų
dali
ų
ir speciali
ų
pried
ų
užsakymas
Saugos reikalavimai
134
LT
Образец
Мануал подходит для устройств