SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 135 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 135 из 162
– 6
±
Į
SP
Ė
JIMAS
Šis prietaisas nepritaikytas
naudoti asmenims su fizine,
sensorine ar dvasine negalia
arba asmenims, neturintiems
pakankamai reikiamos patir-
ties ir (arba) žini
ų
, nebent pri-
ži
ū
rint už saug
ą
atsakingam
asmeniui ir jam nurodant,
kaip prietaisas turi b
ū
ti nau-
dojamas.
Vaikai prietais
ą
gali naudoti,
tik jei yra vyresni nei 8 met
ų
ir
atsakingas asmuo juos priži
ū
-
ri arba duoda nuorodas, kaip
naudoti prietais
ą
ir vaikai su-
pranta prietaiso keliamus pa-
vojus.
Vaikai negali žaisti su prietai-
su.
Priži
ū
r
ė
kite vaikus ir užtikrin-
kite, kad jie nežaist
ų
su
į
ren-
giniu.
Vaikai negali prietaiso valyti ir
atlikti naudotojo vykdom
ų
technin
ė
s prieži
ū
ros darb
ų
,
jei j
ų
nepriži
ū
ri kiti asmenys.
Saugokite pakuot
ė
s pl
ė
veles
nuo vaik
ų
, galimas uždusimo
pavojus!
Išjunkite prietais
ą
prieš kie-
kvien
ą
naudojim
ą
ir valym
ą
/
technin
ę
prieži
ū
r
ą
.
Gaisro pavojus. Nesiurbkite
degan
č
i
ų
arba smilkstan
č
i
ų
daikt
ų
.
Draudžiama naudoti prietais
ą
sprogioje aplinkoje.
Jei išsiskiria putos arba skys-
tis, tuoj pat išjunkite prietais
ą
arba ištraukite tinklo kištuk
ą
!
Nenaudokite šveitikli
ų
, stiklo
ar universali
ų
valikli
ų
! Prietai-
so niekada nenardinkite
į
vanden
į
.
Susimaišiusios su
į
traukiamu
oru tam tikros medžiagos gali
sudaryti sprogius garus arba mi-
šinius.
Jokiu b
ū
du nesiurbkite ši
ų
me-
džiag
ų
:
Sprogi
ų
arba degi
ų
duj
ų
,
skys
č
i
ų
ir dulki
ų
(reaktyvi
ų
dulki
ų
)
Reaktyvi
ų
metalo dulki
ų
(pvz., aliuminio, magnio, cin-
ko) kartu su stipriai šarminiais
arba r
ū
gštiniais valikliais
Neskiest
ų
r
ū
č
i
ų
ir šarm
ų
Organini
ų
tirpikli
ų
(pvz., ben-
zino, skiediklio, acetono, ma-
zuto).
Be to, šios medžiagos gali pa-
žeisti medžiagas, iš kuri
ų
paga-
mintas prietaisas.
±
PAVOJUS
Nuoroda d
ė
l tiesioginio pavo-
jaus, galin
č
io sukelti sunkius
k
ū
no sužalojimus ar mirt
į
.
²
Į
SP
Ė
JIMAS
Nuoroda d
ė
l galimo pavojaus,
galin
č
io sukelti sunkius k
ū
no su-
žalojimus ar mirt
į
.
²
ATSARGIAI
Nurodo galim
ą
pavoj
ų
, galint
į
sukelti lengvus sužalojimus.
D
Ė
MESIO
Nuoroda d
ė
l galimo pavojaus,
galin
č
io sukelti materialinius
nuostolius.
Rizikos lygiai
135
LT
Образец
Мануал подходит для устройств