SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 136 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 136 из 162
– 7
Paveikslus rasite išlankstomame pus-
lapyje!
Šioje naudojimo instrukcijoje aprašo-
mi ant priekinio viršelio nurodyti daugiafunkciai si-
urbliai.
Paveiksl
ė
liuose parodyta maksimali
į
ranga, pri-
klausomai nuo modelio skiriasi
į
ranga ir kartu tie-
kiami priedai.
Išpakuodami prietais
ą
patikrinkite, ar netr
ū
ksta pried
ų
ir
ar n
ė
ra pažeidim
ų
. Jei prietaisas pažeistas gabenimo
metu, praneškite apie tai pardav
ė
jui.
tiekiama kartu
galimi priedai
Paveikslas
Siurbimo žarnai prijungti siurbiant.
Paveikslas
I pad
ė
tis
: siurbimas arba p
ū
timas.
0 pad
ė
tis
: prietaisas išjungtas.
Paveikslas
I pad
ė
tis
: siurbimas arba p
ū
timas.
II pad
ė
tis
: automatinis išsiurbimas su prijungtu
elektriniu prietaisu
0 pad
ė
tis
: Išjunkite prietais
ą
ir prijungt
ą
elektros
į
rank
į
.
Pastaba
: Atsižvelkite
į
maksimali
ą
prijungimo gali
ą
(žr.
skyri
ų
„Techniniai duomenys“).
Paveikslas
Elektriniam
į
rankiui prijungti.
Prietaisui nešti arba prietaiso galvai nuimti atfiksa-
vus.
Paveiksl
ė
lis
Maitinimo laidui laikyti.
Paveikslas
Į
kiškite siurbimo žarn
ą
į
p
ū
timo jungt
į
, taip suakty-
vindami p
ū
timo funkcij
ą
.
Paveikslas
Nor
ė
dami atidaryti, traukite
į
išor
ę
, nor
ė
dami užblo-
kuoti, spauskite
į
vid
ų
.
Paveikslas
Antgaliui grindims pastatyti, nutraukiant darb
ą
.
Paveiksl
ė
lis
Pried
ų
d
ė
kle galima laikyti prietaiso siurbimo vamz-
džius ir antgalius.
Paveikslas
Kreipiantieji ratukai išsiun
č
iant sudedami
į
rezervu-
ar
ą
, juos reikia sumontuoti prieš pradedant eksplo-
atuoti prietais
ą
.
Pastaba
: dr
ė
gnam valymui negalima naudoti filtro mai-
šeli
ų
!
Paveikslas
Patarimas:
: smulkioms dulk
ė
ms siurbti
į
d
ė
kite fil-
tro maišel
į
.
Paveikslas
Lizdinis filtras turi b
ū
ti naudojamas visada – tiek
dr
ė
gno, tiek sauso valymo metu.
Pastaba
: šlapi
ą
filtr
ą
išdžiovinkite prieš v
ė
l naudodami
sausam valymui.
Paveikslas
Į
spauskite siurbimo žarn
ą
į
į
rengin
į
taip, kad ji užsi-
fiksuot
ų
.
Nor
ė
dami išimti siurbimo žarn
ą
, nykš
č
iu paspaus-
kite fiksatori
ų
ir ištraukite siurbimo žarn
ą
.
Pastaba:
Priedus, pavyzdžiui siurbimo šepe
č
ius (papil-
doma
į
ranga) galite mauti tiesiai ant jungiamojo elemen-
to ir taip prijungti prie siurbimo žarnos.
Taip patogu dirbti net ankštose patalpose.
Jei reikia, nuimam
ą
ranken
ą
galite
į
d
ė
ti tarp priedo ir si-
urbimo žarnos.
Žr. Nr. 14.
Patarimas:
Grindims siurbti ranken
ą
užmaukite ant si-
urbimo žarnos.
Paveikslas
Prijunkite ranken
ą
prie siurbimo žarnos taip, kad
užsifiksuot
ų
.
Paveikslas
Nor
ė
dami atjungti ranken
ą
nuo siurbimo žarnos,
nykš
č
iu paspauskite fiksatori
ų
ir nutraukite ranke-
n
ą
.
Pastaba:
Nu
ė
m
ę
ranken
ą
priedus galite užmauti tiesiai
ant siurbimo žarnos.
Prietaiso aprašymas
Siurbimo žarnos prijungimas
Prietaiso jungiklis (
Į
JUNGTI/IŠJUNGTI)
(be sumontuoto kištukinio lizdo)
Prietaiso jungiklis (
Į
JUNGTI/IŠJUNGTI)
(su sumontuotu kištukiniu lizdu)
Prietaiso lizdas
Rankena
Kabelio kablys
P
ū
timo funkcijos prijungimas
Kameros fiksatorius
Stov
ė
jimo pad
ė
tis
Pried
ų
d
ė
klas
Vairuojamasis ratukas
Filtro maišelis
Lizdinis filtras
Siurbimo žarna su jungiamuoju elementu
Nuimama rankena
136
LT
Образец
Мануал подходит для устройств