SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 137 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 137 из 162
– 8
Patarimas:
Grindims siurbti ranken
ą
užmaukite ant si-
urbimo žarnos.
Žr. Nr. 13.
Paveikslas
Vien
ą
į
kit
ą
sukiškite abu siurbimo vamzdžius ir su-
junkite su rankena.
Kraštams, si
ū
l
ė
ms, radiatoriams ir sunkiai prieina-
moms zonoms.
Paveikslas
Į
renginiams tik su vienu
į
d
ė
klu:
Pastaba:
Sausiems nešvarumams arba vandeniui
nuo grind
ų
siurbti b
ū
tinai naudokite grind
ų
antgalio
į
d
ė
kl
ą
(šepet
ė
lio juostel
ę
arba gumin
į
apvad
ė
l
į
).
Į
renginiams su dviem
į
d
ė
klais:
Sausiems nešvarumams nuo grind
ų
siurbti
į
grind
ų
antgal
į
sumontuokite
į
d
ė
kl
ą
su dviem šepet
ė
li
ų
juostel
ė
mis.
Vandeniui nuo grind
ų
siurbti
į
grind
ų
antgal
į
sumon-
tuokite
į
d
ė
kl
ą
su dviem guminiais apvad
ė
liais.
Paveikslas
Siurbimo žarnai sujungti su elektriniu
į
rankiu
Jei reikia, adapter
į
su peiliu priderinkite prie elektri-
nio
į
rankio jungties skersmens.
D
Ė
MESIO
Dirbkite tik su
į
d
ė
tu kasetiniu filtru, tiek dr
ė
gnam, tiek
sausam valymui!
Paveikslas
Prieš prad
ė
dami naudoti prietais
ą
, sumontuokite
kartu patiektas atskiras dalis.
Paveikslas
Pritvirtinkite priedus.
Paveikslas
Į
kiškite elektros laido kištuk
ą
.
Paveikslas
Į
junkite prietais
ą
.
D
Ė
MESIO
Prieš dirbdami patikrinkite, ar nepažeistas filtras ir, jei
reikia, pakeiskite j
į
.
Naudokite tik sausam valymui skirt
ą
filtro kaset
ę
.
Paveikslas
Patarimas:
: smulkioms dulk
ė
ms siurbti
į
d
ė
kite fil-
tro maišel
į
.
Filtro maišelio užpildymo lygis priklauso nuo to, ko-
kie nešvarumai siurbiami.
Siurbiant smulkias dulkes, sm
ė
l
į
ir pan., filtro mai-
šelis turi b
ū
ti kei
č
iamas dažniau.
Užsikimš
ę
filtro maišeliai gali sutr
ū
kti, tod
ė
l laiku
keiskite filtro maišel
į
!
D
Ė
MESIO
Siurbdami atv
ė
susius pelenus b
ū
tinai naudokite atsky-
rikl
į
.
Bazin
ė
s komplektacijos užsakymo Nr.: 2.863-139.0,
ypatingos komplektacijos: 2.863-161.0.
Siurbdami dr
ė
gn
ą
ar skyst
ą
terp
ę
, naudokite tinka-
mus grind
ų
antgalio
į
d
ė
klus ir reikiamus priedus.
D
Ė
MESIO
Nenaudokite filtro maišelio!
Pastaba:
kai maišelis užsipildo, rodiklis uždaro siurbi-
mo ang
ą
, tod
ė
l padid
ė
ja variklio s
ū
ki
ų
skai
č
ius. Prietai-
s
ą
tuoj pat išjunkite ir ištuštinkite talpykl
ą
.
Paveikslas
Jei reikia, adapter
į
su peiliu priderinkite prie elektri-
nio
į
rankio jungties skersmens.
Adapter
į
pritvirtinkite prie siurbimo žarnos ranke-
nos ir sujunkite su elektros
į
rankio jungtimi.
Elektros
į
taiso maitinimo kištuk
ą
į
kiškite
į
siurbl
į
.
Paveiksl
ė
lis
Siurbl
į
nustatykite
į
II pad
ė
t
į
ir prad
ė
kite darb
ą
.
Pastaba:
Į
jungus elektros
į
rank
į
, siurbimo turbina
į
sijun-
gia po 0,5 sekund
ė
s. Išjungus elektros
į
rank
į
, siurblio
turbina dar veikia apie 5 sekundes, kad iš siurbimo žar-
nos b
ū
t
ų
į
traukti visi nešvarumai.
Sunkiai prieinamoms vietoms arba valyti vietoms, kur
siurbti ne
į
manoma, pvz., lapams iš žvyro šalinti.
Paveikslas
Į
kiškite siurbimo žarn
ą
į
p
ū
timo jungt
į
, taip suakty-
vindami p
ū
timo funkcij
ą
.
Išjunkite prietais
ą
.
Paveikslas
Grind
ų
antgal
į
pakabinkite
į
stov
ė
jimo pad
ė
t
į
.
Prietais
ą
išjunkite ir ištraukite kištuk
ą
.
Paveikslas
Nuimkite prietaiso galvut
ę
ir ištuštinkite rezervuar
ą
.
Paveiksl
ė
lis
Maitinimo laid
ą
ir priedus sud
ė
kite
į
prietais
ą
. Prie-
tais
ą
laikykite sausoje patalpoje.
Siurbimo vamzdžiai - 2 vnt. x 0,5 m
Siaurasis antgalis
Grind
ų
antgalis
(su priedais)
Adapteris
Valdymas
Prieš pradedant naudoti
Naudojimo pradžia
Sausas valymas
Pastabos d
ė
l filtro maišelio
Dr
ė
gnas valymas
Darbas su elektros
į
rankiu
P
ū
timo funkcija
Darbo nutraukimas
Darbo pabaiga
Ištuštinkite rezervuar
ą
.
Prietaiso laikymas
137
LT
Образец
Мануал подходит для устройств