SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 140 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 140 из 162
– 6
Щоб
уникнути
нещасних
випадків
під
час
викори
-
стання
електроприладів
,
ми
рекомендуємо
викори
-
стовувати
розетки
з
по
-
передньо
увімкненим
авто
-
матом
захисту
від
току
витоку
(
макс
. 30
мА
сили
току
номінальної
дії
).
Під
час
проведення
будь
-
яких
робіт
з
догляду
та
технічного
обслуговуван
-
ня
апарат
слід
вимкнути
,
а
мережевий
шнур
-
витягти
з
розетки
.
Ремонтні
роботи
та
робо
-
ти
з
електричними
вузла
-
ми
може
виконувати
тіль
-
ки
уповноважена
служба
сервісного
обслуговування
.
±
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Цій
пристрій
не
призначе
-
ний
для
використання
людьми
з
обмеженими
фі
-
зичними
,
сенсорними
або
розумовими
можливостя
-
ми
або
з
відсутністю
досві
-
ду
й
/
або
відсутністю
відпо
-
відних
знань
,
за
винятком
випадків
,
коли
вони
знахо
-
дяться
під
наглядом
відпо
-
відальної
за
безпеку
особи
або
отримують
від
неї
вказівки
по
застосуванню
пристрою
,
а
також
усві
-
домлюють
можливі
ризики
.
Допускається
застосуван
-
ня
пристрою
дітьми
,
які
досягли
8-
річного
віку
,
зна
-
ходяться
під
наглядом
осо
-
би
,
відповідальної
за
їх
без
-
пеку
,
або
які
отримали
ін
-
струкції
із
застосування
пристрою
від
такої
особи
,
а
також
усвідомлюють
можливі
ризики
.
Не
дозволяйте
дітям
гра
-
ти
з
пристроєм
.
Стежити
за
тим
,
щоб
діти
не
грали
із
при
-
строєм
.
Не
дозволяйте
дітям
про
-
водити
очищення
та
об
-
слуговування
пристрою
без
нагляду
.
Пакувальну
плівку
тримай
-
те
подалі
від
дітей
,
існує
небезпека
задушення
!
Пристрій
слід
відключати
після
кожного
використан
-
ня
і
перед
проведенням
очищення
/
технічного
об
-
слуговування
.
Небезпека
пожежі
.
Не
допу
-
скати
всмоктування
пала
-
ючих
або
тліючих
пред
-
метів
.
Робота
у
вибухонебезпеч
-
них
умовах
не
дозволяєть
-
ся
.
При
утворенні
піни
або
витіканні
рідини
пристрій
слід
негайно
виключити
або
від
'
єднувати
від
елек
-
тромережі
.
Не
використовувати
засо
-
би
для
чищення
для
скла
або
універсальні
засоби
для
чищення
!
Забороняється
занурювати
пристрій
у
во
-
ду
.
140
UK
Образец
Мануал подходит для устройств