SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 154 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 154 из 162
ÆاقǾم±² ÆاÇتÀ
ةرµص
ÆاقǾم±² ´ÇتÀ
ãيبا·أ »Ñàختب Üمس¹
.زاهج±اب ³فش±² ÆاÛµÀو ³فش±²
ÖيÒµ¹ ةÄÉب
ةرµص
åÀ ÖيÒµت±² ƲÄÉب »Ñàخ¹ ËتÑ Ëي¾ست±² دنع
Ýيغشت±² Ý¶Ì اه¶يكÄتب ËÌ .Ȳàخ±²
Äت¾ف±² Ïيك
´ظحÙ¼
²دختÁاب ÜمسÑ ° ،ãÃı² ³فش¾± :
!Äت¾À Ïيك
ةرµص
ƲÊاÔرè
ÂدختÁ² ،Ëعان±² را¶غ±² ³فش± :
.Äت¾À Ïيك
´ÔµÃÄخ±² Äت¾À
ةرµص
ء²µÁ ´ÔµÃÄخ±² Äت¾À ²دختÁ² ãجÑ
دنع
.ñاج±² ³فش±² وأ ãÃı² ³فش±²
´ظحÙ¼
´¾ت¶م±² ´ÔµÃÄخ±² ĹÙÀ ïيفجتب ËÌ :
.ãÃı² ³فش±² دنع اه¼²دختÁ² ´¾ص²µ¼ ݶÌ
Ýيصµ¹ ´Íطقب Êو༠³فÔ ÂµÃÄÅ
ةرµص
´¾صµ±² åÀ ³فش±² µÃÄÅ ³غײ
ى¾ع ´عµ×µم±²
.Õ¶ðÑ ñµÁ ،زاهج±²
߶صإب ´Ãاقس±² ى¾ع ³غײ ،Ö¶Çس±
µÇ· ³فش±² µÃÄÅ ãÇÁ²و Âاهبò²
.øراخ±²
:ÊاÔرè
³فش±² ةاÔÄÀ Ýð¼ ،ÆاقǾم±²
´ÍطÌ ى¾ع ةÄÔا¶¼ اه¾يصµ¹ »ÉمÑ )´ÑرايتŲ(
µÃÄخب ´¾Îت¼ ܶι å±ات±ابو Ýيصµت±²
.³فش±²
ñÄغ±² åÀ ىتح ÜÑļ ²دختÁ² ÝÒأ »¼
.´قي¿±²
Ñ ةروÄ¿±² دنع
áودي±² ض¶قم±² ´مÞ²µ¼ »Éم
.³فش±² µÃÄÅو öǾم±² »يب ß¾خ¾± Ýباق±²
ß×µم±² Äظ·²
.
:´يصµ¹
ى¾ع áودي±² ض¶قم±² ãيكÄتب ËÌ
.´ي×رä² ïيظن¹ ÝÒأ »¼ ³فش±² µÃÄÅ
ß¾خ¾± ÝباÌ áودÑ ض¶ق¼
ةرµص
Ýيصµتب ËÌ
µÃÄخب áودي±² ض¶قم±²
.Õ¶ðÑ Èأ ى±è ³فش±²
ةرµص
µÃÄÅ »¼ áودي±² ض¶قم±² ߾ŠÝÒأ »¼
ى¾ع ³غײ ،³فش±²
߶صإب ´Ãاقس±²
.ض¶قم±² ãÇÁ²و Âاهبò²
:ÊاÔرè
»ÉمÑ áودي±² ض¶قم±² ߾ŠلÙÅ »¼و
ى¾ع ةÄÔا¶¼ اً
¿Ñأ æÄÅأ ÆاقǾ¼ ãيكĹ
.³فش±² µÃÄÅ
:´يصµ¹
ى¾ع áودي±² ض¶قم±² ãيكÄتب ËÌ
.´ي×رä² ïيظن¹ ÝÒأ »¼ ³فش±² µÃÄÅ
ß×µم±² Äظ·²
.
³فش±² ةرµÁا¼
2
þ
3.0
Â
ةرµص
امه¾يصµ¹و ³فش±² å¹رµÁا¼ ãيكÄتب ËÌ
.áودي±² ض¶قم±اب
éµقش±² ´ÛµÀ
»يخست±² ةàهÒأو éµقش±²و دق;±
.اهي±è لµصµ±² ãÍÎÑ åت±² »كا¼ä²و
² ´ÛµÀ
´ي×رä
)´ي¾Å²Ê Ʋدحµب(
ةرµص
:²دختÁ² ÄÎنÍب ةÊوàم±² ةàهÒä² åÀ ³قÀ
:ÊاÔرè
اس¹°² ³فÔ ÝÒأ »¼
وأ ´Àاج±² ÆاÅ
´ي×رä² ى¾ع »¼ ءام±²
-
Ýمͱاب امÞ²Ê ËÌ
ñ²µÇ±²و ةاÔÄف±² ´ÃÄÔأ( ²دختÁاب
.´ي×رä² ´Ûµف±² åÀ )´يÃاطم±²
:²دختÁ² áÄÎنÍب ةÊوàم±² ةàهÒä² åÀ ³قÀ
ى¾ع »¼ ´Àاج±² ÆاÅاس¹°² ³فÔ ÝÒأ »¼
ùاخ±² ÄÎنͱ² ½ي¶شتب ËÌ ،´ي×رä²
.´ي×رä² ´ÛµÀ åÀ ةاÔÄف±² ´ÃÄÔ¸ب
154
AR
Образец
Мануал подходит для устройств