SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 155 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 155 из 162
Ýيغشت±² Ýي±Ê åÀ ةÊر²µ±² زµ¼Ä±²
ÄطÅ
ةÄÔا¶¼ ةرµÎب ةايDZ² Êده¹ åت±² ÄÃاخم¾±
è áÊؤ¹و
ã¶ست¹ وأ ´غ±اب ´ÑدسÒ Æاباصè ى±
.ةاÀµ±² åÀ
ÄÑذǹ
ى±è áÊؤ¹ دÌو ÄÃاخم±² اهفǹ دÌ ï̲µم±
´ÑدسÒ Æاباصè
.ةاÀµ±² åÀ ã¶ست¹ وأ ´غ±اب
ìÄتح²
ى±è áÊؤ¹ دÌو ÄÃاخم±² اهفǹ دÌ ï̲µم±
×أ åÀ ã¶ست¹ وأ ´طيسب Æاباصè
.´ÑÊا¼ ر²Ä
زاهج±² ïصو
!´Ñµطم±² ´Çفα² Äظ·² ،رµÎ±²
ةÊدÍت¼ ´سنÉم±² ïÎÑ ²ذÛ Ýيغشت±² Ýي±Ê
²
ñÙغ±² ى¾ع ةÄÛاظ±² Æا¼²دختÁ°
.å¼ا¼ä²
Ʋàيهجت±² »¼ دح ىÎÌأ رµÎ±² Ü×µ¹
ÆاÀÙتÅ°² ضÍب ´مîو .اهمي¾س¹ ËتÑ åت±²
´م¾سم±² ÆاقǾم±²و Ʋàيهجت±اب ö¾ÍتÑ اميÀ
.ÝÑʵم±² ôµن± êقÀو ÿتنم±² ß¼
Âدع »¼ دك¸ت±اب ËÌ ةµ¶Í±² ÆاѵتǼ ضÀ دنع
ىÒÄÑ .ر²Ä×أ ʵÒو وأ ÆاقǾ¼ áأ Āق·
طÅè
ر²Ä×ä زاهج±² āÄ͹ دنع ôزµم±² را
.Ýقن±² ã¶سب
اهمي¾س¹ ËتÑ åت±² ÆاѵتÇم±² éاط· »م×
´¾متÇم±² ÆاقǾم±²
³فش±² µÃÄÅ ´¾يصµ¹
ةرµص
´ي¾مÍب Âايق±² دنع ³فش±² µÃÄÅ Ýيصµت±
.³فش±²
)ñاقÑè/Ýيغش¹( زاهج±² ÷اتف¼
ãكļ ϶ق¼ Èودب(
)
ةرµص
ß×µ±²
1
Óفن±² وأ ³فش±² :
Äفص ß×µ±²
Ýمͱ² »ع ï̵ت¼ زاهج±² :
)ñاقÑè/Ýيغش¹( زاهج±² ÷اتف¼
)ãكļ ϶قمب(
ةرµص
ß×µ±²
1
Óفن±² وأ ³فش±² :
ß×µ±²
2
ة²Êأ ²دختÁاب å±Ă² ³فش±² :
´¾Îت¼ ´يÞابÄهك
Äفص ß×µ±²
ة²Êä²و زاهج±² Ýيغش¹ ñاقÑè ˹ :
´¾Îتم±² ´يÞابÄهɱ²
زاهج±² ϶ق¼
ÊاÔرè
Ýيصµ¹ ةردÌ ىÎ̸ب ²àت±°² ىÒÄÑ :
.)"´ينقت±² Æا·اي¶±²" ÝÎÀ Äظ·²(
ةرµص
.´يÞابÄهك ة²Êأ ´Ñأ Ýيصµت±
ÝمDZ² ض¶ق¼
دÍب زاهج±² ìأر ãÇس± وأ زاهج±² ÝمDZ
.ÖÉÀ
ÚÙÁä² ÆاÀاطÅ
ةرµص
.´Ìاط±اب ʲد¼ò² ´¾صو »Ñàخت±
Óفن¾± ´¾صو
ةرµص
Óفن±² ´¾صو åÀ ³فش±² µÃÄÅ ÝÅÊأ
.Óفن±² ´فيçو ³يشن¹ ى¾ع Ýم͹ åت±²
Ȳàخ±² ةʲدÁ
ةرµص
ö¾غ¾±و ،øراخ±² µÇ· اه¶ÇÁ² ،Üتف¾±
³غײ
.ÝŲد¾± اهي¾ع
ñاقÑò² ß×و
ةرµص
ï̵¹ دنع ´ي×رä² ´ÛµÀ Ýيغش¹ ñاقÑò
.Ýمͱ²
155
AR
Образец
Мануал подходит для устройств