SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 25 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 25 из 162
– 5
Beste klant,
Lees vóór het eerste gebruik van uw ap-
paraat deze originele gebruiksaanwijzing,
ga navenant te werk en bewaar deze voor
later gebruik of voor een latere eigenaar.
Het apparaat is volgens de in deze gebruiksaanwijzing
gegeven beschrijvingen en de veiligheidsinstructies be-
stemd voor gebruik als multifunctionele zuiger.
Dit apparaat is voor privé-gebruik ontwikkeld en is niet
bedoeld voor industrieel gebruik.
Het apparaat tegen regen beschermen. Niet buiten
opslaan.
As en roet mogen met dit apparaat niet opgezogen
worden.
Gebruik de multifunctionele zuiger enkel met:
originele filterzakken.
originele onderdelen, -accessoires of extra toebe-
horen
De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade
die ontstaat wanneer het apparaat niet volgens de voor-
schriften of op een verkeerde manier wordt gebruikt.
Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. De-
poneer het verpakkingsmateriaal niet bij het
huishoudelijk afval, maar bied het aan voor her-
gebruik.
Onbruikbaar geworden apparaten bevatten
waardevolle materialen die geschikt zijn voor
hergebruik. Lever de apparaten daarom in bij
een inzamelpunt voor herbruikbare materialen.
Filters en filterzakken zijn gemaakt van milieuvriendelijk
materiaal.
Voor zover ze geen opgezogen substanties bevatten
die niet via het huishoudelijke afval verwijderd mogen
worden, mogen ze via het normale huisafval afgevoerd
worden.
Aanwijzingen betreffende de inhoudsstoffen
(REACH)
Huidige informatie over de inhoudsstoffen vindt u onder:
www.kaercher.com/REACH
In elk land gelden de door onze hiervoor verantwoorde-
lijke verkoopmaatschappij uitgegeven garantievoor-
waarden. Eventuele storingen aan het apparaat verhel-
pen wij zonder kosten binnen de garantietermijn als een
materiaal of fabrieksfout hiervan de oorzaak is. Neem
bij klachten binnen de garantietermijn contact op met
uw leverancier of de dichtstbijzijnde klantenservice-
werkplaats en neem de accessoires en uw aankoopbe-
wijs mee.
Bij vragen of storingen helpt onze KÄRCHER-filiaal u
graag verder.
Een selectie van de meest frequent benodigde reserve-
onderdelen vindt u achteraan in de gebruiksaanwijzing.
Reserveonderdelen en toebehoren zijn verkrijgbaar bij
uw handelaar of uw KÄRCHER-filiaal.
±
GEVAAR
Gebruik uitsluitend wissel-
stroom voor het apparaat. De
spanning moet overeenko-
men met de vermelding op
het typeplaatje van het appa-
raat.
Pak de stekker en wandcon-
tactdoos nooit met vochtige
handen beet.
Netstekker niet verwijderen
door hem aan de netkabel uit
het stopcontact te trekken.
Controleer netsnoer en stek-
ker vóór gebruik altijd op be-
schadigingen. Laat een be-
schadigd netsnoer onmiddel-
lijk vervangen door een be-
voegde klantendienst-/
elektromonteur.
We adviseren wandcontact-
dozen met voorgeschakelde
lekstroom-veiligheidsschake-
laar (maximaal 30 mA nomi-
nale activerings-stroomsterk-
te) te gebruiken, ter vermij-
ding van elektrische ongeluk-
ken.
Bij alle reinigings- en onder-
houdswerkzaamheden altijd
het apparaat uitschakelen en
de stekker uit het stopcontact
trekken.
Inhoud
Algemene instructies
NL
5
Beschrijving apparaat
NL
7
Bediening
NL
8
Onderhoud
NL
9
Hulp bij storingen
NL
9
Technische gegevens
NL
9
Algemene instructies
Doelmatig gebruik
Zorg voor het milieu
Afvoer van filters en filterzakken
Garantie
Klantenservice
Bestelling van reserveonderdelen en
bijzondere toebehoren
Veiligheidsinstructies
25
NL
Образец
Мануал подходит для устройств