SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 26 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 26 из 162
– 6
Reparaties en werkzaamhe-
den aan elektrische compo-
nenten mogen alleen door
bevoegde medewerkers van
de technische dienst worden
uitgevoerd.
±
WAARSCHUWING
Dit apparaat mag niet gebruikt
worden door personen met be-
perkte fysieke, zintuiglijke of
mentale capaciteiten of met te
weinig ervaring en/of kennis,
tenzij ze onder toezicht staan
van een bevoegde persoon die
instaat voor hun veiligheid of
van die persoon instructies
hebben gekregen over het ge-
bruik van het apparaat en de
daaruit resulterende gevaren
begrijpen.
Kinderen mogen het appa-
raat enkel gebruiken wanneer
ze ouder zijn dan 8 jaar en
onder toezicht staan van een
persoon die verantwoordelijk
is voor hun veiligheid of van
die persoon instructies heb-
ben gekregen over het ge-
bruik van het apparaat en de
daaruit resulterende gevaren
begrijpen.
Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen.
Kinderen moeten gecontro-
leerd worden om te garande-
ren dat ze niet met het appa-
raat spelen.
De reiniging en het gebrui-
kersonderhoud moegen niet
zonder toezicht door kinderen
uitgevoerd worden.
Verpakkingsfolie buiten het be-
reik van kinderen houden, er
bestaat verstikkingsgevaar!
Apparaat na elk gebruik en
voor elke reiniging / elk on-
derhoud uitschakelen.
Brandgevaar! Geen branden-
de of glimmende voorwerpen
opzuigen.
U mag het apparaat niet in
gebieden met explosiegevaar
gebruiken.
Bij schuimvorming of ontsnap-
pende vloeistof het apparaat
onmiddellijk uitschakelen of de
stekker uittrekken!
Geen schuurmiddelen, glas
of reinigingsmiddelen gebrui-
ken! Dompel het apparaat
nooit in water.
Bepaalde stoffen kunnen door
het opwaaien met de zuiglucht
explosieve dampen of mengsels
vormen!
De volgende stoffen nooit opzuigen:
Explosieve of brandbare gas-
sen, vloeistoffen en stof (re-
actief stof)
Reactief metaalstof (bijv. alu-
minium, magnesium, zink) in
verbinding met sterk alkali-
sche en zure reinigingsmid-
delen
Onverdunde sterke zuren en
logen
Organische oplosmiddelen
(bijv. benzine, verfverdunner,
aceton, stookolie).
Bovendien kunnen deze stoffen
de bij het apparaat gebruikte
materialen aantasten.
26
NL
Образец
Мануал подходит для устройств