SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 40 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 40 из 162
– 5
Kære kunde
Læs original brugsanvisning inden første
brug, følg anvisningerne og opbevar vej-
ledningen til senere efterlæsning eller til
den næste ejer.
Maskinen er i henhold til beskrivelserne i denne brugs-
vejledning og sikkerhedsanvisningerne beregnet til an-
vendelse som universalsuger.
Denne maskine blev udviklet til privat brug og er ikke
beregnet til erhvervsmæssig brug.
Beskyt damprenseren mod regn. Må ikke opbeva-
res udendørs.
Aske og sod må ikke opsuges med denne maskine.
Brug universalsugeren kun med:
originale filterposer.
Original reservedele, tilbehør eller ekstra tilbehør.
Producenten garanterer ikke for eventuelle skader som
blev forårsaget af ikke bestemmelsesmæssigt brug eller
ukorrekt betjening af apparatet.
Emballagen kan genbruges. Smid ikke emballa-
gen ud sammen med det almindelige hushold-
ningsaffald, men aflever den til genbrug.
Udtjente apparater indeholder værdifulde mate-
rialer, der kan og bør afleveres til genbrug. Afle-
ver derfor udtjente apparater på en genbrugs-
station eller lignende.
Filter og filterpose er produceret af miljøvenligt materia-
le.
Såfremt de ikke har indsugede stoffer, som ikke er for-
budt som husholdningsaffald, kan de bortskaffes med
den normale affald.
Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)
Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer finder du på:
www.kaercher.com/REACH
I de enkelte land gælder de garantibetingelser, som er
udgivet af vores respektive ansvarlige forhandlere. In-
den for garantifristen afhjælper vi gratis eventuelle fejl
på Deres maskine, såfremt disse er forårsaget af mate-
riale- eller produktionsfejl. Hvis De vil gøre Deres
garanti gældende, bedes De henvende Dem til Deres
forhandler eller nærmeste autoriserede kundeservice
medbringende kvittering.
Vores KÄRCHER-afdeling hjælper gerne, hvis De har
spørgsmål, eller der er fejl på støvsugeren.
Et udvalg over de reservedele som bruges meget ofte
finder De i slutningen af betjeningsvejledningen
Reservedele og tilbehør får du ved din forhandler eller i
din KÄRCHER-afdeling.
±
FARE
Højtryksrenseren må kun
sluttes til vekselstrøm. Spæn-
dingen skal svare til angivel-
sen på typeskiltet.
Rør aldrig ved netstik og stik-
kontakt med fugtige hænder.
Træk stikkontakten ikke ud af
stikdåsen ved at trække i led-
ningen.
Kontroller altid tilslutningsled-
ningen og netstikket for ska-
der, før højtryksrenseren ta-
ges i brug. En beskadiget til-
slutningsledning skal udskif-
tes af en autoriseret
kundeserviceafdeling/elektri-
ker med det samme.
For at undgå elektriske uheld
anbefaler vi, at man anvender
stikkontakter med et forkoblet
fejlstrømsrelæ (maks. 30 mA
nom. udløse-strømstyrke).
Før alle service- og vedlige-
holdelsesarbejder skal ma-
skinen afbrydes og stikket
trækkes ud.
Reparationsarbejder og ar-
bejder på elektriske kompo-
nenter skal altid udføres af
autoriserede servicefolk.
Indholdsfortegnelse
Generelle henvisninger
DA
5
Beskrivelse af apparatet
DA
7
Betjening
DA
8
Pleje og vedligeholdelse
DA
9
Hjælp ved fejl
DA
9
Tekniske data
DA
9
Generelle henvisninger
Bestemmelsesmæssig anvendelse
Miljøbeskyttelse
Bortskaffelse af filter og filterpose
Garanti
Kundeservice
Bestilling af reservedele og ekstratilbehør
Sikkerhedsanvisninger
40
DA
Образец
Мануал подходит для устройств