SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 41 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 41 из 162
– 6
±
ADVARSEL
Apparatet er ikke beregnet til
at blive brugt af personer (in-
klusive børn), hvis fysiske,
sensoriske eller åndelige ev-
ner er indskrænket eller af
personer med manglende er-
faring og/eller kendskab med
mindre disse personer over-
våges af en person, som er
ansvarlig for deres sikkerhed,
eller blev trænet i apparatets
håndtering og de evt. resulte-
rende farer.
Børn må kun bruge appara-
tet, hvis de er over 8 år under
opsyn af en person, som er
ansvarlig for deres sikkerhed,
eller hvis de blev indlært/træ-
net i brugen af apparatet og
de evt. resulterende farer.
Børn må ikke lege med appa-
ratet.
Børn skal være under opsyn
for at sørge for, at de ikke le-
ger med maskinen.
Rengøringen og vedligehol-
delsen må ikke gennemføres
af børn uden overvågning.
Emballagefolie skal holdes
væk fra børn p.gr.a. kvæl-
ningsfare!
Efter hver brug og før hver
rengøring/vedligeholdelses
skal maskinen slukkes.
Brandfare. Opsug ikke bræn-
dende eller glødende gen-
stande.
Det er forbudt at bruge høj-
tryksrenseren i områder, hvor
der er eksplosionsfare.
Ved skumdannelse eller hvis
væske træder ud, skal maski-
nen omgående slukkes eller
netstikket trækkes ud!
Undlad at bruge skuremidler,
glas- eller universalrengø-
ringsmiddel! Nedsænk aldrig
apparatet i vand.
De kan danne eksplosive dam-
pe eller blandinger gennem op-
hvirvling med sugeluften!
Efterfølgende stoffer må aldrig
suges op:
Eksplosive eller tændelige
gas, væsker og støv (reaktive
støv)
Reaktive metalstøv (f.eks.
aluminium, magnesium, zink)
i forbindelse med stærk alka-
liske eller sure rengørings-
midler.
Ufortyndede syrer og baser
Organiske opløsningsmidler
(f.eks. lakfortynder, benzin,
acetone, fyringsolie).
Desuden kan disse stoffer angri-
be de materialer, støvsugeren er
fremstillet af.
±
FARE
Henviser til en umiddelbar fare,
der fører til alvorlige kvæstelser
eller til døden
²
ADVARSEL
Henviser til en mulig farlig situa-
tion, der kan føre til alvorlige
kvæstelser eller til døden.
²
FORSIGTIG
Henviser til en mulig farlig situa-
tion, der kan føre til lette person-
skader.
Faregrader
41
DA
Образец
Мануал подходит для устройств