SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 45 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 45 из 162
– 5
Kjære kunde,
Før første gangs bruk av apparatet, les
denne originale bruksanvisningen, følg
den og oppbevar den for senere bruk eller
for overlevering til neste eier.
Maskinen skal brukes iht. de beskrivelser og sikkerhets-
anvisninger som er gitt i denne bruksanvisning for bruk
som multisuger.
Dette apparatet er utviklet for privat bruk og er ikke for-
beredt for kravene som stilles i kommersiell bruk.
Beskytt apparatet mot regn. Det må ikke oppbeva-
res utendørs.
Aske og sot skal ikke suges opp med dette appara-
tet.
Multisugeren skal bare brukes med:
Original-filterposer.
Originale reserverdeler, originalt tilbehør eller origi-
nalt ekstrautstyr
Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader for-
årsaket av ikke-tiltenkt eller feil bruk.
Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Ikke
kast emballasjen i husholdningsavfallet, men le-
ver den inn til resirkulering.
Gamle maskiner inneholder verdifulle materialer
som kan resirkuleres. Disse bør leveres inn til
gjenvinning. Gamle maskiner skal derfor avhen-
des i egnede innsamlingssystemer.
Filter og filterpose er produsert av miljøvennlige materi-
aler.
Dersom de ikke inneholder oppsugd materiale som ikke
er tillatt i husholdningsavfall, kan alt kastes som normalt
husholdningsavfall.
Anvisninger om innhold (REACH)
Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du un-
der:
www.kaercher.com/REACH
De garantibestemmelser som er utgitt av vår distribu-
sjonsavdeling, gjelder i alle land. Eventuelle feil på mas-
kinen blir reparert gratis i garantitiden, dersom disse
kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved
behov for garantireparasjoner henvender du deg til din
forhandler eller nærmeste autoriserte serviceforhand-
ler.
Våre KÄRCHER-avdelinger hjelper deg gjerne ved feil
eller om du har spørsmål.
Et utvalg av de vanligste reservedelene finner du bak i
denne bruksanvisningen.
Reservedeler og tilbehør får du hos din forhandler eller
ved en KÄRCHER-avdeling.
±
FARE
Høytrykksvaskeren må kun
kobles til vekselstrøm. Spen-
ningen må stemme overens
med høytrykksvaskerens ty-
peskilt.
Ta aldri i støpselet eller stik-
kontakten med våte hender.
Strømkabelen skal ikke tas ut
av stikkontakten ved at du
trekker i kabelen.
Kontroller strømledningen og
støpselet for skader hver
gang høytrykksvaskeren skal
brukes. En skadet strømled-
ning må skiftes ut umiddel-
bart hos autorisert kundeser-
vice eller autorisert elektriker.
For å unngå el-ulykker anbe-
faler vi at du bruker stikkon-
takter med forankoblede ver-
nebrytere for å beskytte mot
feilstrøm (maks. nominell ut-
løsningsstrøm: 30 mA).
Slå av apparatet og ta ut
strømstøpselet innen service
eller vedlikeholdsarbeider på-
begynnes.
Reparasjonsarbeid og arbeid
på elektriske komponenter
må kun utføres av autorisert
kundeservice.
Innholdsfortegnelse
Generelle merknader
NO
5
Beskrivelse av apparatet
NO
7
Betjening
NO
8
Pleie og vedlikehold
NO
9
Feilretting
NO
9
Tekniske data
NO
9
Generelle merknader
Forskriftsmessig bruk
Miljøvern
Deponering av filter og filterpose
Garanti
Kundetjeneste
Bestilling av reservedeler og spesialtilbehør
Sikkerhetsanvisninger
45
NO
Образец
Мануал подходит для устройств