SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 46 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 46 из 162
– 6
±
ADVARSEL
Dette apparatet er ikke ment
for bruk av personer med re-
duserte fysiske, sensoriske
eller sjelelige evner, eller som
pga. mangel på erfaring og/
eller kunnskap ikke kan be-
nytte apparatet trygt. De skal
da kun bruke apparatet under
oppsyn av en sikkerhetsan-
svarlig person, eller få in-
struksjoner av vedkommende
om bruk av appratet.
Barn skal bare bruke appara-
tet når barnet er over 8 år og
er under oppsyn av en sikker-
hetsansvarlig person, eller får
anvisninger av en person om
hvordan apparatet fungerer
og forstår hva slags farer det
kan medføre.
Barn skal ikke leke med ap-
paratet.
Barn skal holdes under tilsyn
for å sikre at de ikke leker
med apparatet.
Rengjøring og bruksvedlike-
hold skal ikke utføres av barn
uten under tilsyn.
Emballasjefolien holdes unna
barn, fare for kvelning!
Slå av apparatet etter hver
bruk og før hver rengjøring/
vedlikehold.
Brannfare. Brennene eller
glødende gjenstander må
ikke suges opp.
Bruk i eksplosjonsfarlige om-
råder er forbudt.
Ved skumdannelse eller lek-
kasje av væske må apparatet
slås av umiddelbart eller trekk
ut støpselet!
Ikke bruk skuremiddel, glass
eller universalrengjørings-
middel! Dypp aldri apparatet
under vann.
Visse stoffer kan danne eksplo-
sive damper eller blandinger når
de virvles opp med sugeluften.
Sug aldri opp følgende stoffer:
Eksplosive eller brennbare
gasser, væsker og støv (re-
aktivt støv)
Reaktivt metallstøv (f.eks.
aluminium, magnesium, zink)
i forbindelse med sterkt alka-
liske og sure rengjøringsmid-
ler.
Ufortynnede sterke syrer og
lut
Organiske løsemidler (f.eks.
bensin, fargetynner, aceton,
fyringsolje).
I tillegg kan disse stoffene angri-
pe materialet som er brukt i
støvsugeren.
±
FARE
Anvisning om en umiddelbar tru-
ende fare som kan føre til store
personskader eller til død.
²
ADVARSEL
Anvisning om en mulig farlig si-
tuasjon som kan føre til store
personskader eller til død.
²
FORSIKTIG
Anvisning om en mulig farlig si-
tuasjon som kan føre til mindre
personskader.
Risikotrinn
46
NO
Образец
Мануал подходит для устройств