SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 50 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 50 из 162
– 5
Bäste kund,
Läs bruksanvisning i original innan aggre-
gatet används första gången, följ anvis-
ningarna och spara driftsanvisningen för
framtida behov, eller för nästa ägare.
Apparaten är avsedd att användas som multifunktions-
sug enligt beskrivningarna och säkerhetsanvisningarna
i denna bruksanvisning.
Denna produkt har konstruerats för privat användning
och är ej avsedd för påfrestande, industriell använd-
ning.
Skydda maskinen från regn. Får inte förvaras ut-
omhus.
Aska och sot får inte sugas upp med detta aggre-
gat.
Använd endast multifunktionssugen med:
Original filterpåse.
Originalreservdelar, -tillbehör eller -specialtillbehör.
Tillverkaren påtar sig inget ansvar för eventuella skador
som uppkommer på grund av felaktig användning eller
felaktig hantering.
Emballagematerialen kan återvinnas. Kasta inte
emballaget i hushållssoporna utan för dem till
återvinning.
Skrotade aggregat innehåller återvinningsbara
material som bör gå till återvinning. Överlämna
skrotade aggregat till ett lämpligt återvinnings-
system.
Filter och filterpåse är tillverkade i miljövänligt material.
Så länge de inte innehåller uppsugna substanser, som
inte får kastas i hushållssoporna, så kan de avyttras på
detta sätt.
Upplysningar om ingredienser (REACH)
Aktuell information om ingredienser finns på:
www.kaercher.com/REACH
I alla länder gäller de av vårt ansvariga försäljningsbo-
lag utformade garantivillkor.
Eventuella fel på appara-
ten åtgärdas utan kostnad under garantitiden, om det
var ett material- eller tillverkarfel som var orsaken. Gäl-
ler det garantiärenden, ber vi er vända er till försäljaren
med köpbeviset eller närmsta auktoriserade service-
verkstad.
Vid frågor eller problem hjälper närmaste KÄRCHER-fi-
lial gärna till.
I slutet av bruksanvisningen finns ett urval av de reserv-
delar som oftast behövs.
Reservdelar och tillbehör finns att få på inköpsstället, el-
ler från närmaste KÄRCHER-filial.
±
FARA
Aggregatet får endast anslu-
tas till växelström. Spänning-
en ska motsvara den spän-
ning som är angiven på ag-
gregatets typskylt.
Ta aldrig i nätkabeln och nät-
uttaget med fuktiga händer.
Tag inte nätkontakten ur
vägguttaget genom att dra i
anslutningssladden.
Kontrollera före drift att nätka-
beln och nätkontakten inte är
skadade. Skadade nätkablar
ska genast bytas ut av aukto-
riserad kundservice eller en
utbildad elektriker.
För att undvika elolyckor re-
kommenderar vi att endast
använda nätuttag som är
kopplade till en jordfelsbryta-
re (max. 30 mA nominella ut-
lösningsströmstyrka).
Stäng av aggregatet och dra
ut nätkontaken innan vård
och skötselarbeten ska utfö-
ras.
Reparationsarbeten och ar-
beten på elektriska kompo-
nenter får endast utföras av
auktoriserad kundservice.
Innehållsförteckning
Allmänna hänvisningar
SV
5
Beskrivning av aggregatet
SV
7
Handhavande
SV
8
Skötsel och underhåll
SV
9
Åtgärder vid störningar
SV
9
Tekniska data
SV
9
Allmänna hänvisningar
Ändamålsenlig användning
Miljöskydd
Hantera filter och filterpåse
Garanti
Kundservice
Beställning av reservdelar och
specialtillbehör
Säkerhetsanvisningar
50
SV
Образец
Мануал подходит для устройств