SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 51 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 51 из 162
– 6
±
VARNING
Denna apparat är ej avsedd
att användas av personer
med begränsade psykiska,
sensoriska eller mentala
egenskaper eller som saknar
erfarenhet och/eller kunskap
att hantera den, såvida de
inte befinner sig under upp-
sikt av en person ansvarig för
deras säkerhet eller har fått
anvisningar från en sådan
person om hur apparaten ska
användas och har förstått vil-
ka faror som kan uppstå vid
användningen av apparaten.
Barn får endast använda ap-
paraten om de är över 8 år
gamla och om de befinner sig
under uppsikt av en person
ansvarig för deras säkerhet
eller har fått anvisningar från
en sådan person om hur ap-
paraten ska användas och
har förstått vilka faror som
kan uppstå vid användningen
av apparaten.
Barn får inte leka med appa-
raten.
Barn ska hållas under uppsikt
för att garantera att de inte le-
ker med maskinen.
Rengöringen och använ-
darunderhållet får inte utföras
av barn om de inte står under
uppsikt.
Håll förpackningsfolien borta
från barn, risk för kvävning!
Stäng av maskinen efter varje
användning och före all form
av rengöring/underhåll.
Brandrisk. Sug inte upp brän-
nande eller glödande före-
mål.
Användning av aggregatet i
utrymmen med explosions-
risk är förbjuden.
Stäng omedelbart av maski-
nen och dra ur el-kontakten
om skum bildas eller vätska
tränger ut!
Använd inte skurmedel, glas-
eller allrengöringsmedel!
Doppa aldrig ner apparaten i
vatten.
Vissa ämnen kan, genom upp-
virvling med sugluften, bilda ex-
plosiva ångor eller blandningar!
Sug aldrig upp följande substan-
ser:
explosiva eller antändliga ga-
ser, vätskor eller damm (re-
aktivt damm)
reaktivt metalldamm (ex. alu-
minium, magnesium, zink) till-
sammans med starkt alkalis-
ka och sura rengöringsmedel
outspädda starka syror och
lut
organiska lösningsmedel (ex.
bensin, färgförtunning, ace-
ton, uppvärmningsolja).
Dessutom kan dessa ämnen an-
gripa materialet i aggregatet.
51
SV
Образец
Мануал подходит для устройств