SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 52 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 52 из 162
– 7
±
FARA
Varnar om en omedelbart över-
hängande fara som kan leda till
svåra personskador eller döds-
fall.
²
VARNING
Varnar om en möjligen farlig si-
tuation som kan leda till svåra
personskador eller döden.
²
FÖRSIKTIGHET
Varnar om en möjligen farlig si-
tuation som kan leda till lättare
personskador.
OBSERVERA
Varnar om en möjligen farlig si-
tuation som kan leda till materi-
ella skador.
Figurer och bilder finns på kartongens
utfällbara sidor!
Denna bruksanvisning beskriver den
multifunktionssug som finns avbildad på det främre
omslaget.
Bilderna visar den maximala utrustning. Beroende
av modell förekommer skillnader i utrustning och
levererade tillbehör.
Kontrollera vid uppackningen att inga tillbehör saknas
eller är skadade. Kontakta återförsäljaren om skador
uppkommit vid transporten.
ingår i leveransen
möjliga tillbehör
Bild
För att ansluta sugslangen vid uppsugning.
Bild
Position I
: Uppsugning eller utblåsning.
Position 0
: Aggregatet är avstängt.
Bild
Position I
: Uppsugning eller utblåsning.
Position II
: Automatisk uppsugning med anslutet
elverktyg.
Position 0
: Aggregat och anslutet elverktyg är
frånkopplade
Observera
: Observera maximal anslutningseffekt (se
kapitel "Teknisk data“).
Bild
För att ansluta ett elverktyg-
För att bära maskinen eller för att ta loss maskinhu-
vudet efter att spärren lossats.
Bild
För förvaring av nätkabel.
Bild
Stick in sugslangen i blåsanslutningen, därmed är
utblåsningsfunktionen aktiverad.
Bild
För att öppna, dra utåt, tryck inåt för att stänga.
Bild
För avställning av golvmunstycket vid avbrott i ar-
betet.
Bild
Tillbehörsfästet möjliggör förvaring av sugrör och
sugmunstycken på maskinen.
Bild
Styrrullarna är vid leveransen placerad i behållare.
Montera dessa innan maskinen tas i drift.
Anvisning
: Ingen filterpåse får användas vid våtupp-
sugning!
Bild
Rekommendation:
Sätt i filterpåsen om maskinen
ska användas för uppsugning av fint damm.
Bild
Patronfiltret måste alltid vara isatt, både vid våt-
och torruppsugning.
Anvisning
: Låt blöta patronfilter torka innan de an-
vänds igen vid torruppsugning.
Risknivåer
Beskrivning av aggregatet
Sugslangsanslutning
Strömbrytare (PÅ/AV)
(utan inbyggt eluttag)
Strömbrytare (PÅ/AV)
(med inbyggt eluttag)
Aggregatets kontakt
Bärhandtag
Kabelkrok
Blåsanslutning
Förslutning behållare
Parkeringsposition
Tillbehörshållare
Styrrulle
Filterbehållare
Patronfilter
52
SV
Образец
Мануал подходит для устройств