SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 55 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 55 из 162
– 5
Arvoisa asiakas,
Lue käyttöohje ennen laitteesi käyttämis-
tä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä
tai mahdollista myöhempää omistajaa
varten.
Laite on tarkoitettu käytettäväksi monitoimi-imurina tämän
käyttöohjeen kuvausten ja turvaohjeiden mukaisesti.
Tämä laite on suunniteltu yksityiskäyttöön eikä vastaa
ammattikäyttöön tarkoituksia vaatimuksia.
Suojaa laite sateelta. Älä säilytä laitetta ulkona.
Tällä laitteella ei saa imuroida tuhkaa eikä nokea.
Käytä monitoimi-imuria vain, kun se on varustettu:
alkuperäisillä pölypusseilla.
alkuperäisillä varaosilla, sekä alkuperäisillä lisä- tai
erikoistarvikkeilla.
Valmistaja ei vastaa mahdollisista vahingoista, jotka
johtuvat ohjeidenvastaisesta käytöstä.
Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä käsit-
telee pakkauksia kotitalousjätteenä, vaan toimi-
ta ne jätteiden kierrätykseen.
Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita kierrätettä-
viä materiaaleja, jotka tulisi toimittaa kierrätyk-
seen. Tästä syystä toimita kuluneet laitteet vas-
taaviin keräilylaitoksiin.
Suodatin ja suodatinpussi on valmistettu ympäristöystä-
vällisestä materiaalista.
Mikäli niihin ei ole imuroitu aineita, joita ei saa laittaa
yleisiin jäteastioihin, ne voidaan hävittää normaalin ko-
tijätteen mukana.
Huomautuksia materiaaleista (REACH)
Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoitteesta:
www.kaercher.com/REACH
Kussakin maassa ovat voimassa valtuuttamamme
myyntiorganisaation julkaisemat takuuehdot. Materiaa-
li- ja valmistusvirheistä aiheutuvat virheet laitteessa kor-
jaamme takuuaikana maksutta. Takuutapauksessa ota
yhteys ostostositteineen jälleenmyyjään tai lähimpään
valtuutettuun asiakaspalveluun.
KÄRCHER -edustustomme vastaa mielellään kysymyk-
siisi ja auttaa mahdollisissa häiriötilanteissa.
Tärkeimpien osien varaosaluettelo löytyy tämän käyttö-
ohjeen lopusta.
Varaosat ja erityisvarusteet saat kauppiaaltasi tai lähim-
mältä KÄRCHER tytäryhtiöltä.
±
VAARA
Liitä laite vain vaihtovirtaan.
Jännitteen on oltava sama
kuin laitteen tyyppikilvessä il-
moitettu jännite.
Älä koskaan tartu märillä kä-
sillä virtapistokkeeseen.
Älä irrota verkkojohtoa pistok-
keesta vetämällä johdosta.
Tarkasta aina ennen käyttöä,
että liitosjohto ja virtapistoke
ovat ehjät. Anna valtuutetun
asiakaspalvelun/sähköalan
ammattilaisen välittömästi
vaihtaa vaurioitunut liitosjohto.
Sähkötapaturmien välttämi-
seksi suosittelemme käyttä-
mään pistorasioita, joissa on
esikytketyt virhevirran turva-
kytkimet (maks. 30 mA nimel-
lislaukaisuvirran voimak-
kuus).
Kytke laite pois päältä ennen
kaikkia hoito- ja huoltotöitä ja
vedä virtapistoke irti pistorasi-
asta.
Vain valtuutettu huoltoliike
saa suorittaa korjaustyöt ja
sähköisiin rakenneosiin koh-
distuvat työt.
±
VAROITUS
Laitetta eivät saa käyttää sel-
laiset henkilöt, joilla on rajoit-
tuneet fyysiset, aistimukselli-
set tai henkiset kyvyt tai, joilta
puuttuu laitteen käyttämiseen
tarvittavaa kokemusta ja/tai
tietoa, paitsi jos heidän turval-
lisuudestaan vastaava henki-
lö valvoo heitä tai on antanut
Sisällysluettelo
Yleisiä ohjeita
FI
5
Laitekuvaus
FI
7
Käyttö
FI
8
Hoito ja huolto
FI
9
Häiriöapu
FI
9
Tekniset tiedot
FI
9
Yleisiä ohjeita
Tarkoituksenmukainen käyttö
Ympäristönsuojelu
Suodattimen ja suodatinpussin hävittäminen
Takuu
Asiakaspalvelu
Varaosien ja erityisvarusteiden tilaaminen
Turvaohjeet
55
FI
Образец
Мануал подходит для устройств