SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 56 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 56 из 162
– 6
heille laitteen käyttämiseen
tarvittavat ohjeet.
Lapset saavat käyttää laitetta
vain, kun he ovat yli 8 vuotiai-
ta ja ovat turvallisuudesta
vastaavan henkilön valvon-
nassa tai ovat saaneet hänel-
tä opastuksen laitteen käyttä-
miseen.
Lapset eivät saa leikkiä lait-
teen kanssa.
Lapsia on valvottava sen var-
mistamiseksi, että he eivät
leiki laitteella.
Lapset eivät saa ilman valvon-
taa suorittaa laitteen puhdis-
tus- tai huoltotoimenpiteitä.
Pidä pakkausfoliot lasten
ulottumattomissa, tukehtu-
misvaara!
Laite kytketään pois päältä jo-
kaisen käytön jälkeen ja en-
nen jokaista puhdistusta/
huoltoa.
Palovaara. Älä imuroi mitään
palavia tai hehkuvia kohteita.
Käyttö räjähdysalttiilla alueilla
on kielletty.
Jos muodostuu vaahtoa tai
nestettä pääsee valumaan
ulos, kytke laite heti pois pääl-
tä tai vedä sähköpistoke irti
pistorasiasta!
Älä käytä hankausaineita, la-
sia tai monikäyttöpuhdistusai-
neita! Älä koskaan upota lai-
tetta veteen.
Tietyt aineet voivat muodostaa
räjähdysherkkiä höyryjä tai se-
oksia pyörrevirtauksen seurauk-
sena imuilman kanssa!
Älä koskaan imuroi seuraavia ai-
neita:
Räjähdysherkkiä tai palavia
kaasuja, nesteitä ja pölyjä
(reagoivia pölyjä)
Reagoivia metallipölyjä
(esim. alumiini, magnesium,
sinkki) voimakkaasti alkaalis-
ten ja happamien puhdistus-
aineiden kanssa
Laimentamattomia, voimak-
kaita happoja ja lipeää
Orgaanisia liuottimia (esim.
bensiini, värinohennusaineet,
asetoni,polttoöljy).
Lisäksi nämä aineet voivat syö-
vyttää laitteessa käytettyjä ma-
teriaaleja.
±
VAARA
Huomautus välittömästi uhkaa-
vasta vaarasta, joka voi aiheut-
taa vakavan ruumiinvamman tai
johtaa kuolemaan.
²
VAROITUS
Huomautus mahdollisesta vaa-
rallisesta tilanteesta, joka voi ai-
heuttaa vakavan ruumiinvam-
man tai voi johtaa kuolemaan.
²
VARO
Huomautus mahdollisesta vaa-
rallisesta tilanteesta, joka voi ai-
heuttaa vähäisiä vammoja.
HUOMIO
Huomautus mahdollisesta vaa-
rallisesta tilanteesta, joka voi ai-
heuttaa aineellisia vahinkoja.
Vaarallisuusasteet
56
FI
Образец
Мануал подходит для устройств