SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 66 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 66 из 162
– 5
Say
ı
n mü
ş
terimiz,
Cihaz
ı
n ilk kullan
ı
m
ı
ndan önce bu orijinal
kullanma k
ı
lavuzunu okuyun, bu k
ı
lavuza
göre davran
ı
n ve daha sonra kullan
ı
m
veya cihaz
ı
n sonraki sahiplerine vermek için bu k
ı
lavu-
zu saklay
ı
n.
Cihaz, bu kullan
ı
m k
ı
lavuzunda yer alan aç
ı
klamalar ve
kullan
ı
ma yönelik güvenlik uyar
ı
lar
ı
na uygun
ş
ekilde
çok amaçl
ı
süpürge olarak belirlenmi
ş
tir.
Bu cihaz özel kullan
ı
m için geli
ş
tirilmi
ş
tir ve cihaz
ı
n tica-
ri kullan
ı
m taleplerini kar
ş
ı
lamas
ı
öngörülmemi
ş
tir.
Cihaz
ı
ya
ğ
murdan koruyun. Aç
ı
k alanda saklama-
y
ı
n.
Küller ve kurumlar bu cihazla süpürülmemelidir.
Çok amaçl
ı
süpürgeyi sadece a
ş
a
ğ
ı
dakilerle birlikte kul-
lan
ı
n:
Orijinal filtre torbas
ı
.
Orijinal yedek parçalar, aksesuarlar ya da özel ak-
sesuarlar.
Üretici, amac
ı
na uygun olmayan ya da hatal
ı
kullan
ı
m
sonucu olu
ş
an hasarlar için sorumluluk üstlenmez.
Ambalaj malzemeleri geri dönü
ş
-türülebilir. Am-
balaj malzemelerini evinizin çöpüne atmak yeri-
ne lütfen tekrar kullan labilecekleri yerlere gön-
derin.
Eski cihazlarda, yeniden de
ğ
erlendirme i
ş
lemi-
ne tabi tutulmas
ı
gereken de
ğ
erli geri dönü
ş
üm
malzemeleri bulunmaktad
ı
r. Bu nedenle eski ci-
hazlar
ı
lütfen öngörülen toplama sistemleri ara-
c
ı
l
ı
ğ
ı
yla imha edin.
Filtre ve filtre torbas
ı
çevreye uyumlu malzemelerden
üretilmi
ş
tir.
Ev çöpü için yasak olan emilmi
ş
maddeler içermedikleri
sürece, bu parçalar normal ev çöpünde imha edilebilir.
İ
çindekiler hakk
ı
nda uyar
ı
lar (REACH)
İ
çindekiler hakk
ı
nda ayr
ı
nt
ı
l
ı
bilgileri bulabilece
ğ
iniz ad-
res:
www.kaercher.com/REACH
ı
lgili ülkede, genel distribitörümüzün belirlemi
ş
ve yay
ı
n-
lam
ı
ş
oldu
ğ
u garanti ko
ş
ullar
ı
geçerlidir. Garanti süresi
dahilinde cihazda, malzeme ve üretim hatas
ı
ndan olu-
ş
abilecek ar
ı
zalar
ı
n giderilmesi taraf
ı
m
ı
zdan ücretsiz
olarak yap
ı
l
ı
r. Garanti kapsam
ı
ndaki ar
ı
zalar
ı
n olu
ş
ma-
s
ı
halinde, lütfen cihaz
ı
tüm aksesuarlar
ı
ve sat
ı
ş
belge-
si ile (fi
ş
, fatura) sat
ı
n ald
ı
ğ
ı
n
ı
z yere yada en yak
ı
ndaki
yetkili servise götürünüz. Cihaz
ı
n kullan
ı
m ömrü 10 y
ı
l-
d
ı
r.
Sorular
ı
n
ı
z veya ar
ı
zalar söz konusu olursa KÄRCHER
distribütörümüz size seve seve yard
ı
mc
ı
olacakt
ı
r.
En s
ı
k kullan
ı
lan yedek parça çe
ş
itlerini kullan
ı
m k
ı
lavu-
zunun sonunda bulabilirsiniz.
Yedek parçalar ve aksesuarlar
ı
yetkili sat
ı
c
ı
n
ı
z ya da
KÄRCHER temsilcili
ğ
inden temin edebilirsiniz.
±
TEHLIKE
Cihaz
ı
sadece alternatif ak
ı
-
ma ba
ğ
lay
ı
n. Gerilim, cihaz
ı
n
tip plaketiyle ayn
ı
olmal
ı
d
ı
r.
Fi
ş
i ve prizi kesinlikle
ı
slak
veya nemli elle temas etme-
yin.
Ş
ebeke fi
ş
ini, ba
ğ
lant
ı
kablo-
sundan çekerek prizden ç
ı
-
kartmay
ı
n.
Ba
ğ
lant
ı
kablosuna, elektrik
fi
ş
iyle birlikte her kullan
ı
mdan
önce hasar kontrol yap
ı
n. Ha-
sar görmü
ş
ba
ğ
lant
ı
kablosu-
nu derhal yetkili mü
ş
teri hiz-
metleri/elektronik teknisteni
taraf
ı
ndan de
ğ
i
ş
tirilmesini
sa
ğ
lay
ı
n.
Elektronik kazalardan sak
ı
n-
mak için, önceden devreye
sokulmu
ş
eksik ak
ı
m koruyu-
cu
ş
alterini (maks. 30 mA no-
minal ak
ı
m seviyesi) kullan-
man
ı
z
ı
tavsiye ederiz.
Bütün bak
ı
m ve temizlik çal
ı
ş
-
malar
ı
nda cihaz kapat
ı
lmal
ı
ş
ebeke kablosu prizden ç
ı
-
kart
ı
lmal
ı
d
ı
r.
Elektrik parçalardaki onar
ı
m
çal
ı
ş
malar
ı
ve di
ğ
er çal
ı
ş
ma-
lar sadece yetkili mü
ş
teri hiz-
meti taraf
ı
ndan uygulanmal
ı
-
d
ı
r.
İ
çindekiler
Genel bilgiler
TR
5
Cihaz tan
ı
m
ı
TR
7
Kullan
ı
m
ı
TR
8
Koruma ve Bak
ı
m
TR
9
Ar
ı
zalarda yard
ı
m
TR
9
Teknik Bilgiler
TR
9
Genel bilgiler
Kurallara uygun kullan
ı
m
Çevre koruma
Filtre ve filtre torbas
ı
n
ı
n imha edilmesi
Garanti
ş
teri hizmeti
Yedek parça ve özel aksesuar sipari
ş
i
Güvenlik uyar
ı
lar
ı
66
TR
Образец
Мануал подходит для устройств