SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 67 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 67 из 162
– 6
±
UYARI
Bu cihaz, güvenlikten sorum-
lu bir ki
ş
inin gözetimi alt
ı
nda
veya cihaz
ı
n nas
ı
l kullan
ı
lma-
s
ı
gerekti
ğ
i konusunda ve bu
kullan
ı
m neticesinde ortaya
ç
ı
kan tehlikeler hakk
ı
nda tali-
matlar alm
ı
ş
olmayan k
ı
s
ı
tl
ı
fi-
ziksel, duyusal ya da ruhsal
yeteneklere sahip, deneyimi
ve/veya bilgisi az olan ki
ş
iler
taraf
ı
ndan kullan
ı
m için üretil-
memi
ş
tir.
Çocuklar, sadece 8 ya
ş
ı
n üs-
tünde olmalar
ı
ve güvenlikle-
rinden sorumlu bir ki
ş
inin gö-
zetimi alt
ı
ndayken veya ciha-
z
ı
n nas
ı
l kullan
ı
laca
ğ
ı
na ve
cihaz
ı
n kullan
ı
m
ı
neticesinde
ortaya ç
ı
kan tehlikelere dair
talimatlar alm
ı
ş
olmalar
ı
duru-
munda cihaz
ı
kullanmal
ı
d
ı
r.
Çocuklar cihazla oynamama-
l
ı
d
ı
r.
Cihazla oynamamalar
ı
n
ı
sa
ğ
-
lamak için çocuklar gözetim
alt
ı
nda tutulmal
ı
d
ı
r.
Çocuklar gözetim olmadan
temizlik ve kullan
ı
c
ı
bak
ı
m
ı
yapmamal
ı
d
ı
r.
Ambalaj folyolar
ı
n
ı
çocuklar-
dan uzak tutun, bo
ğ
ulma teh-
likesi bulunmaktad
ı
r!
Her kullan
ı
mdan sonra ve her
temizlik/bak
ı
mdan önce ciha-
z
ı
kapat
ı
n.
Yang
ı
n tehlikesi. Yanan veya
kor halindeki maddeleri te-
mizlemeyin.
Patlama tehlikesi olan bölge-
lerde cihaz
ı
n çal
ı
ş
t
ı
r
ı
lmas
ı
yasakt
ı
r.
Köpük olu
ş
mas
ı
ya da s
ı
v
ı
ç
ı
kmas
ı
durumunda cihaz
ı
hemen kapat
ı
n ya da elektrik
fi
ş
ini çekin!
A
ş
ı
nd
ı
r
ı
c
ı
maddeler, cam
veya çok amaçl
ı
temizleyiciler
kullanmay
ı
n
ı
z! Cihaz
ı
asla
suya dald
ı
rmay
ı
n
ı
z.
Belirli maddeler, emilen hava ile
girdap olu
ş
mas
ı
nedeniyle pat-
lay
ı
c
ı
buharlar ve kar
ı
ş
ı
mlar
olu
ş
turabilir!
A
ş
a
ğ
ı
daki maddeleri kesinlikle
emmeyin:
Patlay
ı
c
ı
ya da yan
ı
c
ı
gazlar,
s
ı
v
ı
lar ve tozlar (reaktif tozlar)
A
ş
ı
r
ı
alkali ve asidik temizlik
maddeleri ile ba
ğ
lant
ı
l
ı
olarak
reaktif metal tozlar
ı
(Örn; Alü-
minyum, magnezyum, çinko)
İ
nceldilmemi
ş
güçlü asitler ve
eriyikler
Organik çözücü maddeler
(Örn; Benzin, tiner, aseton,
s
ı
cak ya
ğ
).
Bu maddeler, ek olarak cihazda
kullan
ı
lan malzemelere etki ede-
bilir.
±
TEHLIKE
A
ğ
ı
r bedensel yaralanmalar ya
da ölüme neden olan direkt bir
tehlikeye yönelik uyar
ı
.
²
UYARI
A
ğ
ı
r bedensel yaralanmalar ya
da ölüme neden olabilecek olas
ı
tehlikeli bir duruma yönelik uya-
r
ı
.
Tehlike kademeleri
67
TR
Образец
Мануал подходит для устройств