SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 68 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 68 из 162
– 7
²
TEDBIR
Hafif yaralanmalara neden ola-
bilecek olas
ı
tehlikeli bir duruma
yönelik uyar
ı
.
DIKKAT
Maddi hasarlara neden olabile-
cek olas
ı
tehlikeli bir duruma yö-
nelik uyar
ı
.
Ş
ekiller Bkz. Katlan
ı
r sayfa!
Bu kullan
ı
m k
ı
lavuzu, öndeki zarf
içinde belirtilen çok amaçl
ı
süpürgeyi
ı
klar.
Ş
ekiller maksimum donan
ı
m
ı
göstermektedir, mo-
dele ba
ğ
l
ı
olarak, donan
ı
mda ve birlikte verilen ak-
sesuarlarda farkl
ı
l
ı
klar olabilir.
Ambalaj
ı
ç
ı
kart
ı
rken, ambalaj
ı
n içinde bulunan malze-
melerde eksik aksesuar ya da hasar olup olmad
ı
ğ
ı
n
ı
kontrol edin. Nakliye hasarlar
ı
nda yetkili sat
ı
c
ı
n
ı
z
ı
bilgi-
lendirin.
Teslimat kapsam
ı
na dahildir
Kullan
ı
labilecek aksesuarlar
Ş
ekil
Süpürme s
ı
ras
ı
nda süpürme hortumunun ba
ğ
lan-
mas
ı
için.
Ş
ekil
Konum I
: Süpürme veya üfleme.
Konum 0
: Cihaz kapal
ı
.
Ş
ekil
Konum I
: Süpürme veya üfleme.
Konum II
: Ba
ğ
l
ı
elektrikli aletle otomatik süpürme
Konum 0
: Cihaz ve ba
ğ
l
ı
bulunan elektrikli alet ka-
pal
ı
d
ı
r
Uyar
ı
: Maksimum ba
ğ
lant
ı
gücüne dikkat edin (bkz.
"Teknik bilgiler" bölümü).
Ş
ekil
Elektrikli aleti ba
ğ
lamak için.
Cihaz
ı
ta
ş
ı
mak ve kilidi açt
ı
ktan sonra cihaz kafas
ı
-
n
ı
ç
ı
kartmak için.
Ş
ekil
Ş
ebeke ba
ğ
lant
ı
kablosunu saklamak için.
Ş
ekil
Süpürme hortumunu üfleme ba
ğ
lant
ı
s
ı
na tak
ı
n, üf-
leme fonksiyonu devreye sokulur.
Ş
ekil
Açmak için d
ı
ş
ar
ı
çekin, kilitlemek için içeri do
ğ
ru
bast
ı
r
ı
n.
Ş
ekil
Çal
ı
ş
ma molalar
ı
nda taban memesini durdurmak
için.
Ş
ekil
Aksesuar yuvas
ı
, süpürme borular
ı
ve süpürme
memelerinin cihazda saklanmas
ı
na olanak sa
ğ
lar.
Ş
ekil
Yönlendirme makaralar
ı
teslimat s
ı
ras
ı
nda depoya
yerle
ş
tirilmi
ş
durumdad
ı
r, i
ş
letime almadan önce
monte edin.
Uyar
ı
: Sulu süpürme için filtre torbas
ı
tak
ı
lmamal
ı
d
ı
r!
Ş
ekil
Öneri
:
İ
nce tozlar
ı
süpürmek için filtre torbas
ı
n
ı
ta-
k
ı
n.
Ş
ekil
Kartu
ş
lu filtre, hem sulu süpürme hem de kuru sü-
pürme s
ı
ras
ı
nda her zaman kullan
ı
lmal
ı
d
ı
r.
Uyar
ı
: Islanm
ı
ş
kartu
ş
lu filtreyi, kuru süpürme s
ı
ras
ı
nda
tekrar kullanmadan önce kurutun.
Ş
ekil
Süpürme hortumunu cihazdaki ba
ğ
lant
ı
ya bast
ı
r
ı
n,
yerine kilitlenir.
Ç
ı
kartmak için mandal
ı
ba
ş
parma
ğ
ı
n
ı
zla bast
ı
r
ı
n
ve süpürme hortumunu d
ı
ş
ar
ı
çekin.
Not:
Örn. süpürme f
ı
rçalar
ı
(opsiyonel) gibi aksesuarlar
direkt olarak ba
ğ
lant
ı
parças
ı
na tak
ı
labilir ve bu parçay-
la süpürme hortumuna ba
ğ
lanabilir.
Dar mekanlarda da rahat çal
ı
ş
mak için.
Ç
ı
kart
ı
labilir el tutama
ğ
ı
, ihtiyaç an
ı
nda aksesuarlar ve
süpürme hortumu aras
ı
na tak
ı
labilir.
Cihaz tan
ı
m
ı
Emme hortumu ba
ğ
lant
ı
s
ı
Cihaz
ş
alteri (AÇIK/KAPALI)
(yerle
ş
ik priz hariç)
Cihaz
ş
alteri (AÇIK/KAPALI)
(yerle
ş
ik prizle birlikte)
Cihaz prizi
Ta
ş
ı
ma kolu
Kablo kancas
ı
Püskürtme ba
ğ
lant
ı
s
ı
Hazne kilidi
Park pozisyonu
Aksesuar donan
ı
m
ı
Yönlendirme makaras
ı
Filtre torbas
ı
Kartu
ş
Filtre
Ba
ğ
lant
ı
parçal
ı
süpürme hortumu
68
TR
Образец
Мануал подходит для устройств