SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 69 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 69 из 162
– 8
Bkz. Pozisyon 14.
Öneri:
Zemini süpürmek için el tutama
ğ
ı
n
ı
süpürme
hortumuna tak
ı
n.
Ş
ekil
El tutama
ğ
ı
n
ı
süpürme hortumuna ba
ğ
lay
ı
n, otur-
du
ğ
u duyulmal
ı
d
ı
r.
Ş
ekil
El tutama
ğ
ı
n
ı
ç
ı
kartmak için mandal
ı
ba
ş
parma
ğ
ı
-
n
ı
zla bast
ı
r
ı
n ve el tutama
ğ
ı
n
ı
çekerek ç
ı
kart
ı
n.
Not:
El tutama
ğ
ı
n
ı
n ç
ı
kart
ı
lmas
ı
yla birlikte aksesuarlar
direkt olarak süpürme hortumuna da tak
ı
labilir.
Öneri:
Zemini süpürmek için el tutama
ğ
ı
n
ı
süpürme
hortumuna tak
ı
n.
Bkz. Pozisyon 13.
Ş
ekil
Her iki süpürme borusunu birbirine tak
ı
n ve el tuta-
ma
ğ
ı
na ba
ğ
lay
ı
n.
ş
eler, ek yerleri, kalorifer radyatörleri ve zor ula-
ş
ı
lan bölgeler için.
Ş
ekil
Tek bir adaptörlü cihazlarda:
Not:
Tabandaki kuru kir veya suyu süpürmek için
her zaman taban memesindeki adaptörle (f
ı
rça
ş
e-
ridi ve kauçuk dudak) çal
ı
ş
ı
n.
İ
ki adaptörlü cihazlarda:
Zemindeki kuru kirleri süpürmek için, iki f
ı
rça
ş
eri-
diyle birlikte adaptörü taban memesine klipsleyin.
Zemindeki suyu süpürmek için, iki kauçuk dudakla
birlikte adaptörü taban memesine klipsleyin.
Ş
ekil
Süpürme hortumunu elektrikli alete ba
ğ
lamak için
Gerekirse, adaptörü bir b
ı
çak kullanarak elektrikli
aletin ba
ğ
lant
ı
çap
ı
na adapte edin.
DIKKAT
Hem sulu hem de kuru süpürme s
ı
ras
ı
nda, her zaman
kartu
ş
filtre tak
ı
lm
ı
ş
durumdayken çal
ı
ş
ı
n!
Ş
ekil
Cihazla birlikte gelen gev
ş
ek parçalar
ı
i
ş
letime al-
madan önce yerine tak
ı
n.
Ş
ekil
Aksesuar
ı
ba
ğ
lay
ı
n
ı
z.
Ş
ekil
Ş
ebeke fi
ş
ini tak
ı
n.
Ş
ekil
Cihaz
ı
ı
n.
DIKKAT
Kullanmadan önce filtreye hasar kontrolü yap
ı
n ve ge-
rekirse filtreyi de
ğ
i
ş
tirin.
Sadece kuru kartu
ş
lu filtreyle çal
ı
ş
ı
n!
Ş
ekil
Öneri
:
İ
nce tozlar
ı
süpürmek için filtre torbas
ı
n
ı
ta-
k
ı
n.
Filtre torbas
ı
n
ı
n doluluk derecesi emilen kire ba
ğ
l
ı
-
d
ı
r.
İ
nce toz, kumda, vb filtre torbas
ı
daha s
ı
k de
ğ
i
ş
tiril-
melidir.
Dolan filtre torbalar
ı
patlayabilir, bu nedenle filtre
torbas
ı
n
ı
zaman
ı
nda de
ğ
i
ş
tirin!
DIKKAT
So
ğ
uk külleri sadece ön ay
ı
r
ı
c
ı
yla süpürün.
Basic model sipari
ş
No.: 2.863-139.0, Premium model:
2.863-161.0.
Nem veya
ı
slakl
ı
klar
ı
süpürmek için do
ğ
ru taban
memesi adaptörü kullanmaya dikkat edin ve uygun
aksesuar
ı
ba
ğ
lay
ı
n.
DIKKAT
Filtre torbas
ı
kullanmay
ı
n!
Uyar
ı
:
Cihaz
ı
n alt k
ı
s
ı
mdaki hazne tamamen doldu
ğ
un-
da,
ş
amand
ı
ra cihaz
ı
n süpürme a
ğ
z
ı
n
ı
otomatik olarak
kapat
ı
r ve süpürmeyi sa
ğ
layan cihaz yüksek devir ile
çal
ı
ş
maya ba
ş
lar. Bu durumda cihaz
ı
derhal kapat
ı
n
ı
z
ve kab
ı
bo
ş
alt
ı
n
ı
z.
Ç
ı
kart
ı
labilir el tutama
ğ
ı
Vakum borular
ı
2 x 0,5 m
Derz ucu
Taban memesi
(soketlerle birlikte)
Adaptör
Kullan
ı
m
ı
Cihaz
ı
çal
ı
ş
t
ı
rmaya ba
ş
lamadan önce
İş
letime alma
Kuru emme
Filtre torbas
ı
hakk
ı
nda uyar
ı
lar
Islak temizlik
69
TR
Образец
Мануал подходит для устройств