SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 70 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 70 из 162
– 9
Ş
ekil
Gerekirse, adaptörü bir b
ı
çak kullanarak elektrikli
aletin ba
ğ
lant
ı
çap
ı
na adapte edin.
Adaptörü süpürme hortumunun tutama
ğ
ı
na tak
ı
n
elektrikli elektronik aletin ba
ğ
lant
ı
s
ı
na ba
ğ
lay
ı
n.
Elektrikli aletin elektrik fi
ş
ini emiciye tak
ı
n.
Ş
ekil
Süpürgeyi
Konum II'ye
getirin ve çal
ı
ş
maya ba
ş
la-
y
ı
n.
Not:
Elektrikli alet çal
ı
ş
t
ı
r
ı
l
ı
rsa, süpürme türbini 0,5 sa-
niyelik bir gecikmeyle çal
ı
ş
maya ba
ş
lar. Elektrikli alet
kapat
ı
l
ı
rsa, süpürme hortumunda kalan kiri süpürmek
için emme türbini yakla
ş
ı
k 5 saniye daha çal
ı
ş
maya de-
vam eder.
Zor ula
ş
ı
lan veya süpürmenin imkans
ı
z oldu
ğ
u yerlerin
temizlenmesi için, örn. kum yata
ğ
ı
ndaki yapraklar.
Ş
ekil
Süpürme hortumunu üfleme ba
ğ
lant
ı
s
ı
na tak
ı
n, üf-
leme fonksiyonu devreye sokulur.
Cihaz
ı
kapat
ı
n.
Ş
ekil
Taban memesini park pozisyonuna as
ı
n.
Cihaz
ı
kapat
ı
n
ı
z ve fi
ş
i ç
ı
kart
ı
n
ı
z.
Ş
ekil
Cihaz kafas
ı
n
ı
ç
ı
kart
ı
n ve hazneyi bo
ş
alt
ı
n.
Ş
ekil
Ş
ebek ba
ğ
lant
ı
kablosunu ve aksesuarlar
ı
cihaza
yerle
ş
tirin. Cihaz
ı
kuru bir mekanda muhafaza edi-
niz.
Cihaz
ı
ve plastik aksesuarlar
ı
n
ı
piyasadan temin
edilen bir plastik temizleyicisiyle temizleyiniz.
İ
htiyaç an
ı
nda hazne ve aksesuarlar
ı
suyla y
ı
kay
ı
n
ve tekrar kullanmadan önce kurutun.
Ş
ekil
Gerekirse, kartu
ş
lu filtreyi sadece akar su alt
ı
nda
y
ı
kay
ı
n; silmeyin veya f
ı
rçalamay
ı
n. Takmadan
önce tamamen kurutun.
Cihaz
ı
n emme gücü azal
ı
rsa lütfen a
ş
a
ğ
ı
daki noktalar
ı
kontrol edin.
Aksesuar, emme hortumu veya emme borular
ı
t
ı
-
kanm
ı
ş
t
ı
r, bir sopa kullanarak t
ı
kanmay
ı
giderin.
Ş
ekil
Filtre torbas
ı
dolu, yeni filtre torbas
ı
tak
ı
n.
Ş
ekil
Kartu
ş
lu filtre kirlenmi
ş
, kartu
ş
lu filtreye vurun ve
gerekirse akar su alt
ı
nda temizleyin.
Kartu
ş
lu filtreyi de
ğ
i
ş
tirin.
Teknik bilgiler IV. sayfada yer almaktad
ı
r. A
ş
a
ğ
ı
da, ora-
da kullan
ı
lan sembollerin aç
ı
klamas
ı
n
ı
bulabilirsiniz.
Teknik de
ğ
i
ş
iklik yapma hakk
ı
sakl
ı
d
ı
r!
Elektrikli aletlerle çal
ı
ş
ma
Püskürtme fonksiyonu
Çal
ı
ş
may
ı
yar
ı
da kesme
Cihaz
ı
n kapat
ı
lmas
ı
Kab
ı
bo
ş
alt
ı
n
ı
z
Cihaz
ı
n saklanmas
ı
Koruma ve Bak
ı
m
Ar
ı
zalarda yard
ı
m
Emme gücünün azalmas
ı
Teknik Bilgiler
Gerilim
Güç P
NOM
İ
NAL
Cihaz prizinin maksimum ba
ğ
lant
ı
gücü
Ş
ebeke sigortas
ı
(gecikmeli)
Kap hacmi
Tutamakl
ı
su bölmesi
Taban memeli su bölmesi
Elektrik kablosu
Ses
ş
iddeti seviyesi (EN 60704-2-1)
A
ğ
ı
rl
ı
k (aksesuar hariç)
70
TR
Образец
Мануал подходит для устройств