SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 77 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 77 из 162
– 5
Tisztelt Vásárló,
A készülék els
ő
használata el
ő
tt olvassa
el ezt az eredeti használati utasítást, ez
alapján járjon el és tartsa meg a kés
ő
bbi
használatra vagy a következ
ő
tulajdonos számára.
A készülék jelen üzemeltetési útmutatóban foglalt leírá-
soknak és a biztonsági utasításoknak megfelel
ő
en
többcélú porszívóként használható.
Ezt a készüléket háztartási használatra fejlesztettük ki,
és nem ipari használat igénybevételére terveztük.
A készüléket védje az es
ő
t
ő
l. Ne tárolja kültéren.
Hamut és kormot nem szabad ezzel a készülékkel
felszívni.
A többcélú porszívót csak ezekkel használja:
Eredeti porzsákkal.
Eredeti alkatrészekkel, tartozékokkal és külön tar-
tozékokkal.
A gyártó nem vállal felel
ő
sséget esetleges károkért,
amelyek a nem rendeltetésszer
ű
használatból vagy hi-
bás kezelésb
ő
l származnak.
A csomagolóanyagok újrahasznosíthatók. Ne
dobja a csomagolóanyagokat a háztartási sze-
métbe, hanem gondoskodjék azok újrahaszno-
sításról.
A régi készülékek értékes újrahasznosítható
anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos
újra felhasználni. Ezért a régi készülékeket az
arra alkalmas gy
ű
jt
ő
rendszerek igénybevételé-
vel ártalmatlanítsa!
A sz
ű
r
ő
k és porzsákok környezetbarát anyagokból ké-
szültek.
Amennyiben nem tartalmaznak olyan felszívott anyago-
kat, amelyeket tilos a házi szemétben elhelyezni, akkor
a háztartási hulladékba kidobható.
Megjegyzések a tartalmazott anyagokkal kapcsolat-
ban (REACH)
Aktuális információkat a tartalmazott anyagokkal kap-
csolatosan a következ
ő
címen talál:
www.kaercher.com/REACH
Minden országban az illetékes forgalmazó vállalat által
kiadott szavatossági feltételek érvényesek. A készülék
esetleges hibáit a garanciaid
ő
n belül költségmentesen
megszüntetjük, ha azok anyag- vagy gyártási hibára ve-
zethet
ő
k vissza. Garanciális igény esetén kérjük, a
számlával együtt forduljon keresked
ő
jéhez vagy a leg-
közelebbi, ilyen esetek intézésére jogosult vev
ő
szolgá-
lathoz.
Kérdések vagy üzemzavar esetén KÄRCHER-telephe-
lyünk szívesen segít Önnek.
Az üzemeltetési útmutató végén talál egy válogatást a
legtöbbször szükséges alkatrészekr
ő
l.
Alkatrészeket és tartozékokat keresked
ő
jénél vagy
KÄRCHER-telephelyen kaphat.
±
VESZÉLY
A készüléket csak váltóáram-
mal szabad üzemeltetni. A fe-
szültségnek meg kell egyez-
nie a készülék típustábláján
található tápfeszültséggel.
Ne fogja meg nedves kézzel
a hálózati csatlakozót és du-
galjat.
A hálózati dugót ne a csatla-
kozókábel húzásával távosít-
sa el a hálózati dugaljból.
A hálózati kábel és a hálózati
dugasz épségét minden
használat el
ő
tt ellen
ő
rizze. A
sérült hálózati kábelt hala-
déktalanul ki kell cseréltetni
egy jogosult ügyfélszolgála-
tos vagy elektromos szakem-
berrel.
Az elektromos balesetek el-
kerülése érdekében javasol-
juk, hogy a dugaljat el
ő
kap-
csolt FI véd
ő
kapcsolóval
(max. 30 mA névleges kioldó
áramer
ő
sség) használják.
Minden ápolási- és karban-
tartási munka megkezdése
el
ő
tt kapcsolja ki a készüléket
és húzza ki a hálózati csatla-
kozót.
Tartalomjegyzék
Általános megjegyzések
HU
5
Készülék leírása
HU
7
Használat
HU
8
Ápolás és karbantartás
HU
9
Segítség üzemzavar esetén
HU
9
M
ű
szaki adatok
HU
9
Általános megjegyzések
Rendeltetésszer
ű
használat
Környezetvédelem
Sz
ű
r
ő
k és porzsákok hulladék kezelése
Garancia
Szerviz
Alkatrészek és különleges tartozékok
megrendelése
Biztonsági tanácsok
77
HU
Образец
Мануал подходит для устройств