SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 78 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 78 из 162
– 6
Elektromos alkatrészeken
történ
ő
javításokat és munká-
kat csak jóváhagyott szerviz
szolgálat végezhet el.
±
FIGYELMEZTETÉS
Ez a készülék nem alkalmas
arra, hogy korlátozott fizikai,
érzékel
ő
vagy szellemi ké-
pességgel rendelkez
ő
vagy
tapasztalat és/vagy ismeret
hiányában lév
ő
személyek
használják, kivéve, ha a biz-
tonságukért felel
ő
s személy
felügyeli
ő
ket, vagy betanítot-
ták
ő
ket a készülék használa-
tára és megértették az ebb
ő
l
ered
ő
veszélyeket.
Gyermekek a készüléket
csak akkor használhatják, ha
8 év felettiek, és ha a bizton-
ságukért felel
ő
s személy fel-
ügyeli
ő
ket, vagy ha megtaní-
tották
ő
ket a készülék hasz-
nálatára és megértették az
ebb
ő
l ered
ő
veszélyeket.
Gyermekeknek nem szabad
a készülékkel játszani!
Gyerekeket felügyelni kell,
annak biztosításáért, hogy a
készülékkel ne játszanak.
Tisztítást és felhasználó általi
karbantartást nem szabad
gyermekeknek felügyelet nél-
kül elvégezni.
A csomagolófóliát tartsa
gyermekekt
ő
l távol, fulladás
veszélye áll fenn!
A készüléket minden haszná-
lat után, és minden tisztítás/
karbantartás el
ő
tt kapcsolja
ki.
Égésveszély. Ne szívjon fel
ég
ő
vagy parázsló tárgyat.
Tilos a t
ű
zveszélyes helyisé-
gekben történ
ő
üzemeltetés.
A készüléket hab képz
ő
dése
vagy folyadék kifolyása ese-
tén azonnal ki kell kapcsolni
vagy ki kell húzni a hálózati
dugót!
Ne használjon súrolószert,
üveget vagy univerzális tisztí-
tószert! A készüléket tilos víz-
be meríteni.
Bizonyos anyagok a beszívott
leveg
ő
vel robbanékony g
ő
zöket
vagy keverékeket alkothatnak!
A következ
ő
anyagokat soha ne
szívja fel:
Robbanékony vagy éghet
ő
gázok, folyadékok és por (re-
aktív por)
Reaktív fémport (pl. alumíni-
um, magnézium, cink) er
ő
s
lúgos és savas tisztítószerek-
kel összekapcsolva.
Hígítatlan er
ő
s savakat és lú-
gokat
Organikus oldószereket (pl.
benzin, hígító, aceton, f
ű
t
ő
-
olaj).
Ezek az anyagok továbbá a ké-
szülékben használt anyagokat
is megtámadhatják.
78
HU
Образец
Мануал подходит для устройств