SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 82 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 82 из 162
– 5
Vážený zákazníku,
P
ř
ed prvním použitím svého za
ř
ízení si
p
ř
e
č
t
ě
te tento p
ů
vodní návod k používá-
ní,
ř
i
ď
te se jím a uložte jej pro pozd
ě
jší po-
užití nebo pro dalšího majitele.
P
ř
ístroj slouží jako víceú
č
elový vysava
č
a lze s ním pra-
covat pouze v souladu s pokyny a bezpe
č
nostními upo-
zorn
ě
ními uvedenými v návodu na použití.
Tento p
ř
ístroj byl navržen pro domácí použití a není ur-
č
en pro nároky profesionálního používání.
P
ř
ístroj chra
ň
te p
ř
ed dešt
ě
m. Neskladujte venku.
Tímto za
ř
ízením se nesmí vysávat popílek a saze.
Víceú
č
elový vysava
č
používejte pouze ve spojení s:
originálním filtra
č
ním sá
č
kem.
originálními náhradními díly, p
ř
íslušenstvím nebo
speciálním p
ř
íslušenstvím.
Výrobce neru
č
í za p
ř
ípadné škody zp
ů
sobené nespráv-
ným používáním nebo nesprávnou obsluhou.
Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obal ne-
zahazujte do domácího odpadu, nýbrž jej ode-
vzdejte k op
ě
tovnému zužitkování.
P
ř
ístroj je vyroben z hodnotných recyklovatel-
ných materiál
ů
, které se dají dob
ř
e znovu využít.
Likvidujte proto staré p
ř
ístroje ve sb
ě
rnách k to-
muto ú
č
elu ur
č
ených.
Filtr i filtra
č
ní sá
č
ek jsou vyrobeny z ekologického mate-
riálu.
Pokud neobsahují substance, které nesmí p
ř
ijít do do-
movního odpadu, m
ů
žete je vyhodit do b
ě
žného do-
movního odpadu.
Informace o obsažených látkách (REACH)
Aktuální informace o obsažených látkách naleznete na
adrese:
www.kaercher.com/REACH
V každé zemi platí záru
č
ní podmínky vydané naší p
ř
í-
slušnou distribu
č
ní spole
č
ností. Eventuální poruchy
vzniklé na p
ř
ístroji odstraníme b
ě
hem záru
č
ní doby
bezplatn
ě
v p
ř
ípad
ě
, je-li p
ř
í
č
inou poruchy chyba mate-
riálu nebo výrobce. V p
ř
ípad
ě
záruky se prosím obra
ť
te
i s p
ř
íslušenstvím a prodejním ú
č
tem na Vašeho ob-
chodníka nebo na nejbližší autorizovanou servisní služ-
bu.
Budete-li mít otázky nebo v p
ř
ípad
ě
poruchy Vám naše
zastoupení KÄRCHER rádo pom
ů
že.
Výb
ě
r nej
č
ast
ě
ji vyžadovaných náhradních dík
ů
najdete
na konci návodu k obsluze.
Náhradní díly a p
ř
íslušenství dostanete u Vašeho pro-
dejce nebo na pobo
č
ce KÄRCHER.
±
NEBEZPE
Č
Í
P
ř
ístroj zapojujte pouze na
st
ř
ídavý proud. Nap
ě
tí musí
být shodné s údaji o nap
ě
tí na
typovém štítku p
ř
ístroje.
Zástr
č
ky a zásuvky se nikdy
nedotýkejte mokrýma ruka-
ma.
ť
ovou zástr
č
ku neodpojuje
ze zásuvky taháním za sí
ť
ový
kabel.
P
ř
ed každým použitím p
ř
í-
stroje zkontrolujte, zda napá-
jecí vedení a zástr
č
ka nejsou
poškozeny. Poškozené napá-
jecí vedení je nutné nechat
neprodlen
ě
vym
ě
nit autorizo-
vanou servisní službou, resp.
odborníkem na elektrické p
ř
í-
stroje.
Abyste zabránili úraz
ů
m vli-
vem el. proudu, doporu
č
uje-
me používat zásuvky s
p
ř
ed
ř
azeným proudovým
chráni
č
em (jmenovitá hodno-
ta síly proudu vypínacího me-
chanismu max. 30 mA).
Než za
č
nete provád
ě
t jakou-
koliv pé
č
i nebo údržbu, za
ř
í-
zení vypn
ě
te a vytáhn
ě
te zá-
str
č
ku ze sít
ě
.
Veškeré opravá
ř
ské práce na
elektrických
č
ástech p
ř
ístroje
smí provád
ě
t pouze autorizo-
vaný zákaznický servis.
Obsah
Obecná upozorn
ě
CS
5
Popis za
ř
ízení
CS
7
Obsluha
CS
8
Ošet
ř
ování a údržba
CS
9
Pomoc p
ř
i poruchách
CS
9
Technické údaje
CS
9
Obecná upozorn
ě
Správné používání p
ř
ístroje
Ochrana životního prost
ř
edí
Likvidace filtru a filtra
č
ního sá
č
ku
Záruka
Odd
ě
lení služeb zákazník
ů
m
Objednávka náhradních díl
ů
a zvláštního
p
ř
íslušenství
Bezpe
č
nostní pokyny
82
CS
Образец
Мануал подходит для устройств