SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 83 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 83 из 162
– 6
±
VAROVÁNÍ
Toto za
ř
ízení není ur
č
eno k
tomu, aby je používaly osoby
s omezenými fyzickými,
smyslovými nebo duševními
schopnostmi nebo osoby
zcela bez zkušeností a/nebo
znalostí, ledaže by tak
č
inily
pod dohledem osoby pov
ěř
e-
né zajišt
ě
ním jejich bezpe
č
-
nosti nebo poté, co od ní ob-
držely instruktáž, jak se za
ř
í-
zením zacházet a uv
ě
domují
si nebezpe
č
ích, která s pou-
žíváním p
ř
ístroje souvisí.
D
ě
ti smí p
ř
ístroj používat
pouze tehdy, pokud jsou star-
ší 8 let a pokud na jejich bez-
pe
č
nost dohlíží p
ř
íslušná
osoba nebo pokud o ní získali
pokyny, jak se p
ř
ístroj použí-
vá a uv
ě
domují si nebezpe-
č
ím, která s používáním p
ř
í-
stroje souvisí.
Není dovoleno, aby si d
ě
ti s
p
ř
ístrojem hrály.
Na d
ě
ti je t
ř
eba dohlížet, aby
bylo zajišt
ě
no, že si se za
ř
íze-
ním nebudou hrát.
Č
išt
ě
ní a údržbu p
ř
ístroje ne-
smí provád
ě
t d
ě
ti bez dozoru.
Balicí fólii udržujte mimo do-
sah d
ě
tí, hrozí nebezpe
č
í
udušení!
Po každém použití a vždy
p
ř
ed
č
išt
ě
ním / údržbou za
ř
í-
zení vypn
ě
te.
Nebezpe
č
í požáru. Nevysá-
vejte ho
ř
ící
č
i doutnající p
ř
ed-
m
ě
ty.
Nikdy nepracujte s vysokotla-
kým
č
isti
č
em v prostorách, ve
kterých hrozí nebezpe
č
í ex-
ploze!
P
ř
ístroj bezpodmíne
č
n
ě
oka-
mžit
ě
vypn
ě
te, za
č
ne-li se
tvo
ř
it p
ě
na
č
i uniká-li z p
ř
ístro-
je kapalina!
Nepoužívejte abrazivní
č
isticí
prost
ř
edky,
č
isti
č
e na sklo
nebo víceú
č
elové
č
isti
č
e! P
ř
í-
stroj nikdy nesmíte pono
ř
it do
vody.
V kontaktu s nasávaným vzdu-
chem m
ů
že u ur
č
itých látek dojít
ke tvorb
ě
explozivních par
č
i
sm
ě
sí.
Níže uvedené látky se nesmí
nasávat:
výbušné nebo ho
ř
lavé plyny,
tekutiny a prach (reaktivní
prach)
reaktivní kovový prach (nap
ř
.
hliník, ho
řč
ík, zinek) ve spoje-
ní se siln
ě
alkalickými a kyse-
lými
č
isticími prost
ř
edky
nez
ř
ed
ě
né silné kyseliny a
louhy
organická rozpoušt
ě
dla (na-
p
ř
. benzin,
ř
edidla barev, ace-
ton, topný olej).
Krom
ě
toho mohou tyto látky
zp
ů
sobit nežádoucí škody na
materiálu p
ř
ístroje.
83
CS
Образец
Мануал подходит для устройств