SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 84 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 84 из 162
– 7
±
NEBEZPE
Č
Í
Upozorn
ě
ní na bezprost
ř
edn
ě
hrozící nebezpe
č
í, které vede k
t
ě
žkým fyzickým zran
ě
ním nebo
k usmrcení.
²
VAROVÁNÍ
Upozorn
ě
ní na potencionáln
ě
nebezpe
č
nou situaci, která by
mohla vést k t
ě
žkým fyzickým
zran
ě
ním nebo usmrcení.
²
UPOZORN
Ě
Upozorn
ě
ní na p
ř
ípadnou ne-
bezpe
č
nou situaci, která m
ů
že
vést k lehkým fyzickým zran
ě
-
ním.
POZOR
Upozorn
ě
ní na potenciáln
ě
ne-
bezpe
č
nou situaci, která m
ů
že
mít za následek poškození ma-
jetku.
Ilustrace najdete na rozkládací strán-
ce!
Tento provozní návod popisuje více-
ú
č
elový vysava
č
uvedený vp
ř
edu na obálce.
Na obrázcích je ukázáno maximální vybavení, v
závislosti na modelu se liší vybavení a dodávené
p
ř
íslušenství.
P
ř
i vybalení zkontrolujte obsah zásilky, zda nechybí p
ř
í-
slušenství
č
i zda dodaný p
ř
ístroj není poškozen. P
ř
i
škodách zp
ů
sobených dopravou informujte laskav
ě
Va-
šeho obchodníka.
je sou
č
ástí zásilky
možné p
ř
íslušenství
ilustrace
K p
ř
ipojení sací hadice p
ř
i sátí.
ilustrace
Poloha I
: sání nebo odfukování.
Poloha 0
: P
ř
ístroj je vypnutý.
ilustrace
Poloha I
: sání nebo odfukování.
Poloha II
: Automatické odsávání se zapojeným
elektrickým ná
ř
adím
Poloha 0
: P
ř
ístroj i zapojené elektrické ná
ř
adí jsou
vypnuty.
Upozorn
ě
: Prosíme dbejte na maximální p
ř
íkon (viz
kapitola „Technické údaje“).
ilustrace
K p
ř
ipojení elektrického ná
ř
adí.
K p
ř
enášení p
ř
ístroje nebo k sejmutí p
ř
ístrojové
hlavy po odjišt
ě
ní.
ilustrace
K uskladn
ě
ní sí
ť
ové p
ř
ípojky.
ilustrace
Sací hadici nasa
ď
te na ofukovací p
ř
ípojku, ofuko-
vací funkce je tím aktivována.
ilustrace
Otev
ř
ete tahem ven, uzamknutí provedete stla
č
e-
ním dovnit
ř
.
ilustrace
Vypnutí podlahové trubice p
ř
i pracovních p
ř
estáv-
kách.
ilustrace
Úchyty pro p
ř
íslušenstí umož
ň
ují uskladn
ě
ní sa-
cích potrubí a sacích trysek na p
ř
ístroji.
ilustrace
Kole
č
ka jsou p
ř
i expedici umíst
ě
né v zásobníku,
p
ř
ed uvedením do provozu prove
ď
te jejich montáž.
Upozorn
ě
: P
ř
i mokrém sání nesmíte používat filtra
č
č
ek!
ilustrace
Doporu
č
ení
: P
ř
i vysávání jemného prachu nasa
ď
-
te filtra
č
ní sá
č
ek.
Stupn
ě
nebezpe
č
í
Popis za
ř
ízení
Koncovka sací hadice
Hlavní spína
č
EIN/AUS (ZAP/VYP)
(bez zabudované zásuvky)
Hlavní spína
č
EIN/AUS (ZAP/VYP)
(v
č
etn
ě
zabudované zásuvky)
Zástr
č
ka p
ř
ístroje
Držadlo
Kabelový hák
P
ř
ípojka pro hadici k odfuku proudem vzduchu
Uzáv
ě
r nádrže
Parkovací poloha
Uložení p
ř
íslušenství
Ř
ídicí válec
Filtra
č
ní sá
č
ek
84
CS
Образец
Мануал подходит для устройств