SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 85 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 85 из 162
– 8
ilustrace
Patronový filtr musí být nasazen vždy, p
ř
i mokrém
vysávání jakož i p
ř
i suchém vysávání.
Upozorn
ě
: Mokrý patronový filtr je nezbytné p
ř
ed su-
chým vysáváním vysušit.
ilustrace
Sací hadici zasu
ň
te do p
ř
ípojky na p
ř
ístroji tak, aby
zapadla.
Odpojení provedete tak, že stla
č
íte západku pal-
cem a sací hadici vytáhnete.
Upozorn
ě
ní:
P
ř
íslušenství, jako jsou nap
ř
. sací kartá
č
e
(voliteln
ě
) lze nasadit p
ř
ímo na spojovací
č
lánek a takto
spojit se sací hadice.
Pro pohodlnou práci v úzkých prostorech.
Snímatelnou rukoje
ť
lze v p
ř
ípad
ě
pot
ř
eby zapojit mezi
p
ř
íslušenství a sací hadici.
Viz poloha 14.
Doporu
č
ení:
P
ř
i vysávání podlahy nasa
ď
te rukoje
ť
na
sací hadici.
ilustrace
Spojte rukoje
ť
se sací hadicí tak, aby se zaaretova-
la.
Ilustrace
Chcete-li rukoje
ť
od sací hadice sejmout, stiskn
ě
te
západku palcem a rukoje
ť
vytáhn
ě
te.
Upozorn
ě
ní:
Po sejmutí rukojeti je možné p
ř
íslušenství
nasazovat p
ř
ímo na sací hadici.
Doporu
č
ení:
P
ř
i vysávání podlahy nasa
ď
te rukoje
ť
na
sací hadici.
Viz poloha 13.
ilustrace
Ob
ě
sací trubky zasu
ň
te do sebe a spojte s rukoje-
tí.
Na
č
išt
ě
ní hran, št
ě
rbin, topných t
ě
les a t
ě
žko p
ř
í-
stupných míst.
ilustrace
U p
ř
ístroj
ů
pouze s jednou násadou:
Upozorn
ě
ní:
P
ř
i vysávání suchých ne
č
istot nebo
vody - vždy pracujte s p
ř
ipevn
ě
nou (kartá
č
ové pru-
hy a gumové manžety) podlahovou hubicí.
U p
ř
ístroj
ů
se dv
ě
ma násadami:
P
ř
i vysávání suchých ne
č
istot na podlaze upn
ě
te
do podlahové hubice násadu se dv
ě
ma kartá
č
ový-
mi proužky.
P
ř
i vysávání vody z podlahy upn
ě
te do podlahové
hubice násadu se dv
ě
ma gumovými manžetami.
ilustrace
Pro p
ř
ipojení sací hadice k elektrickému p
ř
ístroji.
P
ř
evodník p
ř
izp
ů
sobte v p
ř
ípad
ě
pot
ř
eby na pr
ů
-
m
ě
r p
ř
ípojky elektrického p
ř
ístroje pomocí nože.
POZOR
Pracujte vždy s nasazeným patronovým filtrem, a to jak
p
ř
i mokrém
č
išt
ě
ní tak p
ř
i mokrém / suchém sání!
ilustrace
P
ř
ed uvedením do provozu namontujte díly voln
ě
p
ř
iložené k za
ř
ízení.
ilustrace
P
ř
ipojte p
ř
íslušenství.
ilustrace
Zasu
ň
te sít'ovou zástr
č
ku do zásuvky.
ilustrace
Zapn
ě
te p
ř
ístroj.
POZOR
P
ř
ed použitím filtru zkontrolujte p
ř
ípadná poškození a
je-li pot
ř
eba filtr vym
ěň
te.
Nikdy nepracujte s p
ř
ístrojem bez vsazeného patrono-
vého filtru!
ilustrace
Doporu
č
ení
: P
ř
i vysávání jemného prachu nasa
ď
-
te filtra
č
ní sá
č
ek.
Stupe
ň
napln
ě
ní filtra
č
ního sá
č
ku závisí na ne
č
is-
totách, které byly nasáty.
U jemného prachu, písku atd. se musí filtra
č
ní sá-
č
ek vym
ěň
ovat
č
ast
ě
ji.
P
ř
epln
ě
né filtra
č
ní sá
č
ky mohou prasknout, proto
filtra
č
ní sá
č
ek v
č
as vym
ěň
te!
POZOR
Vysávání studeného popela pouze s odlu
č
ova
č
em.
Objednací
č
. verze basic: 2.863-139.0, verze premium:
2.863-161.0.
P
ř
i vysávání vlhkosti resp. tekutiny dbejte na správ-
nou násadu v podlahové hubici a p
ř
ipojte vhodné
p
ř
íslušenství.
POZOR
Nepoužívejte filtra
č
ní sá
č
ek!
Upozorn
ě
ní:
Je-li nádoba plná, uzav
ř
e se sací otvor
plovákem a za
ř
ízení b
ě
ží na zvýšené obrátky. P
ř
ístroj
v tomto p
ř
ípad
ě
okamžit
ě
vypn
ě
te a nádobu vyprázdn
ě
-
te.
Patronový filtr
Sací hadice se spojovacím
č
lánkem
Snímatelná rukoje
ť
Sací trubice 2 x 0,5 m
Hubice na št
ě
rbiny
Podlahová hubice
(s násadami)
Adaptér
Obsluha
Pokyny p
ř
ed uvedením p
ř
ístroje do provozu
Uvedení p
ř
ístroje do provozu
Vysávání za sucha
Pokyny pro filtra
č
ní sá
č
ky
Vysávání za mokra
85
CS
Образец
Мануал подходит для устройств