SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 86 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 86 из 162
– 9
ilustrace
P
ř
evodník p
ř
izp
ů
sobte v p
ř
ípad
ě
pot
ř
eby na pr
ů
-
m
ě
r p
ř
ípojky elektrického p
ř
ístroje pomocí nože.
P
ř
evodník nasa
ď
te na rukoje
ť
sací hadice a spojte
s p
ř
ípojkou elektrického ná
ř
adí.
Zasu
ň
te sí
ť
ovou zástr
č
ku elektrického ná
ř
adí do
zásuvky na vysava
č
i.
ilustrace
Vysava
č
zapn
ě
te do polohy
Poloha II
a za
č
n
ě
te
pracovat.
Upozorn
ě
ní:
Jakmile se elektrický p
ř
ístroj zapne, se
zpožd
ě
ním 0,5 s nab
ě
hne sací turbína. Pokud se elek-
trický p
ř
ístroj vypne, pob
ě
ží sací turbína ješt
ě
asi 5
sekund a nasaje zbytky ne
č
istot do sací hadice.
Na
č
išt
ě
ní t
ě
žce p
ř
ístupných míst nebo v místech, kde
není možné vysávat, nap
ř
. listí ze št
ě
rkového podkladu.
ilustrace
Sací hadici nasa
ď
te na ofukovací p
ř
ípojku, ofuko-
vací funkce je tím aktivována.
Vypn
ě
te p
ř
ístroj.
ilustrace
Podlahovou hubici zav
ě
ste do parkovací pozice.
P
ř
ístroj vypn
ě
te a sí
ť
ovou zástr
č
ku vytáhn
ě
te ze
zásuvky.
ilustrace
Sejm
ě
te hlavu p
ř
ístroje a vyprázdn
ě
te nádobu.
ilustrace
ť
ové napájecí vedení a p
ř
íslušenství uložte na
za
ř
ízení. P
ř
ístroj uchovávejte v suchých prosto-
rách
P
ř
ístroj a díly p
ř
íslušenství z plastu ošet
ř
ujte b
ě
ž-
nými
č
isti
č
i na plasty.
Nádržku a p
ř
íslušenství dle pot
ř
eby vypláchn
ě
te
vodou a p
ř
ed dalším použitím osušte.
ilustrace
Č
išt
ě
ní patronového filtru provád
ě
jte v p
ř
ípad
ě
po-
t
ř
eby pouze pod tekoucí vodou; neškrábejte ani ne-
kartá
č
ujte. P
ř
ed zamontováním nechejte zcela vy-
schnout.
Pokud je sací výkon p
ř
ístroje nižší, zkontrolujte násle-
dující body.
P
ř
íslušenství, sací hadice nebo sací trubka jsou
ucpané, ucpávku odstra
ň
te pomocí ty
č
ky.
ilustrace
Filtra
č
ní sá
č
ek je plný, vložte nový filtra
č
ní sá
č
ek.
ilustrace
Patronový filtr je zne
č
išt
ě
ný, vyklopte patronový filtr
a je-li pot
ř
eba o
č
ist
ě
te pod tekoucí vodou.
Poškozený patronový filtr vym
ěň
te za nový.
Technické údaje se nachází na strn
ě
IV. Dále budou vy-
sv
ě
tleny použité zna
č
ky.
Technické zm
ě
ny vyhrazeny.
Práce s elektrickým ná
ř
adím
Odfukování ne
č
istot proudem vzduchu
P
ř
erušení provozu
Ukon
č
ení provozu
Nádobu vyprázdn
ě
te
Uložení p
ř
ístroje
Ošet
ř
ování a údržba
Pomoc p
ř
i poruchách
Snížení sacího výkonu
Technické údaje
Nap
ě
Výkon P
jmen
Max. p
ř
ikon p
ř
ístrojové zástr
č
ky
ť
ová pojistka (pomalá)
Objem sb
ě
rné nádoby
Nasávání vody pomocí rukojeti
Nasávání vody pomocí podlahové trysky
Sít'ový kabel
Hladina akustického tlaku (EN 60704-2-
1)
Hmotnost (bez p
ř
íslušenství)
86
CS
Образец
Мануал подходит для устройств