SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 87 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 87 из 162
– 5
Spoštovani kupec,
Pred prvo uporabo Vaše naprave preberi-
te to originalno navodilo za uporabo, rav-
najte se po njem in shranite ga za morebi-
tno kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.
Naprava je v skladu z opisom in varnostnimi napotki v
tem navodilu za uporabo namenjena za uporabo kot
ve
č
namenski sesalnik.
Ta naprava je razvita za privatno uporabo in ne izpolnju-
je zahtev za uporabo v industriji.
Napravo zaš
č
itite pred dežjem. Ne hranite je na od-
prtem.
S to napravo se ne sme sesati pepela in saj.
Ve
č
namenski sesalnik uporabljajte le z:
originalno filtrsko vre
č
ko.
originalnimi nadomestnimi deli, originalnim pribo-
rom ali specialnim priborom.
Proizvajalec ne odgovarja za morebitno škodo, ki je na-
stala zaradi nenamenske uporabe ali napa
č
nega roko-
vanja.
Embalažo je mogo
č
e reciklirati. Prosimo, da em-
balaže ne odlagate med gospodinjski odpad,
pa
č
pa jo oddajte v ponovno predelavo.
Stare naprave vsebujejo pomembne materiale,
ki so namenjeni za nadaljnjo predelavo. Zato
stare naprave zavrzite s pomo
č
jo ustreznih zbi-
ralnih sistemov.
Filtri in filtrske vre
č
ke so izdelani iz okolju prijaznih ma-
terialov.
V kolikor ne vsebujejo snovi, ki so v gospodinjskih od-
padkih prepovedane, jih lahko odvržete v obi
č
ajen go-
spodinjski odpad.
Opozorila k sestavinam (REACH)
Aktualne informacije o sestavinah najdete na:
www.kaercher.com/REACH
V vseh deželah veljajo garantni pogoji, ki jih definirajo
pripadajo
č
a predstavništva proizvajalca. Morebitne ne-
pravilnosti na napravi, ki se pojavijo zaradi materialnih
oziroma proizvodnih napak, nadomestimo v garantnem
č
asu brezpla
č
no. V primeru, da se naprava pokvari, se
z originalnim ra
č
unom in pripadajo
č
im priborom oglasite
pri prodajalcu oziroma pri najbližji pooblaš
č
eni servisni
službi.
V primeru vprašanj ali motenj se obrnite na našo KÄR-
CHER podružnico.
Izbor najpogosteje potrebnih nadomestnih delov najde-
te na koncu navodila za obratovanje.
Nadomestne dele in pribor dobite pri svojem trgovcu ali
pri podružnici podj. KÄRCHER.
±
NEVARNOST
Stroj priklju
č
ujte samo na iz-
meni
č
ni tok. Napetost se
mora ujemati s tipsko ploš
č
i-
co stroja.
Omrežnega vti
č
a in vti
č
nice
nikoli ne prijemajte z mokrimi
rokami.
Omrežnega vti
č
a ne vlecite iz
vti
č
nice z vle
č
enjem priklju
č
-
nega kabla.
Pred vsako uporabo preverite
ali na priklju
č
nem kablu z
omrežnim vit
č
em obstajajo
poškodbe. Poškodovani pri-
klju
č
ni kabel takoj dajte na za-
menjavo pooblaš
č
eni servisni
službi/elektri
č
arju.
Za izogibanje elektri
č
nim ne-
sre
č
am priporo
č
amo, da upo-
rabljate vti
č
nice s predvklo-
pljenim zaš
č
itnim stikalom
(maks. 30 mA nazivne jakosti
sprožilnega toka).
Pred vsemi
č
istilnimi in vzdr-
ževalnimi deli izklopite napra-
vo in omrežni vti
č
izvlecite iz
vti
č
nice.
Popravila in posege na elek-
tri
č
nih sestavnih delih sme
opravljati le pooblaš
č
ena ser-
visna služba.
Vsebinsko kazalo
Splošna navodila
SL
5
Opis naprave
SL
7
Uporaba
SL
8
Nega in vzdrževanje
SL
9
Pomo
č
pri motnjah
SL
9
Tehni
č
ni podatki
SL
9
Splošna navodila
Namenska uporaba
Varstvo okolja
Odstranitev filtrov in filtrskih vre
č
k
Garancija
Uporabniški servis
Naro
č
anje nadomestnih delov in posebnega
pribora
Varnostna navodila
87
SL
Образец
Мануал подходит для устройств