SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 88 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 88 из 162
– 6
±
OPOZORILO
Ta naprava ni namenjena
uporabi oseb z omejenimi fi-
zi
č
nimi, senzori
č
nimi ali du-
ševnimi sposobnostmi ali po-
manjkljivimi izkušnjami in/ali
pomanjkljivim znanjem, razen
č
e jih nadzoruje oseba, pri-
stojna za njihovo varnost, ali
so od nje prejeli navodila,
kako napravo uporabljati, ter
so razumeli nevarnosti, ki iz
tega izhajajo.
Otroci smejo napravo upora-
bljati le,
č
e so stari nad 8 let in
jih nadzoruje oseba, pristojna
za njihovo varnost, ali so od
nje prejeli navodila, kako na-
pravo uporabljati, ter so razu-
meli nevarnosti, ki iz tega iz-
hajajo.
Otroci se z napravo ne smejo
igrati.
Nadzorujte otroke, da zagoto-
vite, da se z napravo ne igra-
jo.
Č
č
enja in uporabniškega
vzdrževanja otroci ne smejo
izvajati brez nadzora.
Embalažne folije hranite pro
č
od otrok, obstaja nevarnost
zadušitve!
Napravo izklopite po vsaki
uporabi ter pred vsakim
č
i-
š
č
enjem/vzdrževanjem.
Nevarnost požara. Ne sesajte
gore
č
ih ali tlilnih predmetov.
Prepovedano je obratovanje
v podro
č
jih, kjer obstaja ne-
varnost eksplozij.
Pri penjenju ali iztekanju te-
ko
č
ine aparat takoj izklopite
ali izvlecite omrežni vti
č
!
Ne uporabljajte sredstev za
poliranje,
č
č
enje stekla ali
ve
č
namenskih
č
istil! Naprave
nikoli ne potapljajte pod vo-
dno gladino.
Dolo
č
ene snovi lahko pri vrtin
č
e-
nju s sesalnim zrakom tvorijo ek-
splozivne pare ali mešanice!
Slede
č
ih snovi nikoli ne vsesa-
vajte:
eksplozivne ali vnetljive pline,
teko
č
ine in prah (reaktivni
prah)
reaktivni kovinski prah (npr.
aluminij, magnezij, cink) v po-
vezavi z mo
č
no alkalnimi in
kislimi
č
istilnimi sredstvi
nerazred
č
ene mo
č
ne kisline
in lug
organska topila (npr. bencin,
barvno razred
č
ilo, aceton, ku-
rilno olje).
Te snovi lahko dodatno uni
č
uje-
jo materiale uporabljene na stro-
ju.
±
NEVARNOST
Opozorilo na neposredno nevar-
nost, ki vodi do težkih telesnih
poškodb ali smrti.
²
OPOZORILO
Opozorilo na možno nevarno si-
tuacijo, ki lahko vodi do težkih
telesnih poškodb ali smrti.
²
PREVIDNOST
Opozorilo na možno nevarno si-
tuacijo, ki lahko vodi do lažjih
poškodb.
Stopnje nevarnosti
88
SL
Образец
Мануал подходит для устройств